Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Poradenství v předškolním a školním vzdělávání

Poradenství ve školství od raného věku dítěte, zpravidla od dvou let, po úroveň vysokých škol) zahrnuje široký okruh služeb, které doplňují a podporují účinnost průběhu školního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Poradenské služby zahrnují činnosti psychologické a speciálně pedagogické a kariérové.

Studijní poradenství

Poradenství ve školství od raného věku dítěte, zpravidla od dvou let, po úroveň vysokých škol) zahrnuje široký okruh služeb, které doplňují a podporují účinnost průběhu školního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Poradenské služby ve školství jsou poskytovány ve spolupráci a úzké součinnosti se školami/pedagogy škol a rodiči dětí/žáků/studentů/, zletilými žáky/studenty. Poradenské služby zahrnují činnosti psychologické a speciálně pedagogické a kariérové. Tyto činnosti zahrnují oblast diagnostiky - psychologická diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika, diagnostika potřeby podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, formulace doporučení potřebných podpůrných opatření, pomoc a spolupodíl při jejich implementaci do praxe, průběžnou kontrolu jejich naplňování a účinnosti. Dále činnosti konzultační, intervenční, metodické, koordinační a vzdělávací a poradenství kariérové.

Služby poradenství ve školství jsou cílené na podporu rozvoje dovedností a znalostí dětí, žáků a studentů (žáků), včetně sociálních dovedností, podporu všestranného a harmonického osobnostního rozvoje, podporu kariérového rozhodování žáků, podporu orientace žáka k celoživotnímu vzdělávání.

Poradenské služby zahrnují také činnosti zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti, prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, prevenci rizikového chování, prevenci vztahových a osobnostních problémů žáků a služby cíleně intervenční k řešení uvedených okruhů problémů. Poradenské služby jsou orientovány také na poskytování přímé psychologické a speciálně pedagogické intervence dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při řešení krizových situací dětí/žáků a studentů, metodickou podporu rodičů a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Školské poradenské služby zahrnují i oblast poradenství sociálního zahrnující zejména poskytování sociálně právního poradenství, provádění sociální intervence a spolupráci s orgány veřejné moci (orgány sociálně právní ochrany dětí) v prosazování zájmu žáka.    

Zásadní úkol plní systém poradenství ve školství v oblasti zjišťování potřeby podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných, žáků z jiného kulturního prostředí,  navrhování  konkrétních podpůrných opatření podle zjištěných vzdělávacích potřeb žáka a úkol podílet se na jejich implementaci do procesu vzdělávání žáka s cílem podpořit úspěšnost vzdělávacího procesu. Součástí je monitoring průběhu a efektivity fungování podpůrných opatření v praxi.  

Úkolem studijního poradenství je včas rozpoznat rizika ve vývoji žáka a rizika v hladkém průběhu jeho vzdělávání, včas identifikovat vzdělávací potřeby žáka a na základě týmové spolupráce všech relevantních aktérů a rozboru individuálního případu konkrétního žáka navrhnout a realizovat cílené podpůrné aktivity vedoucí ke zlepšení výsledků vzdělávání žáka a podpoře jeho osobnostního rozvoje a profesní orientace.

Poradenské služby zajišťují:

 • školy (prostřednictvím odborných pedagogických pracovníků (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog nebo školní speciální pedagog) a nepedagogických pracovníků (sociální pracovník)
 • školská poradenská zařízení, jimiž jsou pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogická centra se primárně zaměřují na podporu žáků se zdravotním postižením sluchovým, zrakovým, tělesným, vadami řeči, vícečetným postižením, autismem nebo mentálním postižením.

Pedagogicko-psychologické poradny se ve vztahu k žákům se zdravotním postižením, jak je kodifikuje školský zákon, spíše specializují na poskytování poradenských služeb žákům s vývojovými poruchami učení nebo chování. Cílovou skupinou jsou  dále žáci s osobnostními nebo vztahovými problémy, žáci cizinci a žáci znevýhodnění na podkladě kulturní či jiné životní situace.

Poradenské služby mohou ve stanoveném rozsahu a podmínek poskytovat další fyzické nebo právnické osoby.

Metodologické a teoretické zázemí poradenství tvoří Národní ústav pro vzdělávání, který plní i koordinační roli a roli v oblasti dalšího vzdělávání poradenských pracovníků, a katedry psychologie a speciální pedagogiky vysokých škol. Poskytuje také informační a metodologické zázemí i přímé služby v oblasti pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství. V oblasti kariérového poradenství spolupracuje s Úřadem práce ČR a jeho krajskými pobočkami, které jsou v působnosti  Ministerstva práce a sociálních věcí. Metodickou a odbornou platformu představují profesní asociace,  které se zabývají různými oblastmi vzdělávání, a vysoké školy (katedry psychologie, speciální pedagogiky). 

Legislativa a bibliografie:

Školský zákon

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních


Školy

Školy zajišťují poradenské služby svým žákům a jejich zákonným zástupcům. Těžištěm poradenských služeb škol je podpora rozvoje osobnosti žáka, jeho vzdělávacích výsledků, nastavování vhodných podmínek vzdělávání, prevence rizikových projevů chování, pomoc při rozhodování o profesní orientaci žáka a tvorba a realizace plánů pedagogické podpory.

Školy zajišťují poradenské služby školním poradenským pracovištěm, ve kterém zpravidla působí výchovný poradce (poskytuje poradenské služby v oblasti výběru vzdělávací cesty a pracovního uplatnění, tj. kariérové poradenství, podílí se na řešení vzdělávacích či vztahových obtíží žáka, zprostředkovává kontakt na odborná pracoviště), školní metodik prevence (koordinuje tvorbu a realizaci školního preventivního programu, který zejména obsahuje aktivity prevence rizikového chování - záškoláctví, sebepoškozování, zneužívání návykových látek, sexuálního zneužívání, rasismu a xenofobie, podporu multikulturních hodnot zprostředkování kontaktu s odbornými pracovišti).

Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem (zejména se podílí na tvorbě inkluzívního klimatu ve škole, podílí se na tvorbě plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, poskytuje konzultace zákonným zástupcům v otázkách výchovy, poskytuje konzultace a pomoc žákům při řešení jejich problémů, podílí se na podpoře průběhu vzdělávání žáka, včetně žáka nadaného, včasná identifikace rizikových faktorů ve vývoji žáka, provádění orientační psychologické diagnostiky,  přímá psychologická podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s obsahem podpůrných opatření) a školním speciálním pedagogem (zejména působí v oblasti podpory tvorby inkluzívního klimatu školy, podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáků se zdravotním postižením, včasná identifikace rizikových faktorů ve vývoji dítěte, provádění  odborných speciálně pedagogických intervencí v souladu s obsahem doporučení podpůrných opatření žákům, podíl na zpracování plánu pedagogické podpory a jeho naplňování, podíl na  tvorbě a naplňování individuálních vzdělávacích plánů, metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a podpora zákonným zástupcům žáka v otázkách výchovy a vzdělávání). Rozhodnutí o obsazení školního poradenského pracoviště je v kompetenci ředitele školy.

Legislativa a bibliografie:

Školský zákon

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních


Poradenství na úrovni školního vzdělávání 

Při poskytování poradenských služeb spolupracují pracovníci školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, dále školní psycholog a školní speciální pedagog) se všemi pedagogickými pracovníky školy, zejména s třídními učiteli, a se školskými poradenskými zařízeními při řešení otázek souvisejících se vzděláváním žáků a nastavování vhodných podmínek jejich vzdělávání.

Základním dokumentem k podpoře školní úspěšnosti žáků v rámci poskytování poradenských služeb škol je Plán pedagogické podpory, který je dokumentem podpůrných opatření prvního stupně. Plán pedagogické podpory zpracovává škola v případě potřeby zajistit podporu výkonů žáka v některé oblasti pedagogickými prostředky. Plán pedagogické podpory obsahuje popis obtíží žáka, ke kterým je směřována pedagogická podpora, silné stránky žáka, cíle, kterých má být dosaženo a způsob jejich dosažení a vyhodnocení účinnosti. 

Pro účely podpory vzdělávání žáků s větším rozsahem speciálních vzdělávacích potřeb a potřebou podpůrných opatření stupně 2 až 5 školy zpracovávají na základě doporučením školského poradenského zařízení individuální vzdělávací plán žáka, který zahrnuje potřebné pedagogicko-organizační, obsahové, personální či technologické úpravy průběhu vzdělávání včetně konání zkoušek.

Na úrovni středního vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu i z jiných závažných důvodů, než jsou speciální vzdělávací potřeby nebo nadání studenta.

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, případně s dalšími institucemi, které se podílejí na podpoře vzdělávání žáka a ochraně jeho zájmů, např. s orgánem sociálně právní ochrany dětí, s nevládními organizacemi působícími v oblasti podpory sociální inkluze. V oblasti kariérového poradenství spolupracuje škola s Úřadem práce v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poradenství na úrovni mateřských škol

Mateřské školy, které jsou určeny pro děti zpravidla od dvou let, poskytují rodičům dítěte poradenské služby v oblasti pedagogické podpory rozvoje dítěte, poskytují rodičům informace o dostupných odborných poradenských a dalších službách, které jsou zaměřené na prosazování zájmů dítěte a podporu jeho zdárného vývoje a rozvoje a podporu jeho přípravy na povinné vzdělávání.

Mateřské školy mohou pro účely poskytování poradenských služeb zřizovat školní poradenské pracoviště.

Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, případně s dalšími institucemi, které se podílejí na podpoře vzdělávání dítěte a ochraně jeho zájmů. V případě ohrožení zájmu dítěte spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Mateřské školy spolupracují se základními školami při zajišťování hladkého přechodu dětí z předškolního vzdělávání do povinného vzdělávání, spolupracují s organizacemi zajišťujícími ranou péči v působnosti rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí při zajišťování hladkého přechodu dítěte ze služeb rané péče do předškolního vzdělávání.

Mateřské školy zajišťují specifickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňováním podpůrných opatření (viz kap. 12.1).  Podpůrná opatření realizují odborně vyškolení a odborně způsobilí pedagogičtí pracovníci školy (pedagog, speciální pedagog, školní logoped aj.) v souladu se vzdělávacími potřebami dětí a doporučením podpůrných opatření školským poradenským zařízením a ve spolupráci s ním.

Klíčovým dokumentem, který v rámci svých poradenských služeb mateřské školy zpracovávají a realizují, je Plán pedagogické podpory. Plán pedagogické podpory je zpracován pro dítě, které vyžaduje při svém vzdělávání uplatnění podpůrných opatření prvního stupně.

Pro účely podpory vzdělávání dětí s větším rozsahem speciálních vzdělávacích potřeb a stupněm podpory 2 až 5 mateřské školy zpracovávají na základě doporučením školského poradenského zařízení individuální vzdělávací plán dítěte, který zahrnuje potřebné pedagogicko-organizační, obsahové, personální či technologické úpravy průběhu předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole.    

Poradenství ve škole především zahrnuje:

 • podporu budování inkluzívního klimatu školy
 • pomoc při řešení vztahových problémů ve třídě
 • podporu úspěšnosti vzdělávání a prevenci školního selhávání
 • primární prevenci rizikového chování žáků, tvorbu preventivních programů školy a podporu jejich realizaci, výchovu ke zdravému životnímu stylu;
 • od úrovně základního vzdělávání je realizováno kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění;
 • odbornou podporu inkluze a průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků nadaných, cizinců či příslušníků národnostních menšin);
 • depistáž problémových oblastí ve výkonech žáka, jeho silných stránek, doporučení způsobu a spolupodílení se na řešení problému;
 • zpracovávání Plánu pedagogické podpory v rámci podpůrných opatření prvního stupně a jeho naplňování při vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností, předčasným odchodem ze vzdělávání či rizikovým chováním;
 • průběžnou a dlouhodobou podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;
 • realizaci podpůrných opatření druhého až pátého stupně ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a zajišťování intervenčních činností žákům se speciálními; vzdělávacími potřebami;
 • koordinaci poskytovaných podpůrných služeb ve škole, podíl na zpracování individuálních vzdělávacích plánů žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování informací a zprostředkování možnosti využití dalších relevantních služeb ve vztahu k podpoře vzdělávání žáků školy,
 • poskytování základních informací o dostupných sociálních službách a dalších relevantních odborných službách;
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci podpůrných opatření do vzdělávací činnosti školy.

Legislativa a bibliografie:

Školský zákon

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních


Psychologické poradenství

Pedagogicko-psychologické poradenství poskytované dětem, žákům a studentům, je nedílnou součástí systému vzdělávání a podpory vzdělávání všech dětí, žáků a studentů a jejich harmonického rozvoje včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou poradenskou podporu dětem, žákům a studentům poskytují instituce pedagogicko-psychologického poradenství, kterými jsou pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra.

V rámci výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče poskytují poradenské služby diagnostické ústavy a střediska výchovné péče.

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologické poradny jsou školská poradenská zařízení zřizovaná kraji, popř. jinými právnickými nebo fyzickými osobami (poradny církevní a soukromé).  V každém okrese působí nejméně jedno pracoviště.

Služby pedagogicko-psychologické poradny zajišťují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci.  Individuální nebo skupinová práce těchto odborníků s žáky, jejich zákonnými zástupci a pedagogy zahrnuje činnosti diagnostické, intervenční, metodické a informační. Je realizována ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami odborníků poradny ve školách a školských zařízeních.

Pedagogicko-psychologická poradna standardně vykonává zejména tyto činnosti:

 • Zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu a doporučení;
 • Zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol s využitím metod psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky;
 • Zpracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané;
 • Poskytuje žákům přímou psychologickou a speciálně pedagogickou podporu a intervenci;
 • Poskytuje podporu žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji;
 • Poskytuje poradenské služby žákům s odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami;
 • Poskytuje žákům kariérové poradenství;
 • Poskytuje informační, metodickou a poradenskou podporu zákonným zástupcům žáků;
 • Prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chování, realizaci preventivních opatření a koordinaci práce školních metodiků prevence;
 • Poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení při poskytování poradenských služeb škol a školských zařízení při uplatňování podpůrných opatření
 • Vypracovává doporučení úpravy konání závěrečných zkoušek žáků středních škol a vyšších odborných škol včