Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vzdělávání dospělých s podporou programu Erasmus+ 2019
Jste pedagožkou/pedagogem, lektorem dalšího vzdělávání nebo pracujete s mládeží? Využijte program Erasmus+. Projekty mobility podporují profesionální rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispívají k inovaci a zkvalitnění výuky či práce s mládeží.
 
Cílem všech typů mobility (v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže) je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.
 
Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.
 
Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.
 
Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.
 
Mobility pomohou zlepšit uznávání dovedností získaných během zahraničních pobytů.
 
Projekty mobility jsou rozděleny na tyto oblasti:
 
Oblast vzdělávání a odborné přípravy
 
 • projekty mobility pro pedagogické pracovníky školního vzdělávání;
 • projekty mobility pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání;
Oblast mládeže
 
 • projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.
 

Mobility lze realizovat v těchto oblastech 

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školský sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
 

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran.

Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování.

 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. Konkrétní kurzy vybírá škola pro své pracovníky dle vlastního uvážení v průběhu projektu, v žádosti je uvádí v obecné rovině.
 • Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o stáž sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Přijímající organizaci si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající organizace a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran.

Pro vyhledání vhodné vzdělávací akce je možné využít portál School Education Gateway (zahrnuje také katalog kurzů).

Příjem žádostí do 12. 2. 2019. 


 
Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat tyto typy institucí:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí
 • koordinátor VET národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Při podání žádosti jsou oprávněnými žadateli školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Mobilita může být realizována v několika formách:

 • aktivita výukové/školicí pobyty – umožňují učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním; od Výzvy 2016 je v rámci této aktivity také možné, aby žadatel pozval školitele z podniku z jiné programové země, aby vyučoval v jejich organizaci.
 • aktivita profesní rozvoj pracovníků – umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním.

Příjem žádostí do 21. 3. 2019.


Aktivita pokračuje v podpoře osvědčených činností, jakou jsou mezinárodní výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba a v podpoře profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program neformálního vzdělávání Mládež v akci (2007–2013).

Pod tuto akci patří výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba (EDS), strategická EDS a mobility pracovníků s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty.

Mobility osob jsou rozděleny na

 • výměny mládeže
 • Evropskou dobrovolnou službu (EDS)
 • mobilitu pracovníků s mládeží
 • strategickou EDS

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců (EDS od 2-24 měsíců), dle pravidel dané aktivity.

Termín předkládání žádostí: 5. 2., 30. 4.  a 1. 10. 2019.Organizace vzdělávající dospělé mohou každoročně předložit žádost o Projekty mobility osob. V rámci těchto projektů může organizace v průběhu projektového období vysílat své zaměstnance do zahraničí na vzdělávací aktivity (mobility). Žádost o grantovou podporu předkládá organizace za své zaměstnance, nikoliv samotný účastník. Naplánované vzdělávací aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných zaměstnanců. Strategii rozvoje organizace popisují předkladatelé v žádosti do tzv. Evropského plánu rozvoje.

 Podporované aktivity pro rozvoj pracovníků jsou rozděleny na:

 • výukové/školicí pobyty: tato aktivita umožňuje vzdělavatelům dospělých poskytnout výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí.
 • profesní rozvoj pracovníků: tato aktivita podporuje profesní rozvoj vzdělavatelů dospělých formou: a) účasti ve strukturovaném kurzu nebo na školení v zahraničí; b) stínování pracovníků či náslechů výuky v jakékoliv relevantní organizaci v zahraničí působící v oblasti vzdělávání dospělých.
Příjem žádostí do 12. 2. 2019.   
 
Kompletní znění Výzvy 2019 a Průvodce programem najdete na tomto portálu v článku Erasmus+ Výzva k předkládání návrhů 2019.  


  
Zdroj: Erasmus+, www.naerasmusplus.cz
 
 
Autor:
Vložil/a: Martina Němcová