Setkání vyučujících matematiky na základních a středních školách

11. říjen 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Setkání vyučujících matematiky na základních a středních školách

Setkání vyučujících matematiky na základních a středních školách se konalo ve středu 26. září 2018. Jednalo se o první setkání pedagogického kabinetu matematiky (PK MA) Zlínského kraje, který byl ustaven v rámci krajského projektu IKAP. Na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť se sešlo 72 učitelek a učitelů matematiky z celého kraje. Zájem o setkání byl větší, než odpovídal možnostem.

Akci po obsahové i organizační stránce připravili:

  • vedoucí PK MA Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D., Ústav matematiky, UTB Zlín,
  • vedoucí sekce pro SŠ RNDr. Eva Pomykalová, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť,
  • vedoucí sekce pro ZŠ Mgr. Jaroslava Kučová, ZŠ Staré Město.

Jednání zahájil vedoucí odboru školství, mládeže a sportu PhDr. Stanislav Minařík, klíčové aktivity projektu představila Ing. Mgr. Jarmila Minaříková, koordinátorka projektu.

V první části programu s názvem „Počítání s čísly a písmenky” prezentovali doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. z MU Brno a RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. z NÚV Praha řešení některých zajímavých nestandardních aplikačních úloh např. triky s kalendářem, doplňovačky, logické a číselné řady, číselná kouzla, komiksy. Uvedli příklady matematizace reálných situací a ukázali konkrétní aktivity z aritmetiky a algebry pro žákyně a žáky ZŠ i SŠ. U vybraných úloh porovnali očekávaná a autentická žákovská řešení.

Ve druhé části svého vystoupení RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. seznámila účastníky setkání s probíhajícími pracemi odborné skupiny Matematika Národního ústavu pro vzdělávání Praha na revizi RVP.

Nosným tématem dalšího programu byla problematika přechodu žáků ze ZŠ na SŠ. Po úvodní prezentaci RNDr. Evy Pomykalové a Mgr. Jaroslavy Kučové se rozvinula diskuse k jednotným přijímacím zkouškám a k učivu, které žákyním a žákům po nástupu na SŠ činí, resp. nečiní problémy. Diskutovalo se také o tom, co mají či nemají přijatí žáci znát, co je či není v RVP pro základní vzdělávání.

Na závěr akce, která končila v odpoledních hodinách, přítomní vyplnili dotazník připravený organizátory pro reflexi organizace a průběhu setkání, pro náměty na  další akce PK MA. Z dotazníků vyplynula spokojenost s akcí a zájem o následná setkávání.

Lubomír Sedláček
Eva Pomykalová
Jaroslava Kučová

OPVVV logo.png