Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Základní typografická pravidla

Typografická pravidla patří mezi neoblíbená témata žáků. Jsou zbytečný teror nebo nutnost?

Typografická pravidla se vyvijela s tiskem knih. Upravovala se pro psaní na psacích strojích. Dnes se upravují pro psaní na počítači a publikování na Internetu. Dodržováním těchto pravidel zvýšíme čitelnost textu. Který autor by chtěl, aby se jeho text četl špatně?

Uvádím základní pravidla s příklady.


1.   Výběr druhu písma a fontu.

Volba druhu a fontu písma je důležitá pro čitelnost dokumentu. Kombinace různých druhů a fontů v jednom textu se používá opatrně. Možno použít bezpatkový druh pro nadpis a patkový druh pro další psaný text.

·       neproporcionální znaky mají stejnou šířku, tj. psací stroj. Např. Courier.

Žáci volí velikosti napětí a sledují experiment. Nechybí odkazy na teorii, zadání úlohy, uspořádání experimentu. 

·       proporciální – znaky mají šířku přiměřenou velikosti písmen, tj. počítačový editor. Tyto písma se dále dělí na patkové a bezpatkové.

o   Patkové, např. Times New Roman, Garamond, Book Antikva se používají na tištěný text, dokumenty pro čtení.

Žáci volí velikosti napětí a sledují experiment. Nechybí odkazy na teorii, zadání úlohy, uspořádání experimentu. 

o   Bezpatkové, např. Arial, Verdana, Tahoma, Calibri se používají na elektronický text a plagáty.

Žáci volí velikosti napětí a sledují experiment. Nechybí odkazy na teorii, zadání úlohy, uspořádání experimentu. 


1.   Zvláštní znaky

Mezery

Na klávesnici počítače je jediná klávesa pro mezeru, avšak mezer používáme více typů

·       Mezislovní – píše se jediným stiskem mezerníku. Nikdy tuto mezeru nepoužíváme pro jakékoliv zarovnávání pod sebe, pro mezeru u prvního řádku odstavce, v tabulkách atd. Mezislovní mezera podléhá formátování, mění tedy svou velikost a nelze pomocí ní měřit jakékoliv vzdálenosti. Nikde v dokumentu se nemohou objevit dvě mezislovní mezery za sebou.

·       Mezislovní nezlomitelná – používá se mezi takovými slovy a spojeními, mezi nimiž nesmí nikdy nastat konec řádku. Nezlomitelné mezery rovněž nejsou nikdy dvě za sebou. Vkládá se z nabídky Vložit/Symbol, karta Speciální znaky, položka Pevná mezera. Vhodné je použít i klávesovou zkratku Ctrl-Shift-mezerník, nebo kombinaci levý Alt-0160. Vkládá se podle pravidel českého pravopisu, tj. v těchto případech:

o   Iniciála s příjmením, například J. K. Tyl

o   Části čísla s více číslicemi, například 10 415,215 378

o   Číslo s jednotkou ve zkratce, například 28 kg

o   Jednoznaková předložka a spojka s následujícím slovem. Jedná se o znaky v, s, z, k, o, u, a, i. Za některé z nich vkládá Word nezlomitelnou mezeru sám (ovšem jen v určitých situacích).

·       Meziznaková mezera – mezera upravující vzdálenosti mezi písmeny slova. Používá se k vyznačování, v tom případě se jedná o tzv. prostrkání. Prostrkání se dá nastavit v nabídce Písmo, karta Proložení znaků (chybný nadpis „Proložení“ zde znamená prostrkání), nabídka Mezery. Prostrkání obvykle nastavujeme na 10–20 % stupně písma, v obyčejném textu psaném desetibodovým písmem tedy prostrkáváme jedním až dvěma body. Prostrkaný text musí být krátký, protože ve větší ploše se špatně čte. Příklad: „Toto je prostrkání“.
Mezislovní mezery v prostrkaném textu mají být zvětšeny o stejnou hodnotu, ve Wordu však zůstávají stejně velké.


Spojovník

Spojovník je krátká vodorovná čárka: „-“, která se vkládá přímo z klávesnice příslušnou klávesou (klávesa mínus vlevo od klávesy Shift). Používá se vždy bez okolních mezer, jeho použití stanovují pravidla českého pravopisu:

·       Označení jedné věci, jednoho místa více slovy, například „Praha-Klánovice“, „aspekt technicko-ekonomický“ apod.

·       Podmínková část „-li“, například bude-li.


