Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Standard kurzu DVPP zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo pro poskytovatele DVPP standard kurzu DVPP k primární logopedické prevenci.

Cíle studia

Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.
 
Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.
 
Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 
Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
 
Kritéria výběru účastníků
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.
 
Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy.
 
Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu.
 
Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.
 
Časová dotace: 60 hodin studia, z toho 40 hodin přímé výuky formou přednášek a seminářů, konzultací a 20 hodin pedagogické praxe.
 
Ukončení studia
Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na  prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
 

Struktura vzdělávacího programu

 
Modul I
 
Systém logopedické péče
Logopedie jako obor, okruh působnosti a význam logopedie, systém logopedické péče v ČR (logopedická péče ve zdravotnictví, logopedická péče ve školství), mezirezortní spolupráce. Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, personální zabezpečení logopedické péče ve školství, spolupráce zúčastněných aktérů, systém podpůrných opatření ve školství, zakotvení logopedická péče ve školách, školských poradenských zařízeních, zakotvení logopedické péče v systému vzdělávacích programů (RVP, ŠVP, IVP).
2 hodiny
 
Modul II
Ontogenetický vývoj řeči
Lidská řeč, jazyk. Průběh a etapy ontogenetického vývoje řeči, principy a faktory procesu osvojování řeči, rizika, vývojová hlediska osvojování řeči, jazykové roviny, vztah myšlení-řeč-motorika, sluchová percepce, sluchová diferenciace, zraková percepce a diferenciace. Koncept podpory rozvoje dětské řeči,
Základní znalosti o mluvních orgánech, základní charakteristika českých hlásek.
8 hodin
 
Modul III
 
Fyziologický a narušený vývoj řeči.
Orientační logopedické vyšetření – cíl, struktura, využití
Základní charakteristika narušené komunikační schopnosti, nejčastější druhy narušené  komunikační schopnosti, pedagogické přístupy k dětem s narušenou komunikační schopností, podpůrné služby, vytváření inkluzívního prostředí třídy, spolupráce se školským poradenským zařízením, s rodiči, mezirezortní spolupráce.  
8 hodin  
 
Modul IV
 
Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
Podpora rozvoje komunikační schopnosti v komplexním pojetí celkového rozvoje osobnosti dítěte. Metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vnímání a rozlišování zvuků, fonémů, rytmu, prostorové a časové orientace, orientace v tělesném schématu. Stimulační programy podpory rozvoje komunikační schopnosti ve složce obsahové, zvukové, gramatické, pragmatické, pedagogické zásady. Hlasová hygiena, zásady hlasové hygieny.
Teoretická východiska a praktické ukázky konkrétních aktivit. 
Organizace primární logopedické prevence v činnosti školy, dokumentace.
22 hodin
 
Modul V
Pedagogická praxe – 20 hodin
V průběhu praxe frekventanti aplikují poznatky získané v průběhu teoretické části kurzu ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi.
Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci ukončení studia. 
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz
 
Autor:
Vložil/a: Martina Němcová