Rozpis rozpočtu přímých výdajů 2021

9. březen 2021
Autor/ka článku: Alžběta Kaňovská
Rozpis rozpočtu přímých výdajů 2021

Od roku 2020 se změnil normativní systém financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem nebo obcí na tzv. normativně nákladový systém financování většiny druhů škol a pedagogické práce ve školní družině.

Zásadní změna se týkala financování pedagogické práce v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a školních družinách. Nově je financována na základě skutečného počtu hodin přímé pedagogické činnosti realizovaného těmito školami v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy, a školní družinou v souladu s § 118 školského zákona. Pedagogická práce ve vyšších odborných školách je i nadále financována normativně na studenta v akreditovaném vzdělávacím programu, avšak jednotné normativy pro celou ČR centrálně stanovuje ministerstvo.

U nepedagogické práce v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích zůstává i nadále normativní systém financování, změnil se však způsob stanovení normativů, a to z jednotky výkonu dítě, žák, student na kombinaci jednotek výkonu ředitelství (právnická osoba), další pracoviště školy a třída mateřské, základní a střední školy, žák konzervatoře a student vyšší odborné školy.

Základní umělecké školy (pedagogická i nepedagogická práce) jsou i nadále financovány normativně na žáka, změnila se pouze struktura normativů, které jednotně stanovuje ministerstvo pro všechny kraje.

Nepedagogičtí zaměstnanci školních družin a školská zařízení jsou financováni krajskými normativy v souladu s vyhláškou č. 310/2018 Sb., o krajských normativech. Krajskými normativy jsou financovány školní kluby, školní stravování, ubytování žáků a studentů v internátech a domovech mládeže, dětské domovy, krajská pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, střediska volného času a domy dětí a mládeže.

Krajské normativy jsou obsaženy v samostatné příloze. V případě, že je součástí normativu matematická funkce, jsou tyto normativy vyčísleny v další příloze k základním normativům.

Rozpisový proces je dostatečně popsán v přiložených materiálech MŠMT – vyhlášce č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, a ve Směrnici MŠMT č. j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, v úplném znění, dále jen Směrnice MŠMT (poslední novelizované úpravy v textu tučně).

Organizace zřizované obcemi při rozpisu rozpočtu komunikují s III. obcemi, organizace zřizované krajem s krajským úřadem.

Sumární rozpis rozpočtu pro organizaci vzniká skládáním normativů za jednotlivé její součásti, za pedagogické a nepedagogické zaměstnance, normativů stanovených MŠMT a krajských normativů.

Pro organizaci jsou závazné ukazatele sumární (ne za její součásti), tzn. NIV CELKEM, PLATY CELKEM, OON CELKEM, LIMIT ZAMĚSTNANCŮ CELKEM.

Součástí závazných ukazatelů dotací na přímé vzdělávací výdaje jsou také prostředky na podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpůrná opatření jsou proplácena na základě údajů vykázaných ve výkazech R43 a R44. Upozorňujeme na skutečnost, že podpůrná opatření personálního charakteru nelze proplácet zpětně, tj. před datem jejich zadání do výkazu R44.

Od 1. února letošního roku došlo ke změně způsobu financování podpůrného opatření pedagogická intervence, kdy toto podpůrné opatření je nově zařazeno mezi podpůrná opatření 1. stupně (tedy bez finanční podpory). Poskytování těchto podpůrných opatření vykázaných do té doby v informačním systému bylo automaticky ukončeno v lednu 2021. Pro letošní rok byl adekvátním způsobem posílen celoroční normativ – do normativu je promítnuto zvýšení odpovídající vykázaným podpůrným opatřením pedagogická intervence ve výši 11/12 jejich normované finanční náročnosti pro leden 2021. Průměrný rozpočtovaný plat na pedagogického pracovníka v základní škole tím vzrostl o 519 Kč, ve střední škole o 36 Kč.

Financování cizinců v roce 2021 bude probíhat následujícím způsobem:

  • pro mateřské školy byl na období leden až srpen vyhlášen dotační program MŠMT, od 1. 9. 2021 bude navýšen PHmax v rozsahu 1 hodiny týdne na každou skupinu pro jazykovou přípravu,
  • základní školy, které požádají (obecní prostřednictvím III. obce, krajské krajský úřad), obdrží příspěvek na platy ve výši 1 349 Kč/cizince (+ na zákonné odvody) na období leden až srpen, od září budeme situaci řešit v návaznosti na připravovanou novelu vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

V návaznosti na informace MŠMT k financování škol a školských zařízení v roce 2021 s ohledem na opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 i s ohledem na nynější situaci jsme

  • nevyužili možnost stanovení opravného koeficientu podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech (podíl průměrného počtu uvařených jídel za jeden pracovní den v měsíci říjnu probíhajícího školního roku a celkového počtu zapsaných ke stravování v probíhajícím školním roce),
  • pro střediska volného času a domy dětí a mládeže jsme stanovili krajský normativ na jednotku výkonu tzv. potenciálního klienta, kdy pro pravidelnou a příležitostnou činnost jsme jako potenciální klienty použili výkony vykázané v roce 2019, pro táborovou činnost výkony vykázané v roce 2020.

V souladu s vyhláškou o krajských normativech č. 310/2018 Sb., § 3, odst. 3, jsou pro hodnoty Np, No stanoveny opravné koeficienty:

  • pro dětský domov o velikosti 3 rodinných skupin koeficient 1,159
  • pro dětský domov o velikosti 4 rodinných skupin koeficient 1,3438.

Ve školních klubech u každého navštěvujícího žáka provádíme přepočet na stoprocentní docházku, za kterou je považována týdenní docházka žáka ve výši 25 hodin týdně. Například žák, který navštěvuje školní klub dvakrát týdně dvě hodiny, bude přepočten: 4 hodiny děleno 25 hodinami = 0,16. Tento žák bude započten hodnotou 0,16. Teprve z takto přepočtených žáků bude krajským normativem vypočítán normativní počet pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Rozpis dotací na přímé vzdělávací výdaje pro Zlínský kraj 2021 pro organizace zřizované ÚSC

Vybrané ukazatele
Titul NIV MP ONIV Limit zam.
celkem celkem
z MŠMT v UIV 7 710 497 436 5 551 783 972 171 174 802 11 150,36
PO a rezerva 474 389 111 349 842 760 452 951 839,05
Republikovými normativy 986 158 508 718 543 113 10 376 961 2 097,05
ÚHRNEM 9 171 045 055 6 620 169 845 182 004 714 14 086,46

Přílohy:

Harmonogram rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení – určeno III. obcím a obecním školám

Harmonogram rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení – určeno pro krajské školy

Krajské normativy

Příloha k základním normativům

Směrnice MŠMT

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Finanční rozvaha