Stáže pro absolventky a absolventy vysokých škol v zahraničních institucích

25. červenec 2021
Pro absolventy
Autor/ka článku: Martina Němcová
Stáže pro absolventky a absolventy vysokých škol v zahraničních institucích

Láká Vás vyjet na zahraniční stáž do institucí jako je OSN, Evropský parlament, Rada EU, Soudní dvůr EU, evropské agentury a další? Zde najdete přehled možností s aktuálními termíny pro podání přihlášek. Nejbližší termíny: 31. 8. 2021 pro Evropskou komisi, 15. 9. 2021 pro Evropský soudní dvůr, 28. 9. 2021 pro Radu Evropské unie a 30. 11. 2021 pro Evropský parlament.

Stáž v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva

Určeno absolventkám a absolventům magisterského nebo doktorského studia v oblasti mezinárodního práva, politologie, historie nebo sociálních věd, kteří jsou bez pracovních zkušeností. Dobrá úroveň znalosti minimálně dvou oficiálních jazyků OSN (angličtina, francouzština, španělština, arabština, ruština, čínština) je podmínkou.

Další informace jsou na stránkách Úřadu v sekci Internship Programme.
Přihlášky se podávají průběžně přes UN Careers portal v záložce Current Internship Opportunities, kde také najdete přehled aktuálně vyhlašovaných pozic s termínem pro přihlášení.

Stáž u Evropského ombudsmana

www.ombudsman.europa.eu

Veřejný ochránce práv nabízí dvakrát ročně stáže, především absolventkám a absolventům vysokých škol nebo s obdobným profilem. Stáže probíhají buď ve Štrasburku nebo v Bruselu, podle potřeb úřadu. Každý rok začínají 1. září a 1. ledna. Stáže jsou placené a jejich délka je stanovena dle potřeb úřadu, netrvají však déle než jeden rok. Nutnou podmínkou pro stážistky a stážisty u úřadu veřejného ochránce práv je velmi dobrá znalost angličtiny. Žádosti musejí být proto předloženy v angličtině. Ze stejných důvodů jsou dokumenty, které se týkají žádostí o stáže, k dispozici pouze v angličtině. Evropský veřejný ochránce práv běžně nabízí stáže na těchto pozicích.

Výzvy k podávání přihlášek jsou vyhlašovány pravidelně vždy 1. února a 1. května. Všechny detaily k podmínkám stáží najdete na stránkách ombudsmana v sekci Documents

Stáž v Radě Evropské unie

www.consilium.europa.eu

Každoročně je k dispozici přibližně 100 míst v rámci placených stáží a zhruba 20 míst v rámci neplacených povinných stáží.

Druhy stáží (odkazy vedou na stránky Rady EU)

Nejbližší kolo podávání přihlášek potrvá od 30. srpna 12:00 SELČ (poledne) do 28. září 12:00 SELČ (poledne). Termín se týká placených a neplacených povinných stáží.

O datu zahájení stáže se rozhodne po vzájemné dohodě generálního sekretariátu a dané školy veřejné správy.

Více informací poskytne oddělení pro stáže, e-mail:  traineeships@consilium.europa.eu tel.: +32 22 81 36 77

Stáž u Soudního dvora

http://curia.europa.eu

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu pěti měsíců v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie a v útvarech Soudního dvora.

Stáže v útvarech Soudního dvora probíhají především na ředitelstvích pro právní překlady, Ředitelství pro výzkum a dokumentaci, Ředitelství pro komunikace, Ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu a na Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

  • od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba podat do 15. září),
  • od 16. září do 15. února v případě stáží v kabinetech a od 1. října do 28. února v případě stáží v útvarech (přihlášku je třeba podat do 15. dubna).

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo v případě stáží na Ředitelství tlumočnické služby držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí podat kandidaturu prostřednictvím aplikace  EU CV Online v uvedených lhůtách.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

Tlumočnické stáže, jejichž délka je deset až dvanáct týdnů, jsou určeny v první řadě pro mladé absolventy studia v oboru konferenčního tlumočení, jejichž jazyková kombinace je zajímavá pro Ředitelství tlumočnické služby. Cílem je umožnit  mladým tlumočníkům, aby se pod vedením zkušenějších kolegů zdokonalili v tlumočení zejména v právní oblasti, přičemž tato práce zahrnuje i přípravu podkladů, terminologické rešerše a praktická cvičení v „němé kabině”. Požaduje se znalost čtené francouzštiny. Upozorňujeme na to, že během soudních prázdnin se jednání nekonají.

Stáž a studijní pobyt v Evropském parlamentu

www.europarl.europa.eu

Evropský parlament nabízí různé možnosti stáží a studijních pobytů na generálním sekretariátu. Jejich cílem je přispět k evropskému odbornému vzdělávání a odborné přípravě občanů a umožnit jim, aby se seznámili s chodem Evropského parlamentu.

Parlament nabízí různé druhy placených či neplacených stáží: s obecným zaměřením, se zaměřením na žurnalistiku, stáže pro překladatele a (ve velmi omezeném počtu) stáže pro tlumočníky.

Žadatelky a žadatelé o stáž musejí být starší 18 let, prokázat se vysokoškolským vzděláním, čistým trestním rejstříkem a splnit požadavky na znalosti jazyků.

Termíny stáží a uzávěrky přihlášek

  • 1. říjen – 28./29. únor: do 30. června
  • 1. březen – 31. červenec: do 30. listopadu
Bližší informace o procesu náboru najdete na stránkách EP v sekci Applications.

Stáž v Evropské komisi

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_cs

Pětiměsíční placená praxe u Evropské komise nebo u jí zřizovaných institucí začíná obvykle 1. března nebo 1. října.

Stáže jsou otevřeny pro absolventy a absolventky VŠ/univerzity, kteří dosáhli minimálně bakalářského stupně, mají velmi dobrou znalost angličtiny, němčiny nebo francouzštiny a další oficiálního jazyka EU.

Detailní informace k podmínkám přihlášek, termínům a obsahu stáže naleznete na stránkách Evropské komise v sekci Traineeship.

2. 8. 2021 se otevře výběrové řízení pro stáže od března 2022, termín uzávěrky je 31. 8. 2021.

Stáže v dalších institucích EU

Evropský výbor regionů: detaily na stránce Výboru v sekci Traineeships. Nejbližší termín přihlášek 30. 9. 2021 pro stáž od února 2022.

Evropský hospodářský a sociální výbor na stránkách Výboru v sekci Work with us 

Praxe ve Spolkovém sněmu v Berlíně

www.bundestag.de/ips

Německý spolkový sněm Vás zve společně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína.

IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé ženy a muže, zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země.

Německý spolkový sněm, německý parlament, dává příležitost mladým lidem, aby se během třinácti týdenní práce u jednoho z poslanců Spolkového sněmu seznámili s německým parlamentním systémem, poznali procesy politického rozhodování a získali praktické zkušenosti z oblasti práce parlamentu.

Stipendisty bude vybírat nezávislá výběrová komise Německého spolkového sněmu.

Předpoklady

  • české státní občanství
  • ukončené vysokoškolské studium
  • velice dobré znalosti německého jazyka
  • znalosti německé politiky, společnosti a dějin
  • věk méně než 30 let na začátku stipendijního pobytu

Lhůta pro zaslání žádosti: 31. červenec každého roku. Bližší informace pro žadatele z ČR na stránkách Spolkového sněmu v sekci Tschechien.