Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Reklama - Mediální výchova podle Nešpora

Mediální gramotnost zahrnuje mj. schopnost čelit reklamě a dalším negativním vlivům okolí. V rámci peer programů se děti učí kupř. také odmítat nabízení návykových látek.

 

V následujícím textu jsme pro vás výbrali úryvky z materiálu Metodika prevence ve školním prostředí - Původní český peer program od uznávaného autora, Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc., které se týkají reklamy a obranných mechanismů, kterým by se děti měly naučit. Hodnotná jsou pro učitele občanské výchovy a ZSV zejména různá cvičení, úkoly pro děti a tipy, jak se třídou pracovat. Proto je tento metodický materiál, jehož úplné znění najdete na http://www.mujweb.cz/veda/nespor/meto, využitelný také v rámci mediální výchovy.

 

Úryvky z Nešporovy metodologie:

 

4. hodina přípravy peer aktivistů - utvrzení

Náplň hodiny zahrnuje:

·       V čem je na tom lépe společnost, kde většina lidí nadměrně nepije, nekouří a nebere drogy?

·       Rozbor reklam na alkohol nebo tabák - v čem jsou nepravdivé.

·       Reklama na zdravý způsob života. Společná kresba ve skupinách a její předvádění ostatním skupinám.

·       Jedna skupina odpovídá, ostatní se ptají, pak se role vymění.

·       Předání potvrzení o účasti.

·       Pokud zbude čas, cvičení na rozvoj tvořivosti (např. vymyslete co nejvíce způsobů k čemu použít cihlu, vajíčko, míč...), relaxace, tělesná cvičení, diskuse o tom, čeho chtějí aktivisté v životě dosáhnout a jak jim v tom pomůže zdravý způsob života.

Podobně jako v první hodině i zde se zaměřujeme na výhody zdravého způsobu života, jenže nyní pro společnost jako celek, nejen pro jednotlivce. Lze např. použít Masarykova výroku „Budoucnost patří střízlivým“ (myslí se národům) a během dvou minut nechat skupiny pracovat na téma „v čem je na tom společnost, kde většina lidí návykové látky odmítá, lépe“. I v tomto případě je akcent na výhodách, nikoliv na nevýhodách (tedy např. „je tam bezpečněji“ nikoliv „kde hodně pijí, je vysoká zločinnost“). Alternativou, která se aktivistům a pak i žákům většinou líbí, je nechat toto téma skupinu zpracovat na větší papír formou společné kresby. Jiným vhodným tématem skupinových kreseb je „reklama na zdravý způsob života“. V tom případě kromě zadání všem skupinám udělá dospělý dobře, když v průběhu práce ještě obejde skupiny a zdůrazní, že tématem je reklama na zdravý způsob života. Předejde tak vzniků výtvorů, na nichž by dominovaly přeškrtané injekční stříkačky a zkřížené hnáty, k čemuž mívají žáci sklon. Chodit během práce mezi skupinami a přesvědčit se, že aktivisté správně pochopili zadání, je vhodné i při jiných úlohách.

 Dalším úkolem je rozbor reklamy na alkohol nebo tabák. Např. je možné se zeptat, co tvrdí reklama s kovbojem přímo a co nepřímo (kouřit je mužné, nějak to souvisí s přírodou a čistým vzduchem) a jaká je skutečnost. Rozbor reklamy je poměrně obtížný úkol a vyžaduje většinou účast dospělého (během výcviku aktivistů i během realizace programu v nižším ročníku). S výhodou lze využít „seznam triků“ reklamního průmyslu z příručky pro aktivisty. Formou společné kresby ve skupinách pak mohou aktivisté vytvořit reklamu na zdravý způsob života. Kresby si skupiny navzájem ukáží a vysvětlí.

V závěru je vhodné svěřit jedné skupině aktivistů roli poradců, jichž se další aktivisté ptají, pak se role vymění. Poradci si mohou vyžádat konzultaci dospělého. Jestliže nemají dotazy aktivisté, měl by je klást dospělý. K tomu lze použít seznam nejčastějších dotazů, který tvoří přílohu tohoto materiálu, nebo dotazy, o nichž dospělý z vlastní zkušenosti ví, že jsou frekventované .

Na závěr této hodiny je možné slavnostně předat potvrzení o účasti na programu. Výběr aktivistů, kteří se budou podílet na realizaci programu v nižším ročníku by se měl dít diskrétně, aby ti, co nebyli vybráni, necítili křivdu. Nejvhodnější jsou pochopitelně aktivisté, kteří přijali cíle programu a mají dobrou schopnost komunikovat. Je ideální, když mezi aktivisty jsou zastoupeni chlapci i dívky.

 

Rozšíření přípravy peer aktivistů

·       Může zahrnovat nácvik práce aktivistů v nižším ročníku (větší část aktivistů hraje žáky, menší část pracuje jako aktivisté, kteří ve třídě ve spolupráci s dospělými program realizují).

·       Vhodným prvkem je např. soutěž o nejlepší slogan vybízející ke zdravému způsobu života dotovaná nějakou cenou (např. nějakou pěknou propisovací tužkou). Aktivisté si mohou slogany připravit doma do příštího dne nebo týdne.

·       Rozšíření přípravy peer aktivistů muže také vycházet z předpokládaného rozšíření programu (bezpečnost v dopravě, prevence AIDS , prevence šikanování a kriminality zdravá výživa, komunikační dovednosti , relaxační techniky a jóga). Rozšíření programu může být i ovlivněno ze zájmy účastníků a vedoucího programu (např. ochrana životního prostředí, skauting, umělecké nebo technické zájmy apod.).

 

4. hodina realizace peer programu mezi žáky - utvrzení

Opět analogická se 4. hodinou výcviku aktivistů:

·       V čem je na tom lépe společnost, kde většina lidí nadměrně nepije, nekouří a nebere drogy? Práce ve skupinách.

·       Rozbor reklam na alkohol nebo tabák - v čem jsou nepravdivé. (Aktivisté za pomoci dospělého vedoucího programu).

·       Reklama na zdravý způsob života. Společná kresba ve skupinách a její předvádění ostatním skupinám.

·       Dotazy žáků, odpovídají aktivisté.

·       Poděkování aktivistům za jejich spolupráci, případně symbolické odměny.

·       Kratší „projev“ (postačuje několik vět) jednoho nebo dvou aktivistů (v tom případě jeden chlapec a jedno děvče) k žákům. Jeho obsahem může být např. to, že je moderní žít zdravě, proč oni sami to mají v úmyslu a že to radí i mladším kamarádům.

Pokud zbude čas zařadit cvičení na rozvoj tvořivosti, relaxační a tělesná cvičení, odpovědi na téma „co chtějí účastníci v životě dosáhnout a jak jim v tom pomůže zdravý způsob života“ apod.

Aktivisté se mohou při společném kreslení připojit k jednotlivým skupinám, nebo pracovat jako samostatná skupina. Dospělý vedoucí programu by měl trvat na zadání a nepřipustit, aby žáci kreslili v reklamě na zdravý způsob života opilce a injekční stříkačky, byť přeškrtané. Pokud tuto úlohu dokáží splnit aktivisté, tím lépe.

Závěr by měl být slavnostnější s poděkováním aktivistům, s nabídkou žákům, aby se sami stali aktivisty, a s nabídkou pokračovacího kursu pro aktivisty apod. V závěrečné hodině je také možné rozdat anonymní dotazník, který poskytne dospělým zpětnou vazbu o tom, jak byl program přijat, a inspiraci do další práce.

...

 

7. hodina: Marihuana - mýty a skutečnost

Podobně jako u předchozích témat klade autor důraz na bezprostřední účinky této drogy. K nim patří vyšší tepová frekvence a krevní tlak, zarudnutí očí, sucho v ústech, třes prstů, mírný pokles teploty, neklid, ospalost, vyšší riziko úrazu a dopravní nehody, zhoršená pozornost, oslabená schopnost učení a výbavnost, někdy úzkost, zejména při vyšších dávkách i poruchy vnímání včetně halucinací a zmatenost, někdy deprese. Pak se zmiňují některá dlouhodobá rizika (jako rakovina, zhoršení srdečních a duševních nemocí, oslabení imunity, poškození mužského i ženského pohlavního ústrojí[1]).

Opět se nabízejí epidemiologická data dokládající, že většina dospívajících marihuanu pravidelně nekouří (to platí i v České republice). Zmiňují se i právní aspekty a možné souvislosti mezi marihuanou a jinými návykovými látkami.

Učitel může na tabuli zapisovat do jednoho sloupce výhody kouření marihuany a do druhého nevýhody. Tento výčet sestavený z názorů žáků pak doplní dodatečnými informacemi.

Stejně jako v předchozí jednotce diskutují žáci o seznamech svých důvodů proč nekouřit marihuanu.

Domácí úkol: Vyplnit formulář „Zkoumání reklamy“ pro konkrétní reklamu na alkohol nebo tabák.

 

8. hodina: Reklama

Autor zde rozebírá běžné reklamní techniky jako využívání zaplacených známých osobností nebo odborníků, odvolávání se na domnělé vědecké důkazy, předvádějí produkt v nejlepším světle, tvrzení, že je to moderní, sexuální a erotické motivy, poukazy na zábavnost, legraci či odpočinek, nabízení určitého zboží jako jedinečné příležitosti (výprodej, likvidace prodejny atd.). Některé reklamy jsou navíc vysloveně lživé. Cílem reklamy je prodej produktu nebo služby, ne nabízení pravdivých informací. Typicky je reklama zaměřena na určitou skupinu obyvatelstva (cílová skupina, např. kosmetika na ženy, sportovní potřeby pro sportovce apod.).

Žáci diskutují o různých formách reklamy (elektronická a tištěná média, skrytá reklama), jejich cílových skupinách a technikách, které se používají. Zvláštní pozornost se věnuje reklamám na alkohol a tabákové výrobky a jejich lživost (kouření a pití alkoholu není cestou ke štěstí, úspěchu ani dospělosti, a nejsou rozhodně čisté ani zdravé).

V této jednotce se žáci učí zkoumat běžné reklamy i reklamy na alkohol a tabák. K tomu lze použít následující formulář:

 

Zkoumání reklamy

Název výrobku:

Stručný popis reklamy:

Cílová skupina (komu je reklama určena):

Co tvrdí reklama zjevně:

Co tvrdí reklama skrytě:

Jaké triky reklama využívá:

 

Pro srovnání uvádíme pasáž o reklamě z naší publikace „Jak být fit ve 21. století“.

 

Některé reklamní triky

Nabízíme přehled triků, které reklamní průmysl často používá. Kdo je zná a dokáže je rozpoznávat, je ve výhodě.

"Budeš správný chlapík": Jistá firma používá k propagaci cigaret chlapsky vypadajících kovbojů. Informace, kterou její velkoplošné reklamy vnucují, je, že kouření je mužné. Je to lež. U mužů středního věku je cigareta jednou z nejčastějších příčin impotence, kuřák se snáze zadýchá při tělesné práci nebo sportu, může si poškodit plíce, žaludek, srdce i další orgány. Mužné je tedy naopak nekouřit. Mimochodem člověk, který se reklamě na jistý druh cigaret propůjčil, zemřel na rakovinu plic. To už reklama neříká. Tak to udělali zdravotníci. Státní zdravotní ústav vydal před časem reklamu, na níží říká jeden kovboj druhému: „Bobe, mám rakovinu.„

"Tradice": Zejména reklama na pivo se často odvolává na tradici. Faktem ale je, že za první republiky byla spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele asi třetinová v porovnání s dnešním stavem.

"Dělají to všichni": Jiná firma použila k reklamě cigaret heslo "Ty jedou a cena jde". Zase lež. Spotřeba cigaret ve Spojených státech a v jiných vyspělých zemích klesá. To je také důvodem, proč si výrobci hledají nové trhy na východě a v rozvojových zemích.

"Nabídnutí úplně nepodstatné informace": Jistá reklama na whisky zdůrazňuje, že zraje v dubových sudech. Neříká však, že whisky obsahuje zhruba 40 % stejné chemikálie (etylalkoholu) jako ten nejobyčejnější líh. Neříká také, že může poškodit dítě ještě před narozením, zabít posádku auta, způsobit těžkou otravu. Výrobcům jde i v tomto případě o zisk ne o pravdu.

"Lepší lidi": Reklamy v tomto případě ukazují elegantní, přitažlivé, případně bohaté lidi a nepřímo tím říkají, že to nějak souvisí s alkoholem a kouřením. Při tom je známo, že kouření škodí pleti i zdraví. O přitažlivosti člověka, který je opilý, ví asi každý své. Kouření a alkohol také stojí hodně peněz, které by se daly investovat mnohem výhodněji.

"Boj za svobodu": V nedávné době se u nás hodně mluvilo o tom, jestli dovolit prodej drog nebo ne. Ti, kdo tuto debatu rozvířili, si možná neuvědomovali, že závislost na drogách je ta nejhorší forma nesvobody, kterou si můžeme představit. Možná šlo ale šlo o reklamu drog. Zájem na tom, aby se drogy prodávaly bez omezení, mohou mít i někteří majitelé některých nočních podniků. Legalizace drog by vedla k tomu, že by obchodníci s nimi hrdě stanuli po boku tabákového a alkoholového průmyslu a dělali drogám stejnou reklamu, jaká se dělá alkoholu a tabáku.

"Nejdřív zadarmo, pak za drahé peníze":  Velmi nebezpečný trik, jaký obchodníci s drogami používají, je nabízení drog zdarma nebo za nízkou cenu. Když se vytvoří u "zákazníka" návyk, cenu si diktují. Někdy ho tak přinutí, aby si na drogy vydělával tím, že je sám prodává nebo krade. I alkoholické nápoje a tabákové výrobky dávají výrobci občas zdarma, aby navnadili budoucí zákazníky.

"Světovost": Např. jedna reklama na cigarety hrdě hlásá: "Tak chutná Amerika". Že spotřeba cigaret ve vyspělých zemích většinou klesá, se z ní nikdo nedozví. A že procento kuřáků v USA je podstatně nižší než v České republice, také ne. Skutečně světové je nekouřit, nepít, nefetovat.

"Pozlátko": Alkoholické nápoje i tabákové výrobky hýří barevně potištěnými obaly a etiketami. Ale ani ten nejnápaditější obal neudělá z jedovatého produktu něco méně jedovatého.

"Péče o veřejné blaho": Někdo rád zdůrazňuje, že z reklamy za cigarety nebo alkohol se přispívá na sport nebo jiné účely. To je ovšem naprosto zanedbatelné v porovnáním s nižší produktivitou práce lidí, kteří se alkoholem a tabákem poškodili. Tím je společnost chudší a má méně na sport, na školství, na sociální účely.

"Ušetříte":  Obvyklý trik, kdy se obchodník snaží své zboží prodat jako levné a vyvolat dojem, že se jedná o mimořádnou příležitost. Jenže i kdyby alkoholické nápoje včetně piva a cigarety stály pouhý desetihaléř, je to za výrobek, který škodí, příliš mnoho.

"Zneužívání osobností": Jistá firma propagovala sladkosti pomocí fotografie olympionika a sloganem "síla v ruce". Olympiáda se nedá vyhrát pomocí sladkostí, ale je třeba trénovat a mít hodně vytrvalosti a sebekázně. U tyčinek taková reklama snad nevadí, ale je velmi smutné, když se nějaký známý člověk dá zneužívat k přímé nebo nepřímé reklamě tabáku, alkoholu nebo drog. Následuje zajímavost ze sportu. Kapitán norského národního mužstva Rune Braseth a jeho spoluhráč Fjortoft odmítli reprezentovat Norsko na mistrovství světa ve fotbale v USA v roce 1994. Důvod? Vedení mužstva uzavřelo sponzorskou smlouvu s pivovarem. Sportovci se nechtěli dát zneužít k reklamě alkoholu. Vedení reprezentace ustoupilo a sponzorskou smlouvu zrušilo.

"Krásná příroda": Každý ví, že tabákový kouř ničí životní prostředí - stačí se podívat na záclony v bytě, kde žije silný kuřák. Spojovat kouření nebo alkohol a přírodu nedává žádný logický smysl. Je to zase jen trik.

"Legrace": Jedna zahraniční firma si k reklamě svých cigaret vymyslela legrační loutku. Reklama byla zajímavá hlavně pro děti - firmě šlo o to "vychovat" si co nejvíc kuřáků. Bohužel alkohol, tabák ani drogy nejsou žádná legrace.

"Naprosté lži": Příkladem je reklama na likér, která říká "Kvítí píti, zdravý býti". Likér neobsahuje samozřejmě žádné kvítí, ale především alkohol ve vysoké koncentraci. Pokud mají rostlinné výtažky v likéru nějaký účinek, je při vyšší dávce naprosto zanedbatelný v porovnání se škodlivým působením alkoholu. Tento reklamní slogan by se ale docela dobře hodil na bylinkové čaje.

"Partnerství": Alkohol nebo tabák se v tomto případě spojuje se šťastnou dvojicí. je to samozřejmě opět lež. Partnerství posilují úplně jiné věci, návykové látky, hlavně alkohol nebo drogy, už hodně dobrých vztahů rozbily.

"Skandál": Jeho podstatou je co nejvíce lidí naštvat a vyprovokovat, aby se o určité reklamě co nejvíce hovořilo. Je to bezohledné a často nevkusné.

Nepřímá reklama: Nepřímá nebo skrytá reklama může vypadat např. tak, že podplacený pracovník sdělovacích prostředků zařadí pití určitého alkoholického nápoje, kouření cigaret nebo zneužívání drog do svého článku či programu. Příkladem skryté reklamy alkoholu byla existence "politické" strany, která má v názvu pivo. Každému musí být jasné, že skutečným cílem této strany nebylo zřídit "pivní vládu", ale zvyšovat zisky pivovarníků, kteří stranu financovali.

Poznámka: Téma, jak čelit reklamě na návykové látky, je u nás velmi aktuální. V prospektu jedné sítě obchodních domů působících v České republice z května 2003 jsem napočítal 23 obrazových reklam na alkoholické nápoje, jen 1 reklamu na mléko a 3 reklamy na nealkoholické nápoje.

Domácí úkol: Vyplnit formulář „Sledování televize“ pro konkrétní program.

...

 

Témata v 2. roce programu (10 hodin)

Ve druhém roce se klade větší důraz na opakování, minimum je 10 hodin, materiál některých lekcí je možné podle potřeby rozložit do více hodin. Oproti předchozímu  ročníku se klade ještě větší důraz na demonstrování, procvičování a nácvik.

 

1. hodina: Zneužívání návykových látek a násilí, příčiny a následky[1]

Opakují se témata z předchozího roku (lekce týkající se kouření, alkoholu a marihuany), zmiňují se i jiné drogy a popisuje rozvoj závislosti. Autor nejprve zmiňuje některé epidemiologické údaje. Nejvíce lidí zabíjí tabák (v České republice podle některých odhadů asi 60 denně) a alkohol, méně jiné drogy. Autor pak zmiňuje některé příčiny braní drog (známí, kteří berou drogy, neschopnost odmítat nabízení návykových látek a jejich dostupnost, snaha dělat dojem, pozitivní postoje k těmto látkám, zvědavost, snaha překonat nepříjemné duševní stavy jako nuda, smutek, samota, úzkost, reklama a nevhodný přístup médií k drogám. Autor pak dále popisuje přechod od experimentování k zneužívání a závislosti. Žáci za pomoci formulářů popisují, jak vypadá člověk po vlivem návykových látek, uvažují o tom, jak reagovat na zneužívání návykových látek v okolí a jak odmítat. Opakuje se také diskutabilní pokus s tepovou frekvencí z předchozího roku. K němu se navíc přidává pozorování zvýšeného třesu po vykouření tabákové cigarety.

Nově je zařazeno téma násilí. To často souvisí s alkoholem i jinými návykovými látkami. Opakuje se teze, že násilí je méně časté, než by se zdálo z médií. Studenti ve malých skupinách formou brainstormingu uvažují o důvodech,  proč se nechovat násilně. Výsledky se zapíší na tabuli.

 

2. hodina: Dovednosti rozhodování

Zdůrazňuje se důležitost správného rozhodovaní s každodenních  situacích i zásadních dlouhodobých rozhodnutí. Opakuje se „třístupňové řešení problému“ z předchozího roku, které je možné používat individuálně i skupinově. Procvičuje se řešení modelových problémů i reálných problémů, které nabízejí žáci. Autor správně podotýká, že dospívající mají sklon vybírat pouze z omezeného počtu řešení. Proto je třeba trvat na tom, aby před tím, než se rozhodnout, nabídly dostatečně široké spektrum možností (tři nebo více).

Domácí úkol: Přinést na příští hodinu nějakou reklamu na alkohol nebo tabák.

 

3. hodina: Vliv médii

Cílem reklamy není pravdivě informovat, ale prodat zboží, proto je ve vztahu k reklamě nutná opatrnost. Úkolem žáků je identifikovat v reálném životě techniky, které reklama používá a které byly popsány v předchozím roce. Analýza se přirozeně týká i reklam na tabák a alkohol. Žák si může, je-li vystavován vlivu reklamy, pokládat otázky typu:

„Když si to koupím, budu skutečně šťastnější?“

„Budu skutečně atraktivnější“

„Když si to nekoupím, ztratím skutečně přátele a lidé si mě proto nebudou vážit?“

Kromě zmíněných otázek se lze ještě ptát, nakolik je reklama pravdivá a co je jejím cílem. Výsledkem může být třeba zjištění, že určité kalhoty neudělají člověka automaticky atraktivním, určitá zubní pasta neochrání jeho chrup o mnoho více než jiná, pití koka-koly nepovede k zázrakům a cigareta neudělá z chlapce kovboje.

...

 

Témata v 3. roce programu (8 hodin)

Opět se klade důraz na opakovaní podstatného z předchozích let a zejména na nácvik.

 

 

1. hodina: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky

Opakuje se výčet některých typických rizikových faktorů. Žáci uvažují dále o tom, jak se zneužívání drog projevuje, jaká má rizika a jak se rozvíjí. Následuje jednoduchý test, v němž mohou žáci posoudit, jakému riziku jsou vystaveni (rizikoví známí, nestarající se rodiče, neschopnost odmítat, podléhání reklamám, vlastní nebezpečné názory na návykové látky apod.). Na závěr hodiny se uvažuje o tom, jak toto riziko snížit (např. nezačínat, nestýkat se s těmi, kdo drogy berou, uvědomovat si rizika, umět odmítat alkohol, tabák a drogy, umět požádat o pomoc, mít dobré zájmy, naučit se správně rozhodovat).

Domácí úkol: Zpracovat písemnou formou „třístupňové řešení problému“ pro své dva problémy.

 

2. hodina: Dovednosti rozhodování

Na konkrétních příkladech se opakuje zejména „třístupňové řešení problému“ z předchozího roku. Autor správně poukazuje na to, že při rozhodování je většinou vhodné ponechat si dost času na rozmyšlenou a nerozhodovat se ukvapeně. Při procvičování  „třístupňového řešení problému“ může učitel i spolužáci navrhovat další možnosti, na které by žák sám nepřišel.

Domácí úkol: Zpracovat písemně, jak žáky ovlivňuje televize, rozhlas a jiné sdělovací prostředky.

 

3. hodina: Vliv médií

Autor doporučuje žákům si být vědom vlivu sdělovacích prostředků (žáci mohou např. referovat o tom, jaký film, program či osobnost ovlivnili jejich život). Je také třeba chápat způsoby, jakým se média snaží diváky a posluchače ovlivnit, a kritický zkoumat médii zprostředkované informace. To se týká zejména alkoholu a drog. V těchto případech doporučuje autor tyto vlivy rozpoznat, kritický zhodnotit a  reagovat myšlenkou opačného zaměření, která vliv médií vyruší. Varuje také před bezmyšlenkovitým sledováním televize.

 

Příklady opačných myšlenek

Informace z médií

Reakce na ni

Drogy jsou zajímavé.

Cpát do těla jedy není nic zajímavého.

Nějaká osobnost pije nebo fetuje.

Mnohem více osobností se chová zdravěji. Osobností se člověk nestává kvůli drogám, ale z jiných důvodů.

Populární hudba propagující drogy a drogový způsob života.

Takový život často končí předčasně a v utrpení.

Legrace a veselost pod vlivem alkoholu či drog.

Jenže pak přijde kocovina nebo deprese při „dojezdu“. Závislost není legrace.

 

 


 

 

[1] Autor uvádí nižší produkci testosteronu u mužů a u žen nepravidelnost menstruačního cyklu.

 

 


 

 

[1]K násilnému chování a násilné kriminalitě dochází pod vlivem návykových látek nejčastěji u alkoholu. Z tohoto hlediska nebezpečné jsou i budivé látky (pervitin, kokain), halucinogeny a v období odvykacích obtíží i opiáty a marihuana (odvykací stav po marihuaně bývá jinak poměrně slabý).

 
 

 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková