Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Globální kompetence jako cíl celoživotního učení61439<div style="text-align&#58;justify;"><strong>​Andreas Schleicher z&#160;Ředitelství OECD pro vzdělávání a dovednosti ve svém prosincovém blogu představuje tzv. globální kompetenci, kterou bude v&#160;roce 2018 poprvé hodnotit i mezinárodní šetření PISA.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;roce 2015 se celkem 193 zemí zavázalo, že naplní 17 cílů udržitelného rozvoje (<a href="http&#58;//www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/">Sustainable Development Goals, SDGs</a>). Cíl č.&#160;4 se týká přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podpory celoživotního vzdělávání pro všechny občany. Kvalita vzdělávání se netýká pouze dosažení obvyklých znalostí a dovedností, ale i znalostí a dovedností potřebných k podpoře udržitelného rozvoje. To, zda se cíle podaří naplnit, závisí velkou měrou na školách a ostatních vzdělávacích institucích. Proto se OECD rozhodlo, že v&#160;rámci mezinárodního šetření PISA v&#160;roce 2018 úplně poprvé zhodnotí globální kompetenci jako jeden z&#160;faktorů ovlivňujících kvalitu, rovnost a efektivitu ve vzdělávání. PISA chápe globální kompetenci jako cíl celoživotního učení. Jedinci s&#160;globální kompetencí dokážou vnímat a posuzovat lokální, globální a interkulturní témata, dokážou porozumět různým perspektivám a pohledům na svět a ocenit je, jsou schopni jednat ohleduplně a s&#160;respektem a přispívat svými aktivitami k&#160;udržitelnosti a blahobytu společnosti. &#160;</div><br><div style="text-align&#58;justify;"><a name="_GoBack"></a>Lze definovat čtyři hlavní pilíře globální kompetence&#58;</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h1 class="ms-rteElement-Green">Vnímat témata s místním, globálním a kulturním významem</h1><div style="text-align&#58;justify;">Žák s&#160;globální kompetencí je schopen využívat a kombinovat znalosti a způsoby myšlení získané ve škole tak, aby dokázal klást otázky, analyzovat data a argumenty, aby vysvětlil jednotlivé fenomény a vytvořil si jasný názor na dané téma&#160;lokálního, globálního a kulturního charakteru. Zároveň dokáže vyhledat, analyzovat a kriticky vyhodnotit zprávy z&#160;médií a dokáže vytvořit sdělení s&#160;novým obsahem.&#160;&#160;&#160;</div><br><h1 class="ms-rteElement-Green">Chápat a dokázat ocenit jinou perspektivu a názory druhých &#160;</h1><div style="text-align&#58;justify;">Žáci, kteří získají znalosti o jiných kulturách, dějinách, hodnotách, stylech komunikace, vírách, chápou, že jejich vnímání světa a chování je ovlivněno mnoha aspekty. Jsou schopni akceptovat zcela odlišné názory na svět. U jedinců, kteří tuto dovednost nemají, je pravděpodobnější, že se budou při vnímání těch, kteří jsou „jiní“, spoléhat na stereotypy a předsudky.</div><br><h1 class="ms-rteElement-Green">Podílet se na vhodné, otevřené a efektivní komunikaci se zástupci různých kultur&#160;&#160;&#160;&#160;</h1><div style="text-align&#58;justify;">Jedinci s&#160;globální kompetencí jsou schopni přizpůsobit své jednání, chování a komunikaci při styku s&#160;lidmi z&#160;rozdílných kultur. Jsou schopni vést dialog s&#160;respektem, chtějí porozumět a snaží se do hovoru zapojovat i skupiny na okraji společnosti. „Otevřený“ je takový dialog, ve kterém všichni účastníci dávají najevo zvídavost, citlivý přístup a chuť komunikovat s&#160;jinými a seznámit se s&#160;jejich úhlem pohledu. Za „vhodnou“ můžeme označit takovou komunikaci, která respektuje kulturní normy obou stran. V „efektivní“ komunikaci si jsou všichni účastníci schopni porozumět a pochopit se navzájem.</div><br><h1 class="ms-rteElement-Green">Podílet se aktivně na udržitelném rozvoji a blahobytu společnosti&#160;&#160;</h1><div style="text-align&#58;justify;">Mladí lidé by si měli být vědomi toho, že jsou aktivními a odpovědnými členy společnosti a mohou ovlivnit události a situace nejen osobního a lokálního charakteru, ale i globálního charakteru. Takto kompetentní lidé se snaží, aby byl jejich hlas slyšet. Může se například jednat o žáka, který se zastane spolužáka, jehož lidská důstojnost je v&#160;ohrožení, a zahájí poté celoškolní kampaň s&#160;využitím sociálních médií. Takoví jedinci přispívají ke zlepšení životních podmínek ve vlastní komunitě.