Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kabinety

Sekce portálu je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce pedagogů Zlínského kraje. 

 Aktuální články v kabinetech

 

 

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu968<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Tak, jak se mění svět kolem nás, škola a prostředí, ve kterém se učení žáků odehrává, mění se i nároky na učitele. Již více než tři desetiletí do práce učitelů s různou mírou intenzity a úspěšnosti pronikají digitální technologie.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">O jejich účelném začleňování ale stále panují nejasnosti. Teprve před několika lety začaly v&#160;evropských institucích snahy o&#160;vytvoření systematického popisu digitálních dovedností a&#160;kompetencí, kterými by měli být vybaveni učitelé. Také bylo stále více zřejmé, že ve sbližující se Evropě je nutné hovořit i v&#160;této oblasti společnou terminologií. Výsledkem těchto snah je rámec digitálních kompetencí pedagogů&#160;<a href="https&#58;//ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu" target="_blank">DigCompEdu</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">DigCompEdu je výstupem dlouhodobé výzkumné činnosti Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre) Evropské komise, jehož úkolem je poskytovat nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívat tak k tvorbě politik Evropské unie.&#160;<a href="https&#58;//clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21855/digitalni_kompetence_pedagogu_digcompedu.pdf" target="_blank">Dnes zveřejňovaný český překlad</a>&#160;tohoto rámce vznikl v&#160;projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního ústavu pro vzdělávání, který podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost a informatické myšlení žáků a dětí. Tento projekt zároveň řeší vybraná opatření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV).<br></p><p style="text-align&#58;justify;">SDV ukládá v&#160;souvislosti s digitálními kompetencemi učitelů realizovat hned několik opatření. Jedním z&#160;prvních kroků bylo zmapování situace a ujasnění si, jak by výstupy projektu v souladu se schválenou strategií měly vypadat. Z&#160;tohoto důvodu byly zpracovány a v&#160;dubnu 2018 publikovány&#160;<a href="https&#58;//spomocnik.rvp.cz/clanek/21757/" target="_blank">dvě studie</a>&#160;[1], které dospívají k&#160;závěru, že nejvhodnějším obsahovým základem pro další aktivity bude DigCompEdu [2].</p><p style="text-align&#58;justify;">DigCompEdu je zdrojem pro standard digitálních kompetencí učitele, který NÚV připravuje v projektu PPUČ a ve spolupráci s MŠMT navrhuje jeho uplatnění v praxi (např. v rámci akreditace programů na vzdělávání učitelů). Na Metodickém portálu RVP.CZ bude na rámci DigCompEdu vytvořena nová aplikace Profil Učitel21, která bude sebehodnotícím nástrojem pro reflexi a plánování vlastních digitálních dovedností učitelů. Aplikace bude pilotně spuštěna/testována v příštím roce.</p><p style="text-align&#58;justify;">DigCompEdu vymezuje 22 digitálních kompetencí učitele sdružených v 6 oblastech&#58;</p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Profesní zapojení učitele – pracovní komunikace; odborná spolupráce; reflektivní praxe; soustavný profesní rozvoj.<br></li><li>Digitální zdroje – výběr digitálních zdrojů; tvorba a úprava digitálních zdrojů; organizace, ochrana, sdílení digitálních zdrojů.<br></li><li>Výuka – vyučování; vedení žáka; spolupráce žáků; samostatné učení žáků.<br></li><li>Digitální hodnocení – strategie hodnocení; analýza výukových výsledků; zpětná vazba a plánování.<br></li><li>Podpora žáků – přístupnost a inkluze; diferenciace a individualizace; aktivizace žáků.<br></li><li>Podpora digitálních kompetencí žáků – informační a mediální gramotnost; digitální komunikace a spolupráce; tvorba digitálního obsahu; odpovědné používání digitálních technologií; řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií.<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/DigCompEdu.png" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;375px;" /><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Rámec obsahuje podrobnější popisy všech digitálních kompetencí, vazby mezi nimi, konkrétní příklady aktivit či fáze vývoje u každé digitální kompetence. Zároveň stanovuje úrovně pokroku po vzoru Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Ty jsou uváděny pomocí motivační role od úrovně A1 do C2&#58; nováček, objevitel, praktik, odborník, lídr, průkopník. Díky těmto specifikacím je možné hodnotit úroveň jednotlivých dílčích vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pedagoga v&#160;oblasti využívání digitálních technologií v pedagogickém procesu.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">DigCompEdu patří do širší rodiny rámců digitálních kompetencí, z&#160;které byl již v&#160;minulosti publikován rámec digitálních kompetencí evropského občana (DigCom – The Digital Competence Framework for Citizens), rámec digitálně fungující vzdělávací organizace (DigCompOrg – Framework for Digitally Competent Educational Organisations) a rámec digitálních kompetencí pro spotřebitele (DigCompConsumers &#160;– The Digital Competence Framework for Consumers). Mezi hlavní cíle zavádění těchto rámců patří zvýšit porozumění, usnadnění spolupráce ve vzdělávacím sektoru a nastolení společné terminologie.</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/21855/EVROPSKY-RAMEC-DIGITALNICH-KOMPETENCI-PEDAGOGU-DIGCOMPEDU.html/" target="_blank">www.rvp.cz</a><br></p>5. 12. 2018 8:55:41Tak, jak se mění svět kolem nás, škola a prostředí, ve kterém se učení žáků odehrává, mění se i nároky na učitele. Již více než tři desetiletí do práce učitelů s různou mírou intenzity a úspěšnosti pronikají digitální technologie.2018-12-04T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/148021743.jpg5. 12. 2018 9:39:04https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOndřej Neumajer
Co dalšího připravujeme v krajských pedagogických kabinetech 575<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V září a říjnu tohoto roku se setkali pedagogové základních a středních škol působících na území Zlínského kraje, zájemci o diskusi, sdílení, společné vzdělávání a společné řešení problémů či výzev. Mnozí přišli, aby se dozvěděli, co že se to v&#160;rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP), v&#160;jedné z&#160;jeho klíčových aktivit pod názvem Pedagogické kabinety, vlastně chystá.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Na první setkání přišli učitelé s&#160;různým očekáváním. Někteří měli svá očekávání v „ mlhavých konturách&quot;, někteří přišli s&#160;představou, že půjde pouze nebo více méně o zvyšování kompetencí v&#160;daném oboru. Někteří přišli proto, aby mohli říct, co je v&#160;jejich práci „odvádí&quot; od kvalitního výkonu. Někteří chtěli znát názor České školní inspekce na kvalitu vzdělávání v&#160;tom či onom předmětu a někteří přišli proto, aby společně hledali viníky, kteří způsobili to, kde se podle nich školství v&#160;současné době nachází. </p><p style="text-align&#58;justify;">Mohlo by se zdát, že není vše, jak má být. Myslím si, dovolte mi vyslovit svůj osobní názor, že je. Jak jinak se vzájemně poznáme? Jak jinak budeme vědět, co nás společně trápí a co od koho můžeme očekávat? Kde jinde budeme hledat vzory a příklady dobré praxe pro svůj osobní růst? Možná nebude příliš troufalé říct, že právě v „otevřené společnosti&quot;, o kterou nám v&#160;krajských pedagogických kabinetech jde. Jsem přesvědčena, že porozumíme-li, budeme moci právě v&#160;tomto společenství reflektovat své postoje, své hodnoty, svoji individuální zodpovědnost, ke které bychom měli ve svém životě směřovat. &#160;Konec konců, je to jedna z&#160;nejdůležitějších norem demokracie, ke které bychom naše děti a mládež měli my, učitelé, vést. Diskuse v&#160;dobrém společenství a zvládnuté, ne potlačené, emoce s&#160;diskusí spojené, dovolím si tvrdit, tou cestou jsou. &#160;&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Po prvních setkáních, která máme již za sebou, už „o sobě víme&quot;. Máme vytvořený „prostor&quot; a máme cíl. Započali jsme cestu seberozvoje, ale i cestu hledání. Hledání těch učitelů, kteří chtějí na setkávání nejenom tzv. brát, ale i dávat. Hledáme způsoby, jak učitele s&#160;vlastní iniciativou do kabinetů ke společnému stolu dostat. Jakými způsoby učitele oslovovat, jak sdílet informace, jak má být v&#160;budoucnu takový kabinet personálně obsazen atd. Jsme na cestě a projektová práce se začala naplňovat.</p><p style="text-align&#58;justify;">Rekapitulací současného stavu, a s&#160;ním spojené krátké minulosti, jsme se dostali k&#160;blízké budoucnosti, tedy k <strong>v&#160;pořadí druhým setkáním učitelů základních a středních škol </strong>na území Zlínského kraje, kteří vyučují předměty – matematiku, český jazyk, cizí jazyky (anglický, německý, francouzský, španělský, ruský), ICT, fyziku, biologii či přírodopis a neposlední v&#160;řadě chemii. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Setkání jsou </strong><strong>tentokráte</strong><strong> připravována tak, že </strong><strong>základní školy i střední školy budou jednat odděleně </strong><strong>a </strong><strong>pozvání s&#160;programy jednání zasílají vedoucí jednotlivých sekcí ZŠ a SŠ </strong><strong>&#160;</strong><strong>- kontakty na vedoucí sekcí - viz články o ustavení platforem.</strong><strong>&#160; </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Setkání připravujeme v&#160;časové posloupnosti takto&#58;<br></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro skupinu učitelů ZŠ – Biologie/ Přírodopis </strong><span style="background-color&#58;transparent;">- v úterý 4. 12. 2018, Terénní středisko Hájenka, Semetín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro skupinu učitelů SŠ </strong><span style="background-color&#58;transparent;">- </span><strong style="font-size&#58;14px;">Biologie/ Přírodopis – </strong><span style="background-color&#58;transparent;">ve čtvrtek 6. 12. 2018,</span><strong style="font-size&#58;14px;"> </strong><span style="background-color&#58;transparent;">Střední škola gastronomie a obchodu Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro skupinu učitelů ZŠ </strong><span style="background-color&#58;transparent;">– </span><strong style="font-size&#58;14px;">Český jazyk</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> – v&#160;pondělí 10. 12. 2018, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro skupinu učitelů SŠ </strong><span style="background-color&#58;transparent;">– </span><strong style="font-size&#58;14px;">Český jazyk</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> – v&#160;pondělí 10. 12. 2018, Střední škola gastronomie a obchodu&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro skupinu učitelů ZŠ </strong><span style="background-color&#58;transparent;">– </span><strong style="font-size&#58;14px;">Fyzika</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> – v&#160;pondělí 10. 12. 2018, Gymnázium Uherské Hradiště;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro skupinu učitelů ZŠ </strong><span style="background-color&#58;transparent;">– </span><strong style="font-size&#58;14px;">Matematika</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> – ve středu 12. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro skupinu učitelů SŠ </strong><span style="background-color&#58;transparent;">– </span><strong style="font-size&#58;14px;">Matematika</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> – ve středu 12. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro skupinu učitelů ZŠ </strong><span style="background-color&#58;transparent;">– </span><strong style="font-size&#58;14px;">ICT kompetence</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> – v&#160;úterý 18. 12. 2018, ZŠ Zachar, Kroměříž.</span><br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pro učitele cizích jazyků se bude setkání realizovat – učitelé ZŠ i SŠ společně takto&#58; </p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro učitele anglického jazyka (ZŠ + SŠ) </strong><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;-&#160; v&#160;pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro učitele německého jazyka (ZŠ + SŠ) </strong><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;&#160;-&#160; v&#160;pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro učitele francouzského jazyka</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> </span><strong style="font-size&#58;14px;">(ZŠ + SŠ) </strong><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;-&#160; v&#160;pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro učitele španělského jazyka (ZŠ + SŠ) </strong><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;&#160;-&#160; v&#160;pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín;</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">pro učitele ruského jazyka</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> </span><strong style="font-size&#58;14px;">(ZŠ + SŠ) </strong><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;-&#160; v&#160;pátek 14. 12. 2018, Střední průmyslová škola Zlín.</span><br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Setkání dalších kabinetů po skupinách zatím připravujeme. Budu Vás touto cestou informovat. </p><p style="text-align&#58;justify;">Těšíme se na další spolupráci. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Jarmila Minaříková, koordinátorka odborných aktivit.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p><img src="/sofia/pedagogove/pedag_kabinety_IKAP/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;height&#58;83px;" /><br></p>3. 12. 2018 11:47:17V září a říjnu tohoto roku se setkali pedagogové základních a středních škol ve Zlínském kraji, zájemci o diskusi, sdílení, společné vzdělávání a společné řešení problémů či výzev. Na prosinec jsou naplánována další setkání. 2018-12-02T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Multiculture_per.jpg3. 12. 2018 12:00:44https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/pedag_kabinety_IKAP/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováJarmila Minaříková
Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/201846310<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v&#160;tématech souvisejících s&#160;mediální výchovou a na zjišťovaní dosažené úrovně žáků v&#160;mediální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Mediální gramotnost je v Česku nízká, lidé se v množství informací, které se k nim dostávají, neorientují a nedokážou rozlišit jejich závažnost a pravdivost. Na úvod konference o mediální gramotnosti na to upozornil generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ministr školství Robert Plaga přiznal – s odkazem na aktuální zprávu České školní inspekce – že to začíná již ve školách. V nich se sice vyučuje mediální výchova, testování ale ukázalo, že výsledky nejsou slavné – i proto, že potřebnými kurzy neprošla ani většina učitelů a chybějí pomůcky a učebnice.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celý text naleznete na&#160;<strong><a href="https&#58;//ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2658896-medialni-gramotnost-je-v-cesku-nizka-zacina-jiz-ve-skolach-deti-nedokazou-cist-zpravy" target="_blank">www.ct24.ceskatelevize.cz</a>.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><a href="https&#58;//www.csicr.cz/getattachment/9556115a-a35b-4ee8-969c-1d87d14c9c55/TZ-Medialni-vychova_2017-2018.pdf%3b.jpg%3b.aspx" target="_blank">Tematická zpráva&#160;Mediální výchova na základních a středních školách&#160;ve školním roce 2017/2018.</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58;&#160;<strong style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2658896-medialni-gramotnost-je-v-cesku-nizka-zacina-jiz-ve-skolach-deti-nedokazou-cist-zpravy" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">www.ct24.ceskatelevize.cz</a></strong><br></p>26. 11. 2018 7:23:23Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s mediální výchovou a na zjišťovaní dosažené úrovně žáků v mediální gramotnosti.2018-11-25T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/woman%20PC.jpg26. 11. 2018 7:29:35https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Setkání vyučujících chemie základních a středních škol bylo velmi přínosné 64217<div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;">​<strong>V pondělí dne 22. 10. 2018 se setkala v rámci projektu IKAP na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně skupina čtyřiceti učitelek a učitelů základních a středních škol vyučujících chemii.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Hlavním bodem programu byla velmi zajímavá přednáška na téma <strong>Moderní výuka chemie</strong>, v&#160;rámci které <strong>prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc. z&#160;Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně</strong>, celosvětově uznávaný vědec, nositel celé řady významných ocenění a vyznamenání, zajímavým způsobem pohovořil o svých zkušenostech s&#160;výukou chemie a také o tom, jak důležité jsou znalosti z&#160;oblasti chemie pro výzkum. Přednáška pana profesora byla velmi zajímavá a spojená s&#160;bohatou diskuzí.</p><p style="text-align&#58;justify;">Další příspěvky týkající se výuky chemie, organizace chemické olympiády a legislativy spojené s&#160;výukou chemie byly předneseny&#160;Mgr. Zemánkovou a&#160;Mgr. Bělínem. Zmíněné příspěvky vyvolaly bohatou odezvu a diskuzi.</p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;diskuze rovněž vyplynul zájem <strong>nadále spolupracovat s&#160;Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně</strong>, <strong>která prostřednictvím zajímavých aktivit usiluje o zvýšení zájmu žákyň a žáků základních a středních škol o chemické obory. </strong>Účastníci projektu diskutovali o setkání, které je právě na UTB ve Zlíně, na přelomu měsíců září a října jako součást celoevropského projektu, každoročně připravované pod názvem Noc vědců.&#160;&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Návštěva chemické laboratoře školy byla místem vyvolávajícím další bohatou diskusi</strong>, nejenom o vhodném tematickém zaměření laboratorní výuky chemie v&#160;základních a středních školách. Účastníci setkání právě zde diskutovali o svých vlastních zkušenostech s&#160;laboratorní výukou, předávali si informace o používané literatuře, o webových stránkách zabývajících se přípravou vhodných chemických laboratorních pokusů.</p><p style="text-align&#58;justify;">První setkání připravilo vedení krajského pedagogického kabinetu Chemie ve složení&#58;</p><ul><li>vedoucí kabinetu prof. Dagmar Janáčová, UTB ve Zlíně, <a href="mailto&#58;janacova@utb.cz" target="_blank">janacova@utb.cz</a></li><li>vedoucí sekce pro ZŠ, Mgr. Pavlína Růžičková, ZŠ Křiby, Zlín, <a href="mailto&#58;ruzickova@zskriby.cz" target="_blank">ruzickova@zskriby.cz</a> </li><li>vedoucí sekce pro SŠ, Mgr. Veronika Prchlíková, Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně, <a href="mailto&#58;vprchlikova@gjpslavicin.cz" target="_blank">vprchlikova@gjpslavicin.cz</a></li></ul><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>V</strong><strong>edení pedagogického kabinetu bude v&#160;následujícím období připravovat další setkání a hledat své budoucí spolupracovníky. Tentokráte se sejdou pedagožky a pedagogové základních a středních škol (nebo jednotlivé sekce ZŠ a SŠ)</strong><strong> </strong><strong>samostatně.</strong><strong> </strong><strong>Předpokládaný termín příštích setkání je měsíc leden 2019.</strong></p><p><br></p><p>prof. Dagmar Janáčová, UTB ve Zlíně&#160;<br></p><p><br></p><p><img src="/sofia/pedagogove/pedag_kabinety_IKAP/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" style="margin&#58;5px;width&#58;420px;height&#58;95px;" /><br></p>26. 11. 2018 15:28:01V pondělí dne 22. 10. 2018 se setkala v rámci projektu IKAP na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně skupina čtyřiceti učitelek a učitelů základních a středních škol vyučujících chemii.2018-11-25T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/153530978.jpg27. 11. 2018 15:26:37https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/pedag_kabinety_IKAP/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováDagmar Janáčová
Kalendář soutěží 2018/2019992<p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong> </p><p><br></p><p>Přehledy jsou průběžně aktualizovány. </p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20předmětových%20a%20uměleckých%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář předmětových a uměleckých soutěží 2018-2019.xlsx</a></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20sportovních%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář sportovních soutěží 2018-2019.xlsx</a></p><p><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>12. 9. 2018 12:18:08Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2018-11-14T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg20. 11. 2018 9:44:44https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Jak být motivovaným učitelem. Také o tom byl letošní ročník konference k výuce cizích jazyků64753<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Téměř 150 učitelů a učitelek cizích jazyků z&#160;mateřských, základních a středních škol Zlínského kraje se zúčastnilo dvoudenního motivačního setkání pro vyučující německého, ruského, francouzského, španělského a anglického jazyka. Akci uspořádali realizátoři projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 7. a 8. listopadu v&#160;nové budově Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">První den byl zaměřený na výuku&#160;němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny. Druhý den byl věnován anglickému jazyku.&#160;Akci podpořila svoji účastí děkanka doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., která přivítala pedagogy na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na čtyřech přednáškách a třiceti workshopech přednášeli odborníci z univerzit, lektoři metodických seminářů,&#160;autoři pedagogických publikací, online vzdělávacích materiálů, blogů&#160;a inspirativních&#160;příruček pro výuku cizích jazyků. Nově byl zařazen blok workshopů věnován tematice CLIL.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Učitelé si pochvalovali atmosféru setkání, která byla oba dny pracovní, ale zároveň velmi vlídná a umožňující získávání cenných inspirací či navazování nových kontaktů.&#160;</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_byt_motivovanym_ucitelem/20181108_085319.jpg" alt="20181108_085319.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_byt_motivovanym_ucitelem/20181107_144039.jpg" alt="20181107_144039.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_byt_motivovanym_ucitelem/20181108_102055.jpg" alt="20181108_102055.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_byt_motivovanym_ucitelem/20181108_102347.jpg" alt="20181108_102347.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_byt_motivovanym_ucitelem/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p>12. 11. 2018 8:46:23Téměř 150 učitelů a učitelek cizích jazyků z mateřských, základních a středních škol Zlínského kraje se zúčastnilo dvoudenního motivačního setkání pro vyučující německého, ruského, francouzského, španělského a anglického jazyka. Akci uspořádali realizátoři projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 7. a 8. listopadu v nové budově Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 2018-11-11T23:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/CJ%20perex.jpg12. 11. 2018 9:07:08https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Studenti se učí poznat fake news v únikové hře. Poznáte lež i vy?64754<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Novinář v roce 2028. Období před prezidentskými volbami. Kampaň vrcholí a kandidáti se snaží získat poslední hlasy nerozhodnutých voličů. Jak mají poznat sliby od reality a lži od pravdy? Mladé generaci v tom má pomoci novinka studentů Masarykovy univerzity jménem Fakescape - úniková hra pro celou třídu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pravidla jsou jednoduchá - během vyučovací hodiny musí studenti rozluštit, který z pěti prezidentských kandidátů lže. Fake news nemusí být na první pohled patrné, ale pečlivě schované například v příspěvcích na sociálních sítích, lehkých nesrovnalostech v číslech, nebo přisuzování výroků někomu jinému, atd. Hra je určená pro středoškoláky, kteří by ji měli hravě zvládnout za zhruba 25 minut, zbytek hodiny je pro diskuzi.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">„Chceme, aby studenti pochopili, že zprávy je potřeba si ověřovat, pokaždé. Minimálně ze dvou a více zdrojů s tím, že Google je náš nejlepší kamarád. Internet je plný falešných zpráv, které šíří dezinformační servery a někdy i klasické zpravodajské weby, které si informace pořádně neověří,“ říká vedoucí projektu Fakescape Julie Vinklová.</p><p style="text-align&#58;justify;">Hra je nyní primárně určená pro středoškoláky, nicméně Vinklová podotkla, že ji zvládly i děti z nižších stupňů. Právě na další školské úrovně chtěl tým hru rozšířit.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celé znění článku naleznete na&#160;<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"><a href="https&#58;//zpravy.idnes.cz/fake-news-masarykova-univerzita-unikovka-milos-gregor-fakescape-phv-/domaci.aspx?c=A181105_123858_domaci_brzy"><strong>www.zpravy.idnes.cz</strong></a>.</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;">Zdroj&#58; iDNES.cz</span></p><p><br></p>12. 11. 2018 9:20:50Novinář v roce 2028. Období před prezidentskými volbami. Jak mají voliči poznat sliby od reality a lži od pravdy? Mladé generaci v tom má pomoci novinka studentů Masarykovy univerzity jménem Fakescape - úniková hra pro celou třídu.2018-11-11T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg18. 11. 2018 17:35:32https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováAnna Brzybohatá
Zlatý Ámos 2018-201964181<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Je to tady! Začal 26. ročník Zlatého Ámose. Neváhejte a nominujte svou&#160;oblíbenou&#160;učitelku nebo oblíbeného&#160;učitele.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Přihláška musí obsahovat&#58;&#160;<span>stručnou charakteristiku nominované učitelky/nominovaného učitele,&#160;</span><span>popis jedné společně prožité příhody,&#160;</span><span>podpisy sta osob, které s nominací souhlasí.</span></div><div><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></div><div>Příjem přihlášek končí <strong>31. prosince 2018</strong>.<br></div><div><br></div><div>Odborná porota na finále zvolí <strong>Zlatého Ámose</strong>.</div><div>Dětská porota na finále zvolí <strong>Dětského Ámose</strong>.</div><div>Ministerstvo školství vybere <strong>Ámose češtináře</strong>.</div><div>Zlatý partner vybere <strong>Ámose fyzikáře</strong>.</div><div>Stříbrný partner vybere <strong>Ámose chemikáře</strong>.</div><div>SMS hlasováním bude zvolen <strong>Ámos sympaťák</strong>.<br></div><div><br></div><div><strong>Finále Zlatého Ámose je ve čtvrtek&#160;28. března 2019.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Korunovační galavečer je v pátek 29. března 2019.</strong><br></div><p><br></p><p>Více informací a on-line přihlášku najdete&#160;na&#160;<a href="http&#58;//zlatyamos.cz/" target="_blank">www.zlatyamos.cz</a>&#160;a na&#160;<a href="https&#58;//www.facebook.com/zlatyamos/" target="_blank">Facebooku</a>.<br></p><p><br></p><p><a href="/studenti/clankyaodkazy/Documents/Zlaty_Amos_plakat.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;</a><a href="/studenti/clankyaodkazy/Documents/Zlaty_Amos_plakat.pdf" target="_blank">Zlaty_Amos_plakat</a><br></p><p><br></p><p><br><br></p>9. 11. 2018 7:34:26Je to tady! Začal 26. ročník Zlatého Ámose. Nominujte své oblíbené učitelky a učitele! Příjem přihlášek končí 31. prosince 2018.2018-11-08T23:00:00Z/studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/Zlaty_Amos_perex.jpg18. 11. 2018 17:43:03https://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJiřina Vrbová

 ‭(Skryté)‬ Aktuální články v kabinetech - původní