Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století

Ministerstvo školství vydalo aktualizované doporučení k výuce dějin 20. století. Součástí jsou doplněné odkazy na další zdroje informací.Přehled užitečných webových odkazů:

http://www.msmt.cz
Stránky MŠMT uvádějí základní kurikulární dokumenty, metodická doporučení, právní předpisy a odkazy na další zdroje.

Český server poskytující informace o našich i světových dějinách. Smyslem těchto stránek je zpřístupnit informace o naší i světové historii v přibližném rozsahu učiva středních škol převážně studentům a mladým lidem, ale i všem ostatním, kteří mají zájem o historii či jen hledají jednu konkrétní informaci týkající se historie. K dispozici jsou následující sekce: Učebnice, Seznam pojmů, Testy, Diskusní fórum, Eseje, Historické dokumenty, Časová přímka a Nastavení.

http://www.moderni-dejiny.cz
Portál je určen především učitelům dějepisu ze základních a středních škol. Zásadní myšlenkou celé koncepce portálu je rychlý a snadný přístup pedagogů k výukovým materiálům pro každé dílčí historické téma, fenomén či údobí z českých i světových dějin 20. století. Učitel pro dané téma najde rychle a snadno pro dané období různé typy materiálů  -  výukovou prezentaci  v powerpointu,  metodické  listy  pro  žáky  a studenty,  kvalitně  nascanované  dobové fotografie, ukázky z tisku, karikatury či  reprodukce uměleckých děl ve fotogalerii, základní prameny,  historické  "mikrostudie"  a odkazy  na  zdroje  i literaturu.  Portál  nabízí  inspiraci, praktické a v učitelské praxi vyzkoušené návody, jak učit jednotlivá témata, hotové přípravy na jednotlivé hodiny, zajímavosti z tématu a oboru, aktuální informace o vzdělávacích akcích. Je určen také žákům všech typů škol, kteří mohou využívat především prameny.

Odkaz na internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které obsahují základní  koncepční  a  učební  dokumenty  týkající  se  vzdělávací  oblasti  RVP  ZV  „Člověk a společnost“.  Krom  toho  jsou  zde  odkazy  na  zajímavé  akce  pořádané  v gesci  příslušného odboru MŠMT.

Odkaz na Metodický portál VÚP Praha do rubriky Dějepis, která obsahuje jak teoretické příspěvky,  tak  praktické  náměty,  zajímavosti,  odkazy,  učební  materiály,  pracovní  listy a v neposlední řadě nápady čtenářů, kam lze nejen nahlédnout, ale i prakticky přispět.

Odkaz na Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP  pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická  inovace  dějepisného  kurikula)  zveřejněný  na  Metodickém  portálu  VÚP  Praha.  Materiál  představuje  inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia.

Odkaz  na  dílčí  internetové  stránky  VÚP  Praha  s názvem  Digitální  učební  materiály. V převážné většině jde o pracovní listy, prezentace, didaktické testy, videa a zvukové ukázky, které lze bez zásadních úprav použít ve výuce. Jejich kombinace a způsob využití závisí na konkrétním uživateli. Mají svá specifika, jsou vytvářeny učiteli z praxe a obsahově je garantují odborní recenzenti. Stránky jsou členěny do tří rubrik dle stupňů vzdělávání na: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a gymnázium.

1/sobi2Task,sobi2Details  
Webové  stránky  Stálé  konference  evropských  asociací  učitelů  dějepisu  sdružující  59  členských a přidružených dějepisných asociací. Stránky jsou v angličtině.

Stránky Asociace učitelů dějepisu. Kromě nejnovějších zpráv od kolegů z praxe stránky přináší metodické inspirace, zprávy z Euroclia, různé dokumenty týkající se výuky dějepisu.

Internetové stránky projektu „Životní příběhy zapomenutých hrdinů“, řešený v letech 2006  – 2008  Ústavem  pro  soudobé  dějiny  Akademie  věd  ČR,  nabízejí  v  digitální  zvukové a audiovizuální formě svědectví o osudech německých antifašistů z Československa, též řadu odkazů na výstupy a ohlasy vládního projektu o osudech německých antifašistů.

U příležitosti 20. výročí 17. listopadu 1989 otevírá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. internetové  stránky  k  pádu  komunismu  v  Československu  Byly  opatřeny  názvem /Demokratická  revoluce  1989/,  neboť  vyjadřují  charakter  posledních  týdnů  roku  1989 z hlediska  kolektivně  a  většinově  sdílených  představ,  hodnot  a  projevů.  Účelem  stránek  je snadno a pohodlně zpřístupnit základní fakta, obrazy, názory a interpretace: ty, které už byly badateli zpracovány a publikovány knižně (a nyní jsou již hůře dostupné); nebo ty, jež pocházejí z fondů a sbírek archivu Ústavu pro soudobé dějiny, a v neposlední řadě také ty, které ÚSD laskavě dali k dispozici spříznění jednotlivci či instituce. Stránky budou postupně doplňovány o další historické prameny a materiály z období od ledna 1987 do června 1990.  Webové stránky Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR představují v komplexní podobě jeden z nejvýraznějších fenoménů poválečných soudobých dějin v Československu  - rok 1968 (dokumenty, audioarchiv, amatérské filmy, další odkazy). Další odkazy jsou uvedeny na http://www.czechoslovakia1989.cz/

Stránky Muzea holocaustu ve Washingtonu. Obsahují množství výukových materiálů, online výstav, filmových klipů, pamětnických rozhovorů, map a  animací. Zabývají se také poválečnými genocidami.  Na  stránkách  lze  rovněž  nalézt  encyklopedii  holocaustu.  Jedná  se o nejobsáhlejší online zdroj pro výuku holocaustu a genocidních konfliktů.

Stránky Asociace nositelů legionářských tradic. Nabízí přehled projektů a výstav pořádaných
sdružením ANLET a týkajících se legionářské problematiky. Nechybí ani pozvánky na zajímavé akce, komentáře a názory, zajímavosti, kronika osobností a množství odkazů na další
stránky s vojenskou tématikou.

Webové  stránky  Centra  orální  historie  ÚSD  AV  ČR   poskytují  základní  informace  o  práci
tohoto centra a též o výzkumu a užití metody oral history v soudobých dějinách včetně nabídky pedagogické a konzultační činnosti.

http://college.usc.edu/vhi/czech
Stránky obsahující informace o Institutu USC Shoah Foundation – nadace, jež se stala součástí College of Letters, Arts & Sciences na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC) a jež natáčí a sbírá svědectví přeživších holocaust.

Cílem  těchto  internetových  stránek  je  poskytovat  informace,  dokumenty  a  další  materiály o genocidě Židů a Romů za 2. světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. Tyto webové stránky tak mají přispět k výchově proti rasismu.

Stránky  Konfederace  politických  vězňů  ČR.  Kromě  řady  zajímavých  rubrik  (např.  Zločiny komunismu,  Významné  dny,  Reakce  na  současné  dění,  Osobnosti  III.  odboje,  Památníky) zmiňují i dosud nevyřešené (neukončené) případy.

http://www.lib.cas.cz/parasut/bartejs.htm
Abecedně členěná databáze československých parašutistů z 2. světové války s jejich podrobnými biografiemi.

Audiovizuální portál vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni nabízí tzv. audiovizuální lekce obsahující dokumentární a animované filmy, doporučené aktivity pro práci v hodinách, otázky a odpovědi ke každému filmu a další doprovodné materiály. Podrobný a intuitivní systém vyhledávání umožňuje výběr vhodné lekce podle různých kritérií, například podle tématu, délky filmu nebo věku žáků.
Web umožňuje on-line přehrávání i stahování a uložení filmů. Obsahuje také  metodiku pro práci s filmy a dalšími AV materiály. Pro pedagogy je připraven instruktážní pořad, jak s AV
materiály pracovat ve výuce.

