Rozpis rozpočtu přímých výdajů 2020

24. únor 2020
Krajské a obecní školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Rozpis rozpočtu přímých výdajů 2020

Od letošního roku dochází k zásadní změně ve financování škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC.

Školy a pedagogové školních družin jsou financováni přímo z úrovně MŠMT – normativně nákladový systém financování – metodika, způsob výpočtu i samotný výpočet pro jednotlivé organizace uveden na webových stránkách MŠMT.

Přímé výdaje pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímé výdaje pro ostatní školská zařízení jsou financovány krajskými normativy v souladu s vyhláškou o krajských normativech č. 310/2018 Sb.

Podpůrná opatření jsou proplácena na základě vykázaných údajů ve výkazech R43-99 a R44-99 podobně jako v předchozím roce. Nelze zpětně proplácet podpůrné opatření personálního charakteru, tj. před datem zadání do výkazu R44-99.

Úhrnná dotace pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a krajem činí  8 262 320 953 Kč, v tom:

  • Financování škol a školních družin přímo z MŠMT – normativně nákladový systém financování:

NIV 6 838 967 125 Kč na 10 807,6 zaměstnanců

  • Republikové normativy pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení:

NIV 906 452 296 Kč na 2 044,77 zaměstnanců

  • Rezerva vč. financování podpůrných opatření:

NIV 516 901 532 Kč na 902,54 zaměstnanců.

Základními materiály pro rozpis rozpočtu jsou:

  • Školský zákon
  • Směrnice MŠMT č.j.: MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
  • Vyhláška o krajských normativech č. 310/2018 Sb.
  • Krajská metodika rozpisu rozpočtu (harmonogramy rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení, krajské normativy, finanční rozvaha).

Stejně jako v minulých letech organizace obdrží rozpis rozpočtu rozepsaný na jednotlivé součásti a na pedagogické a ostatní zaměstnance. A stejně tak platí, že pro organizaci jsou závazné ukazatele jako celek, tj. NIV CELKEM, PLATY CELKEM, OON CELKEM, LIMIT ZAMĚSTNANCŮ CELKEM ZA ORGANIZACI.

Organizace zřizované obcemi při rozpisu rozpočtu komunikují s III. obcemi, organizace zřizované krajem s krajským úřadem.

Ve školních klubech vzhledem k velmi výrazným odlišnostem v kraji u reálné doby pobytu zapsaného žáka se provádí přepočet zapsaného žáka na skutečnou stoprocentní docházku. Za stoprocentní docházku je považována doba pobytu jednoho žáka ve školním klubu ve výši 5 hodin denně, tj. v týdnu 25 hodin, což představuje 1 přepočteného žáka. Všichni žáci docházející do školních klubů budou tímto způsobem přepočteni. (Například žák, který navštěvuje školní klub dvakrát týdně dvě hodiny, bude přepočten: 4 hodiny děleno 25 hodinami = 0,16. Tento žák bude započten v přepočtu hodnotou 0,16.) Teprve z takto přepočtených žáků bude vypočítán normativní počet pedagogických pracovníků platným normativem.

Přílohy:

Směrnice MŠMT č.j.: MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

Vyhláška o krajských normativech č. 310/2018 Sb.

Harmonogram rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení pro III. obce a obecní školy

Harmonogram rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení pro krajské školy

Krajske_normativy_ 2020

Priloha_k_zakladnim_normativum

Formulář finanční rozvahy

Rozpis dotace z MŠMT jednotlivým školám

Harmonogram_krajske_skoly