Stipendijní pobyty v zahraničí – dvoustranné dohody

23. červenec 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: MŠMT
Stipendijní pobyty v zahraničí – dvoustranné dohody

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje nabídky stipendijních pobytů v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv (kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s partnerskými ministerstvy).

Podrobné informace o jednotlivých stipendijních nabídkách a obecné podmínky účasti včetně postupu podávání žádostí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy publikuje prostřednictvím Akademické informační agentury (AIA), která je součástí přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V dohodě se zahraničními partnery bývají každoročně vyhlášeny nabídky stipendijních pobytů, resp. předběžné informace o budoucích nabídkách pobytů, v řadě zemí (viz níže). Zájemci a zájemkyně, jejichž profil odpovídá vyhlášeným podmínkám, podávají žádosti podle postupu popsaného v dané konkrétní nabídce. Přehled konkrétních nabídek naleznete na stránkách Ministerstva školství v sekci Studium v zahraničí.

Podrobné podmínky, tj. délka a typ pobytu, počet stipendijních míst, požadavky na akademickou kvalifikaci atd., vycházejí z příslušných mezinárodních výměnných programů dohodnutých se zahraničními partnery.  

Všichni zájemci a zájemkyně by se měli současně seznámit s obecnými podmínkami podávání žádostí o stipendia, které jsou publikovány na stránkách AIA.

Součástí dokumentace je formulář “Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia” (dále jen “přihláška”), který se vyplňuje on-line, nicméně žadatel/žadatelka si ho musí nechat potvrdit svou vysokou školou. Za řádně podanou přihlášku se považuje jen vytištěný formulář opatřený vlastnoručním podpisem uchazeče/uchazečky a doporučením příslušné veřejné vysoké školy (razítko, datum a podpis zodpovědného pracovníka/pracovnice). K přihlášce musí být zároveň přiloženy požadované přílohy uvedené ve vyhlášení nabídky pobytu v konkrétní zemi a celá dokumentace musí být odevzdána ve stanoveném termínu na určené místo (viz podrobné informace o nabídkách pobytů v jednotlivých zemích).

Výběrová řízení

Přihlášky žadatelů/žadatelek obvykle shromažďuje Akademická informační agentura, která vysokým školám a uchazečům/uchazečkám poskytuje informace o podmínkách pobytů a postupu podání žádosti.

Samotný výběr kandidátů a kandidátek provádějí výběrové komise, které zpravidla tvoří zástupci zastupitelského úřadu daného státu, příp. zástupci zahraniční organizace pověřené vládou příslušného státu k realizaci stipendijní výměny, a dále zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a případně též odborníci z dalších institucí (vysokých škol).

Výstupem jednání výběrové komise je doporučení kandidátů/kandidátek a náhradníků/náhradnic na udělení stipendií. Rozhodnutí o přijetí ke stipendijnímu pobytu náleží zahraničnímu partnerovi, který je zpravidla též plátcem stipendia, a rozhoduje tedy o jeho přiznání. O přijetí či nepřijetí jsou doporučení kandidáti/kandidátky informováni ve většině případů přímo zastupitelským úřadem příslušného státu nebo jinou zahraniční institucí. Toto sdělení obdrží obvykle do konce června daného kalendářního roku, jestliže se má plánovaný pobyt zahájit v zimním semestru. Mezi výběrovým řízením a oznámením přijetí a udělení stipendia tedy většinou uplyne několik měsíců.

Na přiznání stipendia není právní nárok.

Pobyty obsazované výběrovým řízením na vysoké škole

Vedle výše uvedených výběrových řízení otevřených účasti všech zájemců/zájemkyň, jejichž žádosti odpovídají parametrům vypsané nabídky, se mohou zájemci/zájemkyně rovněž účastnit výběrových řízení pořádaných na konkrétní vysoké škole, jejichž prostřednictvím je obsazována stipendijní nabídka specifických programů ve vybraných destinacích. Jejich přehled naleznete na stránkách Ministerstva školství v sekci Studium v zahraničí.

Hrazení mezinárodní dopravy

Jestliže příslušná mezinárodní smlouva zakládá závazek české strany (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) uhradit mezinárodní dopravu přijatým stipendistům a stipendistkám, kteří byli na udělení stipendií doporučeni/y v souladu s podmínkami stanovenými v dané mezinárodní smlouvě, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy refunduje prokázané jízdní výdaje na mezinárodní dopravu (tj. jednu cestu z České republiky do místa pobytu, resp. hlavního města přijímající země, a zpět) vysílající veřejné vysoké škole za předpokladu, že jsou vysílané osoby v době nákupu letenky/žádosti o refundaci podané vysoké školy zaměstnány nebo zapsány ke studiu na této vysoké škole.

Zdravotní pojištění

Všem přijatým stipendistům a stipendistkám doporučujeme, aby si před odjezdem na stipendijní pobyt v zahraničí sjednali vlastní cestovní připojištění zahrnující úhradu nákladů repatriace, a to i v případě, že je zdravotní připojištění součástí stipendia poskytovaného zahraničním partnerem.

Pojištění, které je součástí stipendia, obvykle nezahrnuje např. léčbu úrazů při rizikových sportech a nemusí zajistit ani úhradu ošetření u stomatologa. Nepokrývá cestu do navštívené země a zpět.

Připojištění pokrývající náklady repatriace je nezbytností i při cestách do zemí EU a ESVO/EHP, protože evropské právní předpisy sice garantují účastníkům veřejného zdravotního pojištění poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče za stejných podmínek, jaké mají občané navštívené země (tj. se stejně vysokou spoluúčastí pacienta), ale hrazení převozu, např. po nečekané operaci, neupravují. Náklady spojené s repatriací mohou zejména u vzdálenějších destinací dosáhnout značné výše.

Detailní informace o systému hrazení zdravotní péče v rámci EU a států ESVO/EHP může poskytnout Kancelář zdravotního pojištění.