Setkání učitelek a učitelů fyziky Zlínského kraje

1. listopad 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Hana Vašková
Setkání učitelek a učitelů fyziky Zlínského kraje

První setkání učitelek/učitelů fyziky ZŠ a SŠ, na kterém byl ustaven Pedagogický kabinet FYZIKA, se konalo 8. 10. 2018 na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Jednalo se o první společné setkání učitelů fyziky základních a středních škol zlínského kraje, na kterém byl ustaven Pedagogický kabinet FYZIKA (PK Fyzika) v rámci klíčové aktivity „Pedagogické kabinety” krajského projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje” (IKAP), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497. Akce se zúčastnilo 48 učitelek a učitelů.

V úvodu setkání představila Ing. Mgr. Jarmila Minaříková, koordinátorka projektu, klíčové aktivity projektu a projektové vize. Bylo představeno vedení PK Fyzika.

Následně informovala Mgr. Jaroslava Maňásková, předsedkyně krajské komise Fyzikální olympiády, účastníky o aktuálním dění v rámci přípravy jednotlivých kategorií Fyzikální olympiády a možnostech přípravy studentů.

V další části programu proběhly dvě odborné přednášky. První, vedená odborným pracovníkem Hvězdárny Tomášem Pečivou, byla zaměřená na optické jevy včetně demonstrace popsaných jevů na řadě experimentů vhodných pro doplnění výkladu optiky na základních i středních školách. Druhá, vedená  odborným pracovníkem Hvězdárny Jiřím Srbou, uvádějící problematiku meteorologie, vysvětlující některé meteorologické jevy s návazností na širší, globální souvislosti. Účastníkům byly představeny ukázky výsledků dostupných měření (např. NASA) a další dostupné internetové zdroje pro využití nejen v rámci výuky fyziky. Následovala společná diskuse.

V závěru setkání, které končilo v podvečerních hodinách, byl účastníkům předložen dotazník, ze kterého vyplynula spokojenost s účastí na akci a náměty na další témata, která by učitelky a učitelé rádi projednali na některém z dalších setkání.

Vedení pedagogického kabinetu bude v následujícím období připravovat další, již samostatná setkání pro ZŠ a SŠ, a hledat své budoucí spolupracovníky.

Program prvního společného setkání připravili:

  • vedoucí PK Fyzika – Mgr. Hana Vašková, Ph.D., Ústav elektroniky a měření, FAI, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • vedoucí sekce pro SŠ – RNDr. Dagmar Kučerová, Gymnázium Uherské Hradiště
  • vedoucí sekce pro ZŠ –  Mgr. Václav Hajda, Základní škola Křižná, Valašské Meziříčí

ve spolupráci s pracovníky Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Mgr. Hana Vašková, Ph.D.

OPVVV logo.png