Sociálně pedagogická poradna je 1. rok na světě!

14. leden 2022
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Tým Sociálně pedagogické poradny
Sociálně pedagogická poradna je 1. rok na světě!

V lednu slaví výročí založení Sociálně pedagogická poradna (SPP), která vznikla v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 spolufinancována z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání jako podpora žákům ohrožených školním neúspěchem, také žákům se socio-ekonomickým znevýhodněním, jejich zákonným zástupcům a podpora pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole.

Pojďte se s námi ohlédnout za rokem 2021, ve kterém jsme měli možnost prezentovat svoji činnost.

V měsíci dubnu a květnu jsme započali mapování a analýzu potřeb pro rozvoj poskytování činností SPP pro pedagogické pracovníky.

V květnu, červnu a září 2021 se SPP prezentovala na Platformě Sborovna, při setkání sekcí Asistentů pedagoga a Speciálních pedagogů a Speciálních pedagogů školních poradenských zařízení.

V červnu jsme zorganizovali úvodní odbornou konferenci SPOJME SE!, již záměrem bylo seznámit účastníky s potenciálem propojování školní a sociální oblasti. V tomto období také probíhala konzultace k potřebám škol s Realizačními týmy Místních akčních plánů (MAP) a pracovní skupinou pro Rovné příležitosti ve vzdělávání.

Koncem srpna jsme se aktivně účastnili a prezentovali na konferenci „Moderní školní poradenské pracoviště“ pořádanou Zlínským krajem.  Součástí konference byla i panelová diskuse se zástupci ŠPP.

Zmapované potřeby pedagogických pracovníků pro rozvoj činnosti SPP, jsme shrnuli v článku „Implementace opatření na podporu žáků se sociálním znevýhodněním ve Zlínském kraji“ a publikovali v odborném recenzovaném časopise Sociální pedagogika/Social Education 9(2) 2021 (pdf).

V říjnu jsme zrealizovali naši 1. Platformu pro Rovné příležitosti pro pedagogické pracovníky, výchovné poradce, metodiky prevence a odbornou veřejnost, jíž cílem je sdílení a vzájemná výměna myšlenek, inovací a zkušeností mezi zástupci pedagogických pracovníků školních poradenských pracovišť nejen spolupracujících škol.

Následně jsme se v listopadu podělili o své dosavadní zkušenosti na online konferenci organizované Agenturou sociálního začleňování pro Zlínský kraj s příspěvkem „Podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe“.

V současné době se těšíme aktivní spolupráci s devíti školami ve Zlínském kraji, a sice se 7 ZŠ a 2 SŠ, kde poskytujeme preventivní aktivity, např. sociálně emoční program Druhý krok, témata k osobnostně sociálnímu rozvoji, adaptační programy a individuální poradenství v rodinách potřebných žáků.

25. ledna se těšíme na 2. setkání Platformy Rovných příležitostí a tímto Vás zároveň srdečně zveme na setkání.