Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Národní soustava kvalifikací
Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.
 

NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.
 
NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat
  • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání;
  • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
  • přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,
  • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.
NSK v souladu se zákonnou úpravou rozlišuje
  • úplnou profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určité povolání –např. pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník),
  • profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnostnebo ucelený soubor pracovních činností uplatnitelných na pracovním trhu, např. výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Některé profesní kvalifikace mohou být nutnou součástí úplné profesní kvalifikace.
Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat, kromě již existujících způsobů, prostřednictvím NSK, tj. získáním profesních kvalifikací, které mohou skládat příslušnou úplnou profesní kvalifikaci. V případě, že existuje obor vzdělání (v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) je možné si v souladu se školským zákonem složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat tak výuční list, příp. maturitu a tím i odpovídající stupeňvzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že zájemce/uchazeč předloží osvědčení o získaných příslušných profesních kvalifikacích (předepisuje kvalifikační standard profesní kvalifikace) a bude mu umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.
 
Profesní kvalifikaci lze získat vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence.
 
Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím tzv. standardů, na jejichž vytváření se podílí zaměstnavatelé, zejm. prostřednictvím sektorových rad:
  • kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní kvalifikaci),
  • hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na profesní kvalifikaci).
Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace.
 
Vlastní databázi Národní soustavy kvalifikací (s aktuálním přehledem v ČR uznávaných kvalifikací) naleznete na internetových stránkách www.narodnikvalifikace.cz. Na této adrese najdete pro každou profesní kvalifikaci její kvalifikační i hodnoticí standard a také seznam všech tzv. autorizovaných osob, u nichž je možné zkoušku z příslušné profesní kvalifikace složit.
 
 

Národní rada pro kvalifikace

Národní rada pro kvalifikace (dále jen „Rada“) je zřízena na základě § 24 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání příkazem ministryně č. 10 ze dne 19.2.2007. Úlohou Národní rady pro kvalifikace vyplývající ze zákona č. 179/2006 Sb. je především projednávání materiálůtýkajících se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi a rovněž posuzování problematiky z oblasti kvalifikací a dalšího vzdělávání, které jí předloží MŠMT. Více informací k činnosti Rady najdete na stránkách MŠMT v sekci Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 
 
Více informací k problematice autorizovaných osob naleznete na stránkách NSK v sekci Autorizované osoby.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz

 
Autor:
Vložil/a: Martina Němcová