Setkání Pedagogického kabinetu Český jazyk – sekce SŠ

19. prosinec 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Miroslava Poláková
Setkání Pedagogického kabinetu Český jazyk – sekce SŠ

Setkání učitelek a učitelů českého jazyka středních škol zapojených do činnosti Pedagogického kabinetu českého jazyka Zlínského kraje proběhlo 10. prosince 2018 v nesmírně plodné atmosféře na půdě Střední školy gastronomie a obchodu Zlín. Učitelé se poprvé sešli odděleně od základních škol, neboť námětem jejich společného setkání byly otázky revize kurikula a problematika státních maturit, zejména didaktických testů.

V první části setkání vystoupil doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, didaktik literární výchovy, básník, vedoucí odborného týmu NÚV k revizi kurikula literární výchovy. Jeho přednáška byla zaměřena na hledání Cesty k estetickovýchovnému pojetí školní literární výchovy a jednoznačně z ní vyplývala tendence k upřednostňování zejména textu a důraz na výchovnou úlohu literatury. V tomto duchu se také nesla následná diskuze, do které se zapojili všichni přítomní vyučující, jejichž názory nebyly v této otázce zcela jednotné. Přesto jednoznačně vyplynula nutnost revize kurikula podle požadavků současné moderní výuky jazyka českého a literatury. Rozdílné zůstaly i názory učitelů na požadavky pro Cermat při vytváření didaktických testů. Tvůrci testů by měli být, podle názorů účastníků, zkušení učitelé maximálně vycházející z dosavadní pedagogické praxe. Velmi plodná a rozmanitá byla diskuze spojená s výměnou názorů na maturitní didaktické testy, a to podle druhu středních škol.

Pozornost se soustředila i na hodnocení kategorie učitele. Všeobecná jednota nastala v názoru, že je nutno zastavit tendenci podceňování učitelů češtiny. Učitel je ten, kdo zodpovídá za své studenty, za výběr textu, za výuku, za prožitky, které si student z výuky češtiny odnáší do k maturitní zkoušce a do dalšího života. Proto je třeba dbát na motivaci studentů při získávání poznatků, ale zároveň i na motivaci učitelů, nikoliv z pohledu finančního, nýbrž z pohledu důležitosti předmětu a postavení učitele jako východně vzdělávací osobnosti mládeže. Jednota byla i v názoru, že krása výuky českého jazyka a literatury se na mnohých zejména odborných školách začíná omezovat zejména na přípravu na didaktické maturitní testy.

Jednotné byly požadavky nutnosti dokonalejšího propojení návaznosti výuky základních a středních škol, neboť úroveň připravenosti žáků základních škol z českého jazyka je mnohdy rozdílná. Proto v dalším setkání je požadavek i na společné jednání s učiteli základních škol.

Učitelé si rovněž posteskli, že větší pozornost a také větší bodové ohodnocení v rámci programu Excelence je věnováno studentům s pracemi s náměty z přírodních věd. Vědecká činnost studentů, kteří se věnují českému jazyku a literatuře, je v menšině a zároveň s nižším ohodnocením. Je třeba si uvědomit, že je nutno bránit úpadku kultivovanosti jazyka i stále se snižujícímu vztahu k literatuře a zejména k poezii. Učitelé českého jazyka a literatury mají v tomto ohledu nesmírně náročný úkol. Jejich práce nesmí býti podceňována.

Vytvoření Pedagogického kabinetu pro jazyk český ve Zlínském kraji je nesmírně významným krokem, protože konečně vede k výměně názorů těch, kteří mají co říci k výuce tak důležitého a především náročného předmětu pro všechny studenty středních škol, jakým je jazyk český a literatura. Jazyk, jeho kultura a národní literatura vždy identifikovaly kultivovanost celého národa! Na to se nesmí zapomínat. Učitelé češtiny to vědí!

Miroslava Poláková

OPVVV logo.png