Pomlčka

Pomlčka je rovněž vodorovná čárka, ale tenčí a podstatně delší než spojovník. Pravidla českého pravopisu stanovují použití pomlčky ve dvou rozdílných případech a podle toho se taky kolem pomlčky používají či nepoužívají mezislovní mezery.

·       Větná pomlčka – nahrazuje interpunkční čárku v souvětí. Píše se s okolními mezerami,
například „Všechno funguje – až na destilační funkci.“

·       Rozsahová pomlčka – nahrazuje slova „až“, „až do“, „versus“. Píše se bez okolních mezer,
 „pracovní doba 8–16 hodin“,
„utkání Real–Liverpool“,
„železniční trať Rybník–Lipno“ atd.

Pomlčka se v celém textu píše jednotně, ať už vystupuje v jedné či druhé úloze. Krátká pomlčka –  tuto pomlčku vložíme z nabídky Vložit/Symbol, karta Speciální znaky, položka Krátká pomlčka. Dlouhá pomlčka – ve stejné nabídce položka Dlouhá pomlčka. Klávesová zkratka pro krátkou pomlčku je Ctrl-minus na numerické klávesnici, pro dlouhou pomlčku je Ctrl-Alt-minus na numerické klávesnici, nebo levý Alt-0150.


Větná interpunkce

Před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem a otazníkem nepíšeme mezeru, za touto interpunkcí pak ano. Výjimkou jsou shluky (tečka–čárka, tečka–závorka atd.), kde mezery nepíšeme uvnitř shluku, ale až za ním.

Specialitou je psaní datumu. Datum v textu se píše podle předchozího pravidla.
„Posel přijel 10. 10. 2000.“
V datumu při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích apod. se čísla oddělují tečkou bez mezer.


Procento, stupeň

Tyto znaky mají dva způsoby psaní mezer:

·       Zápis bez mezery – znamená jedno slovo,
 10% čteme jako „desetiprocentní“,
10º čteme jako „desetistupňový“,

·       Zápis s mezerou (nezlomitelnou) – znamená dvě slova,
10 % čteme jako „deset procent“,
10 ° čteme jako „deset stupňů“.

Znak „%“ vkládáme přímo z klávesnice, znak pro stupně, tedy „°“, pak z nabídky Vložit/Symbol, karta Symboly, v přehledu znaků písma najdeme znak pro stupeň a vložíme.
Pozor!
Nejprve je potřeba nastavit správnou znakovou sadu – na kartě Symboly volíme v seznamu Písmo položku (normální text). Důvod je prostý: kresba znaku pro stupeň by měla odpovídat kresbě právě použitého písma. 


Úvozovky, závorky

České uvozovky jsou dvojího typu: oblé a úhlové. Nejčastěji se používají oblé. Počáteční uvozovky mají tvar devítek a jsou umístěny dole, koncové pak mají tvar šestek a jsou umístěny nahoře. Vkládají se automaticky klávesou pro uvozovky. Je-li program správně nastaven, pak sám vloží za mezerou uvozovky počáteční, za nějakým znakem pak uvozovky koncové. Tím je také zaručeno správné mezerování. Pozor! Toto pravidlo neplatí vždy a uvozovky je třeba kontrolovat!
 Táta řekl „Ty ty ty!“

Text do závorek se vkládá bez mezer, od okolního textu je oddělen mezerou.
 „Tento živočich (žába) je obojživelník.“

Uvozovky a závorky mají stejný způsob kombinace s interpunkcí. Interpunkce je uvnitř, je-li v uvozovkách (závorkách) celá věta, v opačném případě je za koncovou uvozovkou (závorkou).


Výpustek

Výpustek (tři tečky) nahrazuje nevyřčenou část věty, případně vynechávku v citaci. Je vkládán opět z nabídky Vložit/Symbol, karta Speciální znaky nebo Ctrl tečka. K textu, k němuž patří, se přisazuje se zúženou nezlomitelnou mezerou, pokud ta není k dispozici, pak bez mezery.
 Byl tam… nebo snad ne?


Znak et

Používá se jako spojka „a“, například u firemního označení Novák a syn – Novák & syn.
Je obklopen nezlomitelnými mezerami.


Znak paragraf

Používá se v právnických textech, zásadně jen s číslem, odděluje se nezlomitelnou mezerou.  Podle § 314 odst. 1, pís. b zákona…
Literatura

ČSN 01 6910, Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem, Listopad 2002, Nakladatelství učebnic Fortuna, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1

Rybička Jiří, Zpracování textu počítačem [online], Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, dostupné na internetu: http://old.mendelu.czAutor:  
Vložil/a: Jana Horáková