Na podporu vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany je připraveno 1,5 milionů korun z rozpočtu kraje

10. březen 2022
Krajské granty
Autor/ka článku: Jana Galová
Na podporu vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany je připraveno 1,5 milionů korun z rozpočtu kraje

Radou Zlínského kraje byl na jejím posledním zasedání v roce 2021 schválen dotační program MaS06-22 s názvem Podpora sebeobrany žáků na základních školách. Dne 22. 12. 2021 byla na webových stránkách Zlínského kraje zveřejněna Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotčeného programu včetně vzorové žádosti.

Program v daném znění nebyl ještě nikdy v minulosti realizován, jedná se o pilotní verzi a je zaměřen na podporu realizace vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany pro žáky 6.–9. tříd základních škol.

Příjem žádostí bude zahájen dne 24. 1. 2022 a uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 16. 3. 2022.

Na otázky ke smyslu a přínosům dotačního programu, podmínkám získání finančních prostředků odpovídala krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Paní radní, můžete nám přiblížit, proč se vzdělávání v oblasti sebeobrany dostalo mezi hlavní témata, na která se v letošním roce Zlínský kraj chce zaměřit?

Důvodem byl především záměr zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u dotčené cílové skupiny, tedy dětí na druhém stupni škol. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Pozornost chceme věnovat také psychologické přípravě, práci s emocemi, teorii i nácviku reakcí na kontakt s agresory a manipulativním jednáním, se kterým se mohou děti setkat.

Co si myslíte o úrovni připravenosti dětí ve Zlínském kraji na krizové situace?

Myslím, že děti nejsou na řešení krizových situací v současnosti dostatečně připraveny, a to nejenom u nás ve Zlínském kraji, ale i v rámci celé České republiky. Z médií se často dozvídáme šokující zprávy týkající se násilí na mladistvých a to jak fyzického tak psychického. Výsledkem těchto útoků jsou například hrubé ublížení na zdraví, znásilnění a v ojedinělých případech i smrt napadeného, také rozvinutí duševní poruchy a posttraumatický stresový syndrom, který může ovlivňovat život i v dospělosti. Osobně si myslím, že naše společnost bohužel stále nedokáže ochránit ty nejslabší před násilím, pachatele těchto činů nedostatečně trestá a obětem nedovede účinně pomoci. Všechna tato témata si zaslouží celospolečenskou debatu a já  bych byla ráda, kdyby Zlínský kraj šel v tomto příkladem. Začněme pomocí nejúčinnější, tedy prevencí a pomozme dětem se na krizové situace připravit.

Jaké jsou podporované aktivity programu? Na co všechno půjdou finanční prostředky využít?

Podporovanými aktivitami programu jsou vzdělávací kurzy sebeobrany a reálné sebeobrany pro žáky 6.–9. tříd základních škol na území Zlínského kraje. Škola má „volnou ruku“ v tom, od koho si kurz objedná a v jakém čase, samozřejmě musí být naplněny parametry programu. Minimální výše dotace činí 20 000 Kč a maximální výše dotace činí 50 000 Kč. Dotaci od Zlínského kraje lze použít na způsobilé výdaje související s realizací vzdělávacích kurzů, jedná se  hlavně o pokrytí úhrady za služby od subjektu, který bude vzdělávací kurz pro danou základní školu zajišťovat.

Jaké očekáváte konkrétní přínosy pro účastníky vzdělávání?

Co se týká konkrétních přínosů, tak se očekává, že se u žáků podpořených škol zvýší povědomí o tom, jak se chovat v krizových situacích a současně se zvýší zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času. V průběhu roku bych ráda otevřela debatu o tématech dětí v krizových situacích i na školách formou seminářů pro pedagogy a rodiče.

V předchozí odpovědi, jste, paní radní, uvedla, že jedním ze záměrů je zvýšit zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času. Co dalšího dělá Zlínský kraj pro podporu těchto témat?

Zlínský kraj již několik let vyhlašuje dotační programy směřující do oblasti mládeže a sportu a pro rok 2022 tomu není jinak. Zlínský kraj má také prostřednictvím projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zpracovaný akční plán, v němž jsou rovněž řešeny otázky zdravého způsobu života a vhodného trávení volného času. Konkrétní aktivity pak probíhají zejména prostřednictvím projektu Implementace KAP II. Mám na mysli například kroužky pro žáky základních a střední škol, příměstské tábory nebo v rámci aktivit Sborovna působení sekce Pedagogů volného času. U všech těchto aktivit je hlavním tématem právě vhodné trávení volného času dětí a mládeže.

Více informací o dotačních programech najdete na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy  a na portálu Zkola → Management → Dotace a granty → Krajské granty.

Kontaktní osoby programu MaS06-22 jsou pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 748 a Mgr. Radim Sukop, email: radim.sukop@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 744.

Na závěr bych chtěla vyzvat vedení všech základních škol, aby využilo tuto nabízenou možnost a finanční podporu Zlínského kraje v rámci nově vyhlašovaného programu.