Vzdělávací projekt společnosti Člověk v tísni zaměřený na moderní československé dějiny. Základním  a  středním  školám  poskytuje  dokumentární  a  hrané  filmy  (59  titulů)  spolu s metodickými a tematickými publikacemi (12 titulů). Nabídka materiálů se dále rozšiřuje. Žáci ZŠ a SŠ se každoročně zapojují do projektu Z místa, kde žijeme, v němž se setkávají s pamětníky ze svého okolí perzekvovanými komunistickým režimem. Na základě rozhovorů, archivních materiálů  a  fotografií  pak  sestavují  jejich  životní  příběh.  Výstupem  jejich  prací bývají publikace, krátké filmy, výstavy apod. Mladí lidé se také účastní akcí během Dne příběhů bezpráví, který připadá na 27. června –  na Den památky obětí komunistického režimu. Studenti středních  škol  nominují  osobnosti  na  Cenu  Příběhů  bezpráví  za  odvážné  postoje a činy v období komunistického režimu.

http://www.lidice-memorial.cz/education_cz.aspx
Od roku 2006 připravuje Památník Lidice akreditované semináře věnované problematice německé  okupace,  persekuce  a  československého  odboje,  které  jsou  určeny  zejména  učitelům dějepisu, výchovy k občanství a jiných humanitních předmětů. Na seminářích přednášejí přizvaní  odborníci  z Filozofické  fakulty  Univerzity  Karlovy,  Vojenského  historického  ústavu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších vzdělávacích institucí.

Rozhodnutím  vlády  ČR  byla  31.12.2000  založena  státní  příspěvková  organizace  Památník Lidice, které byla svěřena péče o uchování památky na lidickou tragédii a jejíž prioritou je obnovení péče o historické objekty a areál NKP. V roce 2003 byl obnoven Růžový sad a proběhla  rekonstrukce  Lidické  galerie,  kam  byla  po  dokončení  přemístěna  část  sbírky  uměleckých děl  věnovaných Lidicím světovými tvůrci v poválečných letech. V měsíci červnu 2003 se opět do Lidic vrátila Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. V dubnu 2008 bylo ve
zrekonstruovaném prostoru Pod Tribunou otevřeno vzdělávací středisko pro mládež a badatelna.

V Pedagogickém  muzeu  J.  A.  Komenského,  rezortním  muzeu  MŠMT,   je  unikátní  archiv P. Pittra (za pomoc Židům se Pittrovi dostalo oficiální uznání izraelské vlády, jeho jméno je zvěčněno  v  Jeruzalémě),  který  zachraňoval  během  války  a  po  válce  české,  německé a židovské  děti. Totalitním  režimům  ve  20.  století  se  věnuje  i  současná  stálá  expozice s názvem Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě. 

Webové stránky projektu “Nezapomeňte” s podtitulem “Jaké to bylo před rokem 1989?”, jehož základním cílem je připomenout dnes již těžko uvěřitelné atributy totality, které ještě před 20 lety provázely náš každodenní život.

V České republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí. Webové stránky obsahují kromě jiného tyto sekce: Památník, Historie, Expozice, Sbírky, Vzdělávání aj.

Yad Vashem, památník mučedníků a hrdinů, byl založen rozhodnutím Knesetu  (izraelského parlamentu) v roce 1953. Od té doby je pověřen dokumentováním osudu Židů během holocaustu,  zachováním  památky  a  příběhu  každého  z  šesti  milionů  obětí  a  předáváním  odkazu holocaustu dalším generacím. V Yad Vashem se nachází rozsáhlý archív, knihovna, muzea a památník  Spravedlivých  mezi  národy.  Yad  Vashem  se  nachází  na  Har  Hazikaron  (Hora vzpomínek) v Jeruzalémě. Je to rozsáhlý komplex stromy obklopených pěšin, které vedou k muzeím, výstavám, archívům, monumentům, sochám a památníkům. Webové stránky nabízejí mimo jiné  inspirativní materiály pro výuku dějepisu (týkající se holocaustu) v různých jazycích, včetně češtiny.

Webové stránky digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který společně vytvořily tři instituce (sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů). Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, budovanou jednotlivci, neziskovými organizacemi, školskými  a  vzdělávacími,  státními  a  příspěvkovými  institucemi  v Evropě,  kteří  chtějí  své nahrávky, texty, fotografie, archivní dokumenty sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi diskutovat.

Dokumentační  web  socialistických  dob  obsahující  různé  dokumenty,  plakáty  a  obrazy z období reálného socialismu nejen u nás. Základem webu je politický plakát doplněný dalšími materiály (dobové dokumenty, texty písní, obrazy atp.), které přibližují atmosféru socialistické reality.

http://studena.valka.cz/index.htm
Internetové  stránky  věnující  se  moderním  dějinám,  které  se  kromě  zkoumání  doby  studené války věnují jejím přesahům do současné doby.

Portál,  zabývající  se  vznikem  a  vývojem  totalitního  režimu  v Československu,  je  věnován
památce všech, kteří v boji s totalitními režimy položili své životy za lepší budoucnost. Přehledně členěné stránky podrobně mapující vývoj v Československu od konce 2. světové války do  roku  1989.  Kromě  podrobné  faktografie  zde  učitelé  i  žáci  najdou  informace  o aktuálně pořádaných akcí či odkazy na významné historické události vážící se k poválečným dějinám Československa.

Internetové  stránky  vzdělávacího  programu  „Tváří  v tvář  historii“,  který  nabízí  zajímavou a originální  metodu  výuky  moderních  dějin.  Zajímavě  koncipovaný  web  obsahuje  mj.  tyto rubriky: Jedinec a společnost; My a oni; Historická studie; Soud, paměť, historický odkaz atd.

Webové stránky Ústavu pro studium totalitních režimů, který zkoumá a hodnotí dobu nesvobody (30.9. 1938  –  4.5.1945) a období komunistické totalitní moci (25.2. 1948  –  17.11. 1989 a  dobu  předcházející,  v  níž  probíhaly  děje  týkající  se  příprav  k  totalitnímu  uchopení  moci KSČ), dále  analyzuje  příčiny  a  způsob  likvidace  demokratického  režimu,  získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, dokumentuje nacistické a komunistické zločiny aj. Tyto stránky rovněž aktivně podporují  výuku  moderních  dějin,  které  v  současnosti  představují  jednu  z  priorit  českého školství, a jsou strukturovány do několika oddílů, které přinášejí nové metodické materiály, texty,  audiovizuální  pomůcky,  aktuální  informace  o  konaných  seminářích  či  konferencích, odkazy na odbornou literaturu apod.

Step 21-  Initiative für Toleranz und Verantwortung  je mezinárodní projekt, určený pro mladé lidi z Německa, Polska, České republiky a Rakouska. Projekt je zaměřen na lokálně historické události  z období  německého  nacismu,  německého  obsazení,  o  kterém  se  v tehdejším  tisku nepsalo  nebo  psalo  v souladu  v tehdejší  ideologií  a  propagandou.  Práce  jsou  zveřejňovány prostřednictvím novin vydávaných pod názvem Weisse Flecken – Bílá místa.

http://www.vons.cz
Webové stránky o Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) z let 1978-1989. Kromě jiného obsahují rubriky Publikace, Dokumenty, Semináře či Odkazy.

Webové stránky Židovského muzea v Praze obsahující řadu informací o židovské problematice (o výstavách a expozicích, koncertech, sbírkách a fondech, encyklopedii židovských obcí, vzdělávacích a kulturních programech pro školy a veřejnost aj.).

http://www.ceskaskola.cz
Internetový portál  Česká škola sloužící mj. jako diskusní fórum nad základními tématy vzdělávání a školství u nás i ve světě. Zvláštní rubrika týkající se výuky dějepisu zde není zřízena.

Stránky  školského  vzdělávacího  a  informačního  portálu.  Zvláštní  rubrika  týkající  se  výuky dějepisu zde není zřízena.

Webové  stránky  vytvořené  na  pomoc  učitelům. Zvláštní  rubrika  týkající  se  výuky  dějepisu zde není zřízena.

Webové  stránky  Centra  orální  historie  ÚSD  AV  ČR  poskytují  základní  informace o práci COH a též o výzkumu a užití metody oral history v soudobých dějinách včetně nabídky pedagogické a konzultační činnosti.

Česká  pobočka  Mezinárodního  křesťanského  velvyslanectví  Jeruzalém  (ICEJ)  realizuje v partnerství s Židovským  muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ (reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0161), pro který získala podporu Evropského sociálního fondu prostřednictvím MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na  příkladu  holocaustu  –  konkrétní  historické  události  –  jsou  studenti  interaktivní  formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a jsou vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Jsou přitom konfrontováni s dobovými materiály a se svědectvím pamětníka holocaustu.

www.archeologiezla.cz
Smyslem  činnosti  Výzkumného  centra  archeologie  zla  je  zabránit  postupnému zapomínání, zpochybňování a popírání těchto událostí, systematicky zkoumat jejich příčiny a souvislosti a zjištěné poznatky předávat prostřednictvím vzdělávacích a výchovných programů budoucím generacím.

CDK dlouhodobě realizuje výzkumné projekty zaměřené na vztah politiky, náboženství, dějin a kultury.

Audiovizuální projekt „Dcery 50. let“ nabízí osobní výpovědi dcer politických vězňů 50. let, zpracované formou orální historie. Tato svědectví umožňují mládeži osobně se identifikovat s hlavními protagonistkami, které vypovídají o svém dětství a mládí. Na DVD jsou ke svědectvím přidány zajímavé unikátní archivní materiály (např. rozsudky Státního soudu, další důl e-žité  dobové dokumenty jako soudní rehabilitace atd., dobové rodinné a další fotografie, dopisy rodičů z vězení a členů rodin do vězení apod.), které spolu se svědectvími přibližují mládeži stísněnou atmosféru 50. let z jiného pohledu. Metodické materiály pro pedagogy obsahují stručný přehled novodobé historie ČR a jsou výbornou pomůckou pro přípravu na výklad o 50. letech. Materiály,  které  školy  základní  i  střední  dostávají,  jsou  unikátní  v  tom, že  jde  o  autentická svědectví žen, které jako děti či jako mladé  dívky zažily perzekuci totalitního režimu 50. let. Jde tak o originální výklad 50. let formou individuálního osobního prožitku.

Webové stránky projektu, který připravují studenti pražského Gymnázia Přírodní škola. Projekt  běžící  již  několik  let  mimo  jiné  zdigitalizoval  časopisy,  které  psaly  děti  internované
v Terezíně.

http://www.cesivevrope.cz
Stránky projektu Česká společnost v novodobé Evropě –  osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009 – vytvořena sada DVD s tematikou dějin 20. století.

Webová stránka věnovaná národnímu kolu evropské soutěže EUSTORY. Web obsahuje rady a doporučení pro autory a archív vítězných prací z předchozích let.

Webové stránky představují životní příběh studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat  domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat necelých pět měsíců po srpnové okupaci Československa. Palachův protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. Dodnes je jméno českého studenta známé po celém světě. Na těchto stránkách jsou zmíněné události představeny různým způsobem. Vedle historických  textů,  dobových  fotografií  a  archivních  dokumentů  je  možné  přemýšlet  nad  jejich odkazem také prostřednictvím filmových, televizních a rozhlasových dokumentů.

Vzdělávací portál My jsme  to nevzdali je určen především pedagogické veřejnosti se zájmem o výuku moderních dějin. Nachází se zde autentické nahrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Stáhnout si můžete pracovní a metodické listy, které všechny tyto materiály využívají. Vše je přehledně členěno podle historických témat a kapitol.

http://www.deportal.cz/
Osudy obětí šóa na Plzeňsku.

Europeana je internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy. Projekt vznikl z iniciativy Evropské komise.

Scriptum nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik. Projekt občanského sdružení Exodus v Plzni a Třemošné.

Projekt  Věrný  zůstanu  zachycuje  autentické  a  ojedinělé  výpovědi  pamětníků  činu  Jana Palacha a přináší působivá vyprávění osobností, v nichž nešťastná doba politických procesů, okupace sovětskými vojsky či následná normalizace zanechala nesmazatelné stopy. Požádali jsme osobnosti veřejného života, aby se s námi setkali a vyprávěli nám svůj příběh. Výsledkem jsou rozhovory plné intimních vzpomínek, zážitků a prožitků, ilustrujících zásadní dějinné zvraty v období vlády komunistického režimu.

Projekt  Školákem  v  Protektorátu  vychází  z  myšlenky  přiblížit  mládeži  i  dospělým  realitu nacistického totalitního režimu v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu, se kterým se  buď každodenně setkávají, anebo se setkali v minulosti – ve školním prostředí. Jeho hlavním cílem je přivést zejména školní mládež k srovnání současné situace s praktikami totalitního režimu a k uvědomění si hodnoty demokratického zřízení.

Zdroj: www.msmt.cz

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar