Státní maturita 2021

7. duben 2021
Závěrečné a maturitní zkoušky
Autor článku: Zuzana Večerková
Státní maturita 2021

Státní maturitu v roce 2021 čekají další změny – aktualizováno o změny z března 2021. Podrobné informace najdete v e-booku, který pro vás přivil portál Kampomaturite.cz a můžete si jej stáhnout zdarma v odkazu pod článkem.

Co je obsahem maturity

Společná část 2021

  • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
  • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (další cizí jazyk – AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, matematika nebo matematika rozšiřující – dříve Matematika+)
  • Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a % vyjádřením úspěšnosti – na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části

Profilová část 2021

  • Povinné zkoušky – ČJL (písemná práce, ústní část), cizí jazyk (písemná práce a ústní část, pokud z tohoto jazyka student koná zkoušku ve společné části), dle RVP 2 případně 3 další profilové zkoušky
  • Nepovinné zkoušky – max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem. Jestliže student koná nepovinnou zkoušku z jazyka ve společné části, koná nepovinnou zkoušku i v profilové části
  • Informace o písemné práci, seznamu literárních děl, délce obhajoby maturitní práce, písemné a praktické zkoušky ředitel školy zveřejní 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části (2020 mimořádně do 29. 10.). I v roce 2021 může ředitel umožnit nahrazení jedné povinné nebo jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem, pokud student koná v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Didaktický test ve společné části student koná vždy. Písemná část zkoušek z jazyků (ČJL, cizí jazyky) v rámci profilové části je nově zrušena, ústní zkouška je nepovinná.
  • V roce 2021 proběhne písemná a praktická část nejdříve od 19. 4., ostatní části od 16. 5. do 23. 7. 2021, u praktických zkoušek do 27. 8. 2021.

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek obvykle do 25. června, tento rok 23. 7. pro společnou část, 30. 7. pro profilovou část, u praktické zkoušky 4 dny po vykonání této zkoušky.

Harmonogram státní maturity 2021

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy
24. – 26. 5. 2021 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky, řádný termín
24. 5. 2021 DT Matematika 8:00, AJ 13:30
25. 5. 2021 DT ČJL 8:00
26. 5. 2021 DT Matematika rozšiřující 8:00, FJ, NJ, RJ, ŠJ 13:00
7. 6. 2021 Výsledky didaktických testů (u mimořádného termínu do 19. 7. 2021)
28. 6. 2021 Podání žádosti o přezkum didaktických testů společné části (nejzazší termín), u mimořádného termínu do 9. 8. 2021
7. – 9. 7. 2021 Mimořádný termín didaktického testu pro studenty, kteří se nemohli k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19
7. 7. 2021 9:00 Matematika, 14:30 AJ
8. 7. 2021 9:00 ČJL
9. 7. 2021 9:00 Matematika rozšiřující, 13:00 FJ, NJ, RJ, ŠJ
23. 7. Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období – společná část. Profilová část 30. 7., u praktické zkoušky do 4 dnů od jejího konání
12. 8. Podání žádosti o přezkum profilové části MZ (nejzazší termín), u praktické zkoušky do 20 dnů od jejího konání
15. 8. Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)
1. – 10. 9. MZ – didaktické testy – podzimní období, profilová část letos prodloužena do 30. 9.

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test bude v roce 2021 trvat 85 minut (původně šlo o 75 minut), kromě psacích potřeb nejsou dovolené žádné pomůcky. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem.

Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. Písemná část je nově v roce 2021 zrušena, ústní je nepovinná.

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny
Učebnice a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Cizí jazyk

Na výběr je AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test je v roce 2021 prodoužen na 110 minut (původně šlo o 100 minut), dělí se na poslechovou část a část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem. Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. Písemná část je nově v roce 2021 zrušena, ústní je nepovinná.

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků
Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Matematika

Didaktický test je nově prodloužen na 135 minut (původně šlo o 120 minut).

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky
Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

Kritéria hodnocení maturity

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Prospěl s vyznamenáním – všechny povinné zkoušky profilové části známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5 a student uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

Prospěl – z žádné povinné zkoušky profilové části nebylo hodnocení 5 a student uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

Neprospěl – některá ze zkoušek za 5 nebo student neuspěl u některé povinné zkoušky společné části MZ nebo z jiného důvodu nevykonal povinnou zkoušku úspěšně.

Kritéria hodnocení (hranici úspěšnosti) společné části 

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté.

Co dělat v případě, že neuspějete ani u druhého opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

Jak se odvolat – přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na tiskopise, který si stáhnete zde. Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost pro přezkoumání si stáhněte zde.

Adresa pro zaslání:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

https://www.kampomaturite.cz/e-booky/

Zdroj: Kampomaturite.cz