Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ústava ČR

VERZE PRO TISK - výukový materiál formou testu najdete v Class serveru.Ústava České republiky

 

Ústava je nejvyšší a základní zákon státu. Definuje jeho politický systém,  představuje záruku, že státní moc bude vykonávána v souladu se zákonem a že budou respektována práva a svobody lidí. Je to zákon nejvyšší právní síly, stojí nad všemi ostatními zákony a právními  předpisy, které s ní  musí být v souladu.

 

Ústavy mohou být

  • psané = dokument, který má speciální uzákonění (např.v ČR, USA, ve většině států)
  • nepsané = vyvinuly se na základě zvyku (např. ve Velké Británii)

 

Podle postupu, jakým lze dosáhnout ústavních změn, rozlišujeme ústavu

  • flexibilní (pružnou) = k její změně postačí pouhý zákon
  • rigidní (tuhou) = její změna vyžaduje zákon ústavní, tj. souhlas ústavní většiny členů parlamentu, případně referendum.

 

Ústavu obvykle přijímá volený zákonodárný sbor, parlament.Jinak jde o ústavu vnucenou, oktrojovanou .

 

Jádrem každé demokratické ústavy jsou principy

  • oddělení moci = aby nebyla státní moc zneužita proti občanům, je rozdělena na 3 složky (moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní) 
  • brzd a rovnovah = jednotlivé složky státní moci se svými pravomocemi navzájem vyvažují a omezují

S těmito principy je spojen způsob jmenování a volby nejvyšších státních úředníků.

 

 

Současná Ústava ČR byla schválena Českou národní radou 16. prosince 1992 a nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1993.

 

 

 

 

1.Jak se jmenuje úvodní část Ústavy ČR?             Preambule

 

2.Kolik hlav má Ústava ČR?                                 8

 

3.Kdo je zdrojem veškeré státní moci v ČR?          Lid

 

4.Vykonává ji prostřednictvím orgánů moci            zákonodárné , výkonné a soudní

 

5.Přečti si 4.bod druhého článku a napiš svými slovy jeho význam:  Lidé mohou dělat to , co jim zákon nezakazuje a nikdo je nesmí nutit dělat nic , co zákon neukládá.

 

6.Jak se jmenuje listina,která je součástí Ústavy ČR?     

                                                                        Listina základních práv a svobod

7.Politické strany při své volné soutěži respektují  demokratické principy a odmítají  násilí  jako prostředek k prosazování svých zájmů.

 

8.Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním.Rozhodování většiny dbá ochrany  menšin.

 

9.Může být občan ČR zbaven proti své vůli státního občanství?                     Ne

 

10.Co je hlavním městem ČR?                             Praha

 

11.Co jsou státní symboly ČR?                           velký státní znak

                                                                        malý státní znak

                                                                        státní barvy

                                                                        státní vlajka

                                                                        vlajka prezidenta republiky

                                                                        státní pečeť

                                                                        státní hymna

 

12.Komu náleží zákonodárná moc v České republice?

                                                                        Parlamentu

 

13.Ten je tvořen dvěma komorami a to  Poslaneckou sněmovnou     a  Senátem.

 

14.Kolik poslanců má Poslanecká sněmovna?         200

 

15.Na jakou dobu jsou voleni?                                4 roky 

 

16.Od kolika let mohou být zvoleni?                        21 let

 

17.Podle jaké zásady se konají volby do poslanecké sněmovny?

                                                                        poměrného zastoupení

 

18.Kolik senátorů má Senát?                                  81

 

19.Na jakou dobu jsou voleni?                                 6 let

 

20.Od kolika let mohou být zvoleni?                        40 let

 

21.Podle jaké zásady se konají volby do Senátu?

                                                                        většinového systému

 

22.Může být někdo současně členem obou komor Parlamentu?                   Ne       

 

23.Může být poslanec nebo senátor zároveň prezidentem republiky?            Ne

 

24.Může být poslanec nebo senátor členem vlády?                                     Ano

 

25.Od kolika let má občan ČR právo volit?                 18 let

 

26.Co je hlavním úkolem Parlamentu?                 schvalovat zákony

 

27.Hlava 3. hovoří o tom , že moc výkonná náleží  prezidentu republiky a  vládě.

 

28.Čím je prezident republiky?                                 hlavou státu

 

29.Kdo volí prezidenta republiky?                             Parlament

 

30.Na kolik let je volen prezident republiky?              5 let

 

31.Může být zvolen vícekrát než 2 krát za sebou?                                       Ne

 

32.Od kolika let může být občan zvolen prezidentem republiky?       

                                                                             40 let

33.Může prezident republiky odvolat vládu?                                                 Ano

 

34.Má prezident republiky právo vrátit Parlamentu přijatý zákon?                   Ano

 

35.Má právo odpustit a zmírnit tresty uložené soudem?                                Ano

 

36.Čeho je prezident republiky vrchním velitelem?        

                                                                            ozbrojených sil

 

37.Může jmenovat a povyšovat generály?                                                    Ano

 

38.Může být stíhán prezident republiky za velezradu?                                  Ano

 

39.Může být trestně stíhán pro  trestné činy spáchané po dobu jeho funkce?

                                                                                                               Ne       

           

40.Co je vrcholným orgánem výkonné moci?            vláda

 

42.Vláda se skládá z  předsedy vlády , místopředsedů vlády  a  ministrů.

 

43.Kdo jmenuje předsedu vlády ?                           prezident republiky

 

44.Komu je odpovědná vláda?                                Poslanecké sněmovně

 

45.Kdo vykonává jménem republiky soudní moc?

                                                                           nezávislé soudy

 

46.Co je orgánem ochrany ústavnosti?                    Ústavní soud

 

47.Z kolika soudců se skládá tento soud?               15

 

48.Na kolik let jsou jmenováni?                              10 let

 

49.Kdo jmenuje soudce Ústavního soudu?               prezident republiky

 

50.Může Ústavní soud rozhodnout o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem?

                                                                                                              Ano

 

51.Může Ústavní soud rozhodnout o žalobě Senátu proti prezidentu republiky?

                                                                                                              Ano

 

52.Jaké další soudy tvoří soustavu soudů?           Nejvyšší soud

                                                                        Nejvyšší správní soud

                                                                        vrchní soudy

                                                                        krajské soudy

                                                                        okresní soudy

 

53.Kdo jmenuje soudce těchto soudů do funkce?

                                                                        prezident republiky

 

54.Je funkce těchto soudců časově omezena?                                            Ne

 

55.Soudy jsou povolány k tomu , aby:  poskytovaly ochranu právům.

 

56.Soudy rozhodují o  vině  a  trestu  za trestné činy.

 

57.Mají všichni účastníci řízení před soudem stejná práva?                           Ano

 

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar