Stínování pedagogů ZŠ T. G. Masaryka z Uherského Hradiště – Mařatic v londýnských školách

5. květen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Magda Kaláčová
Stínování pedagogů ZŠ T. G. Masaryka z Uherského Hradiště – Mařatic v londýnských školách

Základní škola T.G.Masaryka v Uherském Hradišti-Mařaticích, jež je zařazená do sítě programu Škol podporujících zdraví, se dlouhodobě zapojuje do řady projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání. I když je škola určena pouze pro žáky 1. stupně, uvědomuje si význam jazykového vzdělávání pro dnešní děti a jejich budoucnost. Vnímá mezinárodní rozměr vzdělávání a související proměny naší společnosti. Aktivně proto hledá možnosti a efektivní způsoby, jak zkvalitnit poskytované jazykové vzdělávání. Stala se tak již několikrát úspěšným žadatelem vzdělávacích programů Evropské unie.

Na konci dubna 2022 proběhla další fáze mezinárodního programu Erasmus+ „Anglicky lépe pro všechny“, jehož cílem je zlepšení úrovně a podmínek jazykového vzdělávání. Projekt pomáhá maximálně a plně rozvíjet potenciál všech žáků školy s ohledem na jejich věk a nadání. V rámci něj byly realizovány zahraniční mobility různého zaměření, jež přispějí k dalšímu rozvoji školy, zkvalitnění výuky anglického jazyka a posílení profesní odbornosti pedagogického sboru. Již dříve proběhly zahraniční vzdělávací mobility, během kterých pedagogové absolvovali jazykové kurzy zaměřené na zvýšení jazykových kompetencí a metody výuky cizího jazyka u žáků mladšího školního věku.

Tentokrát měli pedagogové možnost nahlédnout do každodenního života škol Berrymede Infant School a  Berrymede Junior School v Londýně, ve kterých se vzdělávají děti v rámci povinné školní docházky od 5 do 11 let, někdy dokonce již od 4 let. Jedná se o školy, které poskytují plně inkluzivní základní vzdělání z pohledu speciálních vzdělávacích potřeb, včetně žáků s poruchami autistického spektra, rozdílné jazykové úrovně, odlišností kultur a náboženství. Žáci pocházejí z multikulturního prostředí typického pro dnešní Londýn, většina nemá angličtinu jako svůj rodný jazyk nebo jazyk, kterým se mluví v rodinách. Zjevnou prioritou této školy je proto čtenářství. Probíhá zde fungující inkluze s maximální podporou žáků v mnoha směrech. Ta je personálně poskytována od pedagogů, speciálních pedagogů, asistentů pedagoga nebo učitelů v tandemu, paralelně s činnostmi ve třídách pracují v jiných místnostech intervenční skupiny.

Zajímavostí a rozdílů od českých škol je celá řada. Velmi silné je zabezpečení školy. Absence žáků je důsledně kontrolována a evidována na recepci včetně opozdilců, kteří musí uvést do online systému důvod svého pozdního příchodu. Žáci mají oblečeny školní uniformy, jak je zvykem v anglickém prostředí. Nenosí žádné pomůcky ani potřeby z domova, vše si ponechávají ve škole, přicházejí pouze s batůžkem se svačinou. Nepřezouvají se, nemají šatny. Žáci dostávají ve škole oběd, část jej má z důvodu svého sociálního postavení zdarma. Oběd probíhá v sále, který se běžně využívá k výuce, ale v době oběda se v něm rozestaví mobilní jídelní soupravy a z jídelny se v ohřívačích přiveze jídlo. V nabídce je jídlo evropské i pro muslimy. Velký důraz je kladen na pohyb a častý pobyt na čerstvém vzduchu.

Vzdělávání na navštívených školách probíhá v tradičních anglických podmínkách mnohdy výrazně odlišných od našich, funguje však velmi moderně a profesionálně a poskytuje kvalitní vzdělání všem dětem. Pedagogové získali mnoho cenných podnětů a inspirací pro svou další pedagogickou práci, co se týče didaktických metod, prostředků výuky, učebních pomůcek, speciálně pedagogické péče, podpůrných opatření, práce asistentů pedagoga atd. Diskutovali s vedením škol o zdejším vzdělávání, jeho problémech a aktuálních tématech. Předali zároveň zahraničním kolegům informace a zkušenosti z českého školství, které naopak mohou obohatit anglické školní prostředí.