Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rekvalifikace aktuálně

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o rekvalifikacích. Novinky, realizace rekvalifikací, obsahy kurzů, minimální hodinové dotace a další. 

Realizace rekvalifikačních kurzů

Zde naleznete podrobnější informace týkající se realizace rekvalifikačních kurzů.
 
Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, smí rekvalifikace provádět pouze:
A)  Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem (je udělována akreditace MŠMT).
B) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního přepisu (např. zák.č. 96/2004 Sb., zák. č. 108/2006 Sb.; akreditace uděluje to ministerstvo, do jehož gesce spadá konkrétní právní předpis).
C) Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu - rekvalifikace na celý obor nebo jeho část (v tomto případě není udělována akreditace MŠMT a rekvalifikace se realizují v souladu s vyhláškou č. 176/2009 Sb.).
D) Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. je udělována akreditace MŠMT k pořádání přípravných kurzů k závěrečné zkoušce, ale závěrečná zkouška se koná dle právního předpisu; v případě vyh. č. 77/1965 Sb., není udělována akreditace MŠMT a celá rekvalifikace se realizuje v souladu s právním předpisem)
 
Kurz by neměl být neúměrně prodlužován. Tzn., že délka kurzu by měla být úměrná k hodinovému rozsahu kurzu.
 
Rekvalifikační kurz není považován za studium, a tudíž z jeho účasti/absolvování neplynou žádné studentské výhody (např. ISIC karta, sleva na MHD apod.). Rekvalifikační kurzy nesmí být vydávány za studium na vysoké škole ani za přípravné ročníky ke studiu na vysoké škole. Rekvalifikační kurz primárně neslouží k získání např. trvalého pobytu na území ČR.
 
Akreditovaná vzdělávací zařízení musí viditelně zveřejňovat podmínky, za kterých jim byla udělena akreditace MŠMT (tj. obsah žádosti o akreditaci a rozdhodnutí o udělené akreditaci MŠMT k pořádání rekvalifikačních kurzů).
 
Všechna vzdělávací zařízení (fyzické osoby, právnické osoby i školy) realizující rekvalifikace musí dodržovat platné právní předpisy, tudíž i vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.Nová vyhláška se vztahuje na všechny nově podávané žádosti o akreditaci a realizaci rekvalifikačních kurzů školami, které realizují rekvalifikace na základě zmocnění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
Podmínky realizace rekvalifikačních kurzů pro vzdělávací zařízení vlastnící akreditaci MŠMT
 
Informace naleznete v souboru Akreditace MŠMT-3.pdf
 
Podmínky realizace rekvalifikačních kurzů pro školy
a) nepotřebují akreditaci MŠMT
Školy, které realizují rekvalifikace v rámci oboru vzdělání, který mají zapsaný v Rejstříku škol aškolských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu.Školy, které realizují rekvalifikace na stejný obor nebo jeho část, kterou vyučují.
Informace naleznete v souboru Škola_bez_akreditace_MŠMT.pdf
b) potřebují akreditaci MŠMT
 
Školy, které realizují rekvalifikace v jiném oboru než v tom, který mají zapsaný v Rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným jiným studijním programem podle zvláštního právního předpisu.
 
Informace naleznete v souboru Akreditace MŠMT - škola2.pdf
 
 

Žádost o akreditaci

Pod odkazy v tomto článku jsou dostupné informace, které jsou nezbytné k vyhotovení žádosti o akreditaci (právní předpisy, metodický formulář, vzory, atd.). Odkazy směřují na stránky MŠMT ČR.
 
Pod tímto odkazem naleznete Nový formulář žádosti o akreditaci dle nové vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Současně zde naleznete i metodické pokyny k vyplnění této žádosti. V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s platností od 25. května 2018 a v souladu s novelizací vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení došlo k úpravě formulářů žádosti o akreditace rekvalifikačních programů.

 
V rámci této sekce jsou uveřejněny hodinové dotace kurzů.

Uvádění vstupních předpokladů v žádosti o akreditaci tzv. čisté rekvalifikace – platné od 16. 4. 2019
V žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu tzv. čisté rekvalifikace, tj. programu, který nesměřuje k získání profesní kvalifikace, není vyžadováno stanovení vstupního požadavku na minimální vzdělání, není-li v tabulce minimálních hodinových dotací uvedeno jinak (tzn., pokud je u konkrétní pracovní činnosti vyžadováno střední vzdělání, je nutné tento požadavek do žádosti o akreditaci uvést).
Další vstupní předpoklady (např. platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, znalost základní obsluhy osobního počítače) zůstávají tímto sdělením nedotčeny. 
 
Zde naleznete celé znění nové vyhlášky č. 176/2009 Sb., která nabyla účinnosti od 5. 8. 2009.
 
Zde naleznete vzory osvědčení a potvrzení.
 
Pod těmito odkazy naleznete vzdělávací kurzy s názvy pracovních činností a minimálními hodinovými dotacemi jednotlivých kurzů. Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné. Další názvy pracovních činností jsou uvedeny v kartotéce typových pozic na www.istp.cz – KTP. Novinka od 16. 10. 2019 v souboru zde  Minimální hodinové dotace od 16-10-2019.pdf
 
MŠMT (odbor vzdělávání) upravuje problematiku minimálních hodinových dotací. 
 
Stanovisko k akreditování distančních vzdělávacích forem.

V tomto článku naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky žadatelů o akreditaci rekvalifikačního programu.

Realizace rekvalifikačních programů v návaznosti na revize profesních kvalifikací

(publikováno na stránkách MŠMT dne 23. 10. 2019)

Pokud vzdělávací zařízení realizuje rekvalifikační program, který připravuje účastníka ke zkoušce z profesní kvalifikace (dle §3 vyhlášky č. 176/2009 Sb,),  realizuje vzdělávací zařízení rekvalifikační program vždy v souladu s aktuálně platným standardem profesní kvalifikace. A to i v případě, kdy došlo k úpravě profesní kvalifikace až po udělení akreditace k pořádání rekvalifikačních programů.

V praxi to tedy znamená, že před zahájením každého rekvalifikačního programu směřujícího k závěrečné zkoušce z profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se vzdělávací zařízení samo podívá do Národní soustavy kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz a zkontroluje platnost profesní kvalifikace, k jehož zkoušce směřuje jemu udělená akreditace rekvalifikačního programu. V případě, že se liší jemu udělená akreditace rekvalifikačního programu od aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace, vzdělávací zařízení si samo upraví učební plán a učební osnovy akreditovaného vzdělávacího programu tak, aby byl shodný s aktuálně platným kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace. V souladu s upraveným učebním plánem, si vzdělávací zařízení samo upraví i „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu", které vydá účastníkům rekvalifikačního programu. O této skutečnosti vzdělávací zařízení neinformuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě, že jsou v okamžiku zahájení rekvalifikačního programu v platnosti dvě shodné profesní kvalifikace, může si vzdělávací zařízení vybrat, dle které kvalifikace bude realizovat vzdělávací program, avšak musí být zabezpečeno, že v době domluveného termínu zkoušek bude vybraná kvalifikace platná.Spuštění pilotního provozu Informačního systému pro Akreditace – část REKVALIFIKACÍ (IS AKREDIS)

Práci s IS Akredis je možné si vyzkoušet na této webové adrese https://akredis.pkap.cz/

Žádost o akreditaci je možné vyplnit buď prostřednictvím IS Akredis nebo ve formě formuláře dokumentu word v papírové podobě. IS Akredis je v současné době v pilotním provozu a nenahrazuje proces podávání žádostí a udělování akreditací pro pořádání rekvalifikačních programů v režimu správního řízení.

V případě, že vyplníte žádost o akreditaci v aplikaci IS Akredis, tak ji následně vytiskněte a zašlete i s dokladem o zaplacení správního poplatku, kolkovou známkou, na adresu:

MŠMT – oddělení dalšího vzdělávání
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana

Žádost musí obsahovat podpis statutárního zástupce, podpisy lektorů a případně razítko vzdělávacího zařízení.

Metodiku práce s IS Akredis a žádosti o akreditaci naleznete v tomto souboru Metodika_prace_s_IS_Akredis.pdf

V případě technických dotazů pište na e-mail podpora-akredis@pkap.cz

V případě odborných dotazů pište na e-mail akreditace@msmt.cz

Děkujeme za Váš čas a poskytnutou zpětnou vazbu v rámci pilotního testování IS Akredis a věříme, že zefektivnění práce při vyplňování formulářů a dosažení minimální chybovosti v žádostech bude pozitivním přínosem v rámci budoucí spolupráce.


Výstupy z kurzu realizovaného podle profesní kvalifikace

V případě, že rekvalifikační program je realizován v návaznosti na profesní kvalifikaci a zkoušen v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace, jsou výstupy z toto kurzu dva. Jedním z nich jeOsvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávácím programu, které je vydáváno pouze za splnění 80% účasti na vzdělávání. Druhým výstupem je po úspěšném složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace, Osvědčení o získání profesní kvalifikace. První z výše uvedených dokladů nenahrazuje druhý.
 
 

ECDL 

Novinky v oblasti ECDL jsou ke stažení ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Novinky v oblasti ECDL 2017.pdf
 

 

Zájemcům o další informace z oblasti rekvalifikací doporučujeme sledovat stránky MŠMT ČR v sekci Rekvalifikace.

 
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz
 
Autor:
Vložil/a: Martina Němcová