</div><div style="text-align&#58;justify;">---</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Globální kompetenci je možné rozvíjet v&#160;mnoha kontextech, ale právě školy by měly hrát klíčovou roli. Mohou žáky naučit využívat a kriticky zhodnotit digitální informace a zprávy, které se týkají jejich života, ale i celého světa. Školy mohou žáky zapojovat do aktivit, v&#160;rámci kterých budou moci ocenit různorodost a rozdílnost lidí, jazyků a kultur. Důležitost takových dovedností je nezpochybnitelná, otázkou zůstává, zda a jak lze globální kompetenci ohodnotit? V&#160;roce 2018 zahájí PISA hodnocení této kompetence pomocí kognitivního testu a dotazníku pro žáky i pro učitele a ředitele škol. Výsledky hodnocení poskytnou data a informace o tom, jak se jednotlivé vzdělávací systémy snaží vést své žáky k tomu, aby vnímali svět kolem sebe bez předsudků a byli schopni podílet se na budování soudržných a udržitelných komunit.&#160;</div><br><div style="text-align&#58;justify;">Objevují se samozřejmě názory, že není možné pomocí testu zhodnotit, do jaké míry jsou žáci připraveni zapojit se do dění. Mezinárodní testování není nikdy jednoduché, zvláště jedná-li se o hodnocení takto komplexní kompetence. Bez kvalitních dat se nám však nikdy nepodaří zahájit plodný a celosvětový dialog o tom, co ve vzdělávání funguje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div><br></div>Zdroj&#58; Educating our youth to care about each other and the world. Education &amp; Skills Today [online]. 12. 12. 2017 [cit. 2018-01-03].<br><br>17. 1. 2018 7:52:50Andreas Schleicher z Ředitelství OECD pro vzdělávání a dovednosti ve svém prosincovém blogu představuje tzv. globální kompetenci, kterou bude v roce 2018 poprvé hodnotit i mezinárodní šetření PISA./sofia/SiteCollectionImages/5_Images/zemekoule.jpg17. 1. 2018 7:59:26https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychovakmysleni/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Mezinárodní šetření PIRLS 2016 61540<p style="text-align&#58;justify;">​<span style="color&#58;#2d4152;font-family&#58;&quot;source sans pro&quot;, sans-serif;font-size&#58;14.3px;"><strong>Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z&#160;mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="color&#58;#2d4152;font-family&#58;&quot;source sans pro&quot;, sans-serif;font-size&#58;14.3px;"><br>Celá zpráva je k přečtení <a href="http&#58;//www.csicr.cz/getattachment/495acf4d-0d8f-446c-83d9-b83519070b99/PIRLS-2016-zakladni-informace-4-12-2017.pdf">zde</a>.&#160;</span></p>2. 1. 2018 14:15:49Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. /sofia/SiteCollectionImages/images/122288815.jpg3. 1. 2018 12:38:39https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
JA Firma - Výchova k podnikavosti62153<div style="text-align&#58;justify;background-color&#58;#f3f9ed;"></div><div style="text-align&#58;justify;background-color&#58;#f3f9ed;"><div style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Jednodenní školení „<span aria-hidden="true"></span><strong style="font-size&#58;14px;"><span style="font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;11pt;">JA Firma - Výchova k podnikavosti</span></strong><span aria-hidden="true"></span>&quot;&#160;akreditované MŠMT&#160;<span style="font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;11pt;">pro oblast DVPP (pod č. j.&#58; MSMT-6761/2015-1-284)&#160;</span>(pořádá vzdělávací organizace Junior Achievement, o.p.s.&#160;22. ledna&#160;2018 ve Zlíně a&#160;26. ledna&#160;2018 v Praze. Školení&#160;je určeno pro učitele SŠ, gymnázií a VOŠ vyučující předměty zaměřené na odborné ekonomické předměty a/nebo základy společenských věd.</strong></div><br><div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><p style="text-align&#58;justify;">Junior Achievement je celosvětová nezisková vzdělávací organizace, jejímž&#160;cílem je vzdělávání ľáků a studentů na všech stupních škol. Programy jsou zaměřené na finanční gramotnost a mají podrobně zpracovanou metodiku výuky a ŠVP. Školení pro vyučující i jednotlivé programy jsou akreditovány MŠMT.</p><p style="text-align&#58;justify;">Česká kancelář JA Czech byla založena roku 1992 panem Tomášem J. Baťou. Od té doby prošlo&#160;programy více jak 300 000 žáků a studentů. Jejich řady se každoročně rozšiřují. Mezi důležité pilíře&#160;činnosti patří i spolupráce s partnery,&#160;jejichž&#160;manažeři přicházejí do škol, setkávají se studenty, předávají jim praktické zkušenosti a sdílejí s nimi své profesní zkušenosti. Absolventi programů JA Czech tak získávají díky praktickým zkušenostem výhodu na trhu práce.</p></div></div><br></div><div style="text-align&#58;justify;background-color&#58;#f3f9ed;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/171030%20JA%20PRG%20FIRMA%20Pozvanka%20skoleni%2001%202018.pdf" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;" /></a><strong style="font-size&#58;14px;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/171030%20JA%20PRG%20FIRMA%20Pozvanka%20skoleni%2001%202018.pdf" style="font-size&#58;14px;">&#160;Pozvánka.pdf</a></strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;background-color&#58;#f3f9ed;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;background-color&#58;#f3f9ed;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;background-color&#58;#f3f9ed;"><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"><strong style="font-size&#58;14px;">Kontakt&#58;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"><br></span></div><p style="background-color&#58;#f3f9ed;">Simona Sušilová<br>programová manažerka / Program Manager</p><p style="background-color&#58;#f3f9ed;">Junior Achievement, o.p.s.<br>Baťova vila, Gahurova 292, 76001 Zlín<br><a style="font-size&#58;14px;">+420 602 656 120</a>&#160;<br><a href="mailto&#58;simona@jaczech.cz" style="font-size&#58;14px;">simona@jaczech.cz</a>&#160;<br><a href="http&#58;//www.jaczech.cz/" style="font-size&#58;14px;">www.jaczech.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="background-color&#58;#f3f9ed;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><br></strong></p>13. 12. 2017 10:19:26​Jednodenní školení „JA Firma - Výchova k podnikavosti" akreditované MŠMT pořádá vzdělávací organizace Junior Achievement, o.p.s. 22. ledna 2018 ve Zlíně a 26. ledna 2018 v Praze. /sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg13. 12. 2017 10:54:22https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychova-k-podnikavosti/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Aktualizace Standardu finanční gramotnosti61981<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo financí zveřejnilo v létě 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň&#160;&#160;</strong><span><strong>finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. V revidovaném standardu došlo k posílení určitých&#160;</strong></span><span><strong>témat. Zároveň byla revidována definice finanční gramotnosti&#58; Finanční gramotnost je souhrn znalostí a&#160;</strong></span><span><strong>postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.</strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Oproti standardům finanční gramotnosti z roku 2007 došlo k posílení těchto témat&#58; bezhotovostní placení, ochrana&#160;<span>osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků,&#160;</span><span>úročení, porovnání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, zabezpečení na&#160;</span><span>stáří, vznik a rizika půjček, důsledky nesplácení a řešení zadlužení a předlužení.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Na revizi Standardu finanční gramotnosti pracovala pracovní podskupina pro kompetence vytvořená ze&#160;<span>zainteresovaných členů pracovní skupiny pro finanční vzdělávání při MF a přizvaných odborníků na výuku finanční&#160;</span><span>gramotnosti na základních a středních školách. Východisky revize byly stávající standardy finanční gramotnosti,&#160;</span><span>dokumenty celosvětové sítě pro finanční vzdělávání INFE (International Network on Financial Education) při OECD&#160;</span><span>o klíčových kompetencích finanční gramotnosti 15–18letých a dospělých, slovenský standard finanční gramotnosti&#160;</span><span>a zejména nové skutečnosti, které nastaly na finančním trhu za posledních deset let.</span></div><div style="text-align&#58;justify;">Na standardu panuje široká shoda odborníků z oblasti vzdělávání, relevantních ministerstev a trhu a byl&#160;<span>odsouhlasen členy pracovní skupiny (mezi kterými jsou také zástupci MŠMT, NÚV, ČŠI).</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Revidovaný standard finanční gramotnosti bude implementován do rámcových vzdělávacích programů při jejich&#160;<span>nejbližší revizi. Národní ústav pro vzdělávání doporučuje základním a středním školám, aby v přechodném&#160;</span><span>období (tedy do doby, než bude revidovaný standard finanční gramotnosti součástí rámcových vzdělávacích&#160;</span><span>programů) porovnali revidovaný standard finanční gramotnosti se svým školním vzdělávacím programem a&#160;</span><span>případně svůj školní vzdělávací program v oblasti finančního vzdělávání upravili nebo doplnili. Aktuální úprava&#160;</span><span>školních vzdělávacích programů není v tuto chvíli povinností, ale pouze možností. V případě úpravy školního&#160;</span><span>vzdělávací programu podle revidovaného standardu finanční gramotnosti bude tato úprava také v souladu se</span></div><div style="text-align&#58;justify;">současným rámcovým vzdělávacím programem.</div><div style="text-align&#58;justify;"><div><br></div><div>Zdroj&#58; Národní ústav pro vzdělávání, <a href="http&#58;//clanky.rvp.cz/clanek/21620">www.rvp.cz</a></div></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>29. 11. 2017 9:22:29Ministerstvo financí zveřejnilo v létě 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. /sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Young%20man_per.jpg29. 11. 2017 9:27:21https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychova-k-podnikavosti/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Naši budoucnost ovlivňují nové technologie, proto se s nimi potřebujeme seznamovat61979<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Veletrh Věda Výzkum Inovace je nejrychleji rostoucím veletrhem v&#160;ČR. Je jedinečnou a komplexní platformou, která umožňuje odborníkům, laické i poučené veřejnosti získat informace o současném technologickém vývoji, nových objevech a inovacích. V&#160;květnu 2018 se uskuteční třetí ročník veletrhu a podle rodící se skladby vystavovatelů i doprovodného programu je zřejmé, že to bude veletrh velmi zajímavý. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Autory myšlenky a hlavními organizátory veletrhu jsou bratři Martin a Michal Jančové ze Zlína.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">„Už delší dobu jsem si uvědomoval, že česká věda, výzkum a inovace se dynamicky rozvíjí, a že chybí skutečně velká akce, která by spojovala všechny oblasti a umožnila jednou za rok prezentovat se všem, kteří mají zájem na prohlubování lidského poznání a na inteligentním a smysluplném rozvoji naší společnosti i průmyslu. To je základem budování progresivního obchodního prostředí a zvyšování naší konkurenceschopnosti ve světě. Je zákonité, že jsme se inspirovali i v&#160;zahraničí, kde jsou veletrhy zabývající se novinkami vědy a výzkumu stále populárnější,&quot; řekl Martin Janča.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi české vystavovatele na Veletrhu Věda Výzkum Inovace patří široké spektrum subjektů jako jsou inovativní firmy, univerzity, výzkumné organizace, klastry, inovační centra, vědecko-technické parky, ale i média, poradenské firmy i orgány státní správy a mnoho dalších. V&#160;minulých ročnících se zúčastnilo přes 250 vystavovatelů a veletrh navštívilo více než 6&#160;500 návštěvníků, další ročník bude jistě ještě větší. Důvodem nárůstu zájmu o veletrh je, že informace z&#160;oblasti vědy a výzkumu jsou v&#160;současnosti velmi žádané a vystavovatelé kromě své expozice na výstavní ploše mohou využít i řady dalších možností, které nabízí doprovodný program - kulatý stůl, seminář, diskuzní panel, workshop, B2B setkání … Navíc veletrh umožňuje zveřejnění informací o vystavovateli před i po konání akce prostřednictvím on-line komunikace, což je velmi poptávaná služba. Zahraniční, ale i tuzemské zkušenosti ukazují, že eventy a veletrhy, na kterých se představují výsledky vědy a výzkumu, získávají na atraktivnosti, protože právě díky efektivní on-line komunikaci vystavovatelům mezi sebou i díky dobrému přístupu veřejnosti k&#160;novinkám na síti všem chybí živý, fyzický kontakt. Nejen s&#160;vědci a výzkumníky, ale i s&#160;exponáty - každý si chce novinku nebo vynález doslova osahat, aby měl jasnou představu o všech detailech, které se na síti nedozví. Vystavovatelé se proto snaží vytvářet své expozice pro veletrhy co nejzajímavější a nejnázornější. Podobné je to na celém světě, kde každoročně proběhne řada akcí – v&#160;Holandsku, Izreali a mnoha dalších zemích je třeba oblíbený Innovation Fair, v&#160;Indii je India International Innovation Fair, v&#160;Číně, v&#160;USA a mnoha dalších zemích…. Pro nás je aktuálně nejbližší německý veletrh Research and Technology, který bude v&#160;Hannoveru v&#160;dubnu a který návštěvníkům i vystavovatelům slibuje zážitek i řadu báječných obchodních příležitostí&#58; Where the Future Comes Alive. Na loňském ročníku měli 700 vystavovatelů, přes 1500 produktů a 330 akcí doprovodného programu a letos právem očekávají stejně jako český Veletrh Věda Výzkum Inovace výrazný nárůst zájmu.&#160; &#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">„Připravovaný veletrh VVVI 2018 přinese řadu novinek, za nejzajímavější považuji zahraniční účast vystavovatelů. Bojím se trochu říct, že náš veletrh je mezinárodní, ale v&#160;podstatě už je,&quot; podotkl skromně Martin Janča.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Inzerce_vvvi_210x145_v01.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /></a><strong><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Inzerce_vvvi_210x145_v01.pdf">&#160;Veletrh&#160;Věda výzkum inovace 2018.pdf</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Baner_775x335_vvvi.jpg" alt="Baner_775x335_vvvi.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>29. 11. 2017 8:44:39Veletrh Věda Výzkum Inovace je nejrychleji rostoucím veletrhem v ČR. V květnu 2018 se uskuteční třetí ročník veletrhu o současném technologickém vývoji, nových objevech a inovacích. /sofia/vzdelavani/PublishingImages/VVVI%20perex.jpg5. 1. 2018 10:23:17https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Festival Očima generací 2018 ve Zlínském kraji61645<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Projekt&#160;Festival Očima generací&#160;</strong><span><strong>je svými aktivitami zaměřený na různé formy vzájemné&#160;</strong></span><span><strong>mezigenerační komunikace a propojuje organizace a instituce pracující s dětmi,&#160;</strong></span><span><strong>mládeží a seniory.&#160;</strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span></span><span>Festival obsahuje&#160;prvky umění, sociální i vzdělávací, a obohacuje jednotlivce i&#160;</span><span>komunity napříč celým mezigeneračním spektrem. Zároveň představuje instituce i&#160;</span><span>jednotlivce, kteří dělají společensky významnou činnost, a to mnohdy nezištně,&#160;</span><span>dobrovolnicky, bez jakéhokoliv morálního ocenění. Cílem je&#160;ukázat&#160;</span><span>veřejnosti svět mezigeneračních vztahů jako oblast, která je pro nás důležitá a ve svém&#160;</span><span>důsledku se dotýká každého z nás.</span></div><div><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></div><div><h3>V rámci projektu proběhnou tyto aktivity&#58;</h3><h2>1/ Výstava OČIMA GENERACÍ - Mé kořeny</h2><div style="text-align&#58;justify;">Výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů na jedno téma - tvůrčí téma&#160;<span>roku 2018 je &quot;Mé kořeny&quot;.&#160;</span><span>V rámci výstav autoři představují nejen práce dětí, mládeže i seniorů, ale také zajímavé&#160;</span><span>mezigenerační projekty, které jsou v regionu Zlínského kraje realizovány a mohou sloužit&#160;</span><span>jako pozitivní vzory mezigeneračního soužití.</span></div><div><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></div><h2>2/ Festival OČIMA GENERACÍ - interaktivní mezigenerační setkání dětí, mládeže a&#160;seniorů</h2><div>Místo konání&#58; různá místa v rámci Zlínského kraje</div><div><br></div><h2>3/ PUTOVÁNÍ - Dědo, babi, pojďte s námi</h2><div style="text-align&#58;justify;">Interaktivní projekt, který je putováním po místech, kde žijeme. Aktivní příprava je&#160;<span>směřována na vzdělávací, volnočasové a kulturní instituce regionu a komunity.&#160;</span><span>Jedná se o programy které jsou hlavně určené dětem, mládeži, seniorům a jejich rodinám.&#160;</span><span>Tito jsou nejen návštěvníky akcí, ale také účinkujícící a aktivními tvůrci. Autoři by p</span><span>řivítali aktivní účast institucí&#160;zapojením se do některé z aktivit projektu,&#160;</span>a tím i zapojení se do mezigenerační komunikace v regionu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">---</div><div style="text-align&#58;justify;">Bližší informace o o projektu, případně možnostech aktivního partnerství získáte na <span>webových stránkách <a href="http&#58;//www.ocimageneraci.cz/"><strong>www.ocimageneraci.cz</strong></a> nebo&#160;<a href="https&#58;//www.facebook.com/O%C4%8CIMA-GENERAC%C3%8D-497312857084356/"><strong>na facebookové stránce</strong></a>.&#160;</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span>O programové náplni roku&#160;</span><span>2018 získáte informace na připravovaném informačním workshopu, který se uskuteční&#160;</span><span><strong>v úterý 28. 11. 2017 v 10 hodin v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně</strong>.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Projekt v roce 2017 získal záštitu ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Zlínského&#160;<span>kraje Jiřího Čunka a Asociace krajů ČR.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/osobnostnivychova/Documents/Informace%20školy%20Festival%20%20%20OČIMA%20GENERACÍ%20%202018%20-%20ZK.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Informace pro školy</strong></a><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/osobnostnivychova/Documents/OČIMA%20GENERACÍ%202017%20-%202019.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Očima generací 2017-2019</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/osobnostnivychova/Documents/POZVÁNKA%20na%20workshop%20ZK.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Pozvánka na workshop </strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br><strong>Kontakt&#58;</strong><br>Eva Nytrová</span><br></div><div>ředitelka projektu OČIMA GENERACÍ</div><div>předsedkyně spolku COR APERTUM, z.s.</div><div>členka představenstva Ústavu pro rozvoj mezigeneračních vztahů, z.ú.</div><br></div>22. 11. 2017 9:18:27Projekt Festival Očima generací je svými aktivitami zaměřený na různé formy vzájemné mezigenerační komunikace a propojuje organizace a instituce pracující s dětmi, mládeží a seniory. /sofia/pedagogove/prurezovatemata/osobnostnivychova/PublishingImages/OG.jpg5. 1. 2018 10:23:55https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/osobnostnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Vzdělávání nejen pro kariérové poradce31702<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Společnost VISC s.r.o. nabízí vzdělávání pro výchovné a kariérové poradce, třídní učitele, speciální pedagogy ze ZŠ a SŠ, vychovatele z dětských domovů v rozsahu 4, 16 a 20 hodin a připravuje další kurzy - &#160;základní kurz pro kariérové poradce (8 a 24 hodin).</strong></p><h2 style="text-align&#58;justify;">Témata kurzů&#58;</h2><div style="text-align&#58;justify;">1. Kariérové poradenství v teorii a praxi - 20 hodin – 2 100 Kč/os.</div><div style="text-align&#58;justify;">Kariérní poradenství – vymezení pojmu, přístupy v kariérovém poradenství&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Inovativní koncepce v poskytování kariérového poradenství</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">2. Kariérní poradenství - kvalita života ve vztahu ke kariéře - 20 hodin – 2 100 Kč/os.</div><div style="text-align&#58;justify;">Existenciální škála – metoda pro měření kvality života</div><div style="text-align&#58;justify;">Vlastnosti, které podporují vnímání dobrého života</div><div style="text-align&#58;justify;">Jak rozvíjet vlastnosti podporující vnímání dobrého života</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">3. Kariérní poradenství – práce se žáky se speciálními potřebami - 16 hodin – 1 600 Kč/os.</div><div style="text-align&#58;justify;">Specifika přístupu k žákům, odlišnosti v komunikaci,&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Zásady kariérového poradenství směrem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, objektivní posouzení možností žáka i uplatnitelnosti na trhu, respekt a otevřená komunikace</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">4. Kariérní poradenství - motivace, koučovací přístup – 4 hodiny – 500 Kč/os.</div><div style="text-align&#58;justify;">Role motivace v oblasti kariérového poradenství, Koučovací přístup při sestavování kariérních plánů, Metoda GROW</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">5. Jak vést poradenský rozhovor – 4 hodiny 500 Kč/os.</div><div style="text-align&#58;justify;">Pravidla a zásady komunikace ve skupině a s jednotlivcem, struktura rozhovoru, typy otázek</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">6. Intervizní setkání pedagogů – kariérových poradců – 4 hodiny 500 Kč/os.</div><div style="text-align&#58;justify;">Řešení případů z praxe, konkrétní kazuistiky ze školní praxe, vzájemná výměna zkušenosti při řešení problémů</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">7. Kompetenční modely pracovních pozic – 4 hodiny 500 Kč/os.</div><div style="text-align&#58;justify;">Typické ukázky nejčastějších pracovních pozic, srovnání profilu osobnosti a profilu pracovní pozice</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">8. Inovativní trendy v kariérovém poradenství – 4 hodiny 500 Kč/os.</div><div style="text-align&#58;justify;">Kariérní poradenství s přesahem do budoucnosti. Průmysl 4.0, jeho dopady na zaměstnanost, na strukturu zaměstnanosti, požadavky zaměstnavatelů.</div><div style="text-align&#58;justify;">Moderní trendy ve výrobě, řízení a administrativě firem, bezpapírová výroba, digitální ekonomika, , internet věcí, cloudové technologie – napříč různými odvětvími budou vyžadovat specifické kompetence.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2 style="text-align&#58;justify;">Semináře s exkurzí&#58;</h2><div style="text-align&#58;justify;">9. Průmysl&#160;4.0 a jeho dopady na personální požadavky firem – do BD SENSORS s.r.o. Buchlovice</div><div style="text-align&#58;justify;">10. Právo a justice v ČR – do Justiční akademie ČR v Kroměříži</div><div style="text-align&#58;justify;">11. Zavádění Průmyslu 4.0 ve společnosti RayService a.s. Staré Město, bezpapírová výroba a kvalifikační matice – do RayService a.s. Staré Město</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Připravujeme tematicky zaměřené exkurze do firem a institucí.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Lektorují odborníci z praxe.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Termín&#58; bude upřesněn na základě poptávky.</div><div style="text-align&#58;justify;">Místo&#58; bude upřesněno na základě poptávky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Kontakt&#58; <a href="mailto&#58;sylva.stepitova@visc.cz">sylva.stepitova@visc.cz</a>, 775 618 422</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>26. 9. 2017 9:45:32Společnost VISC s.r.o. nabízí vzdělávání pro výchovné a kariérové poradce, třídní učitele, speciální pedagogy ze ZŠ a SŠ, vychovatele z dětských domovů./sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/job%20interview_per.jpg29. 11. 2017 9:16:01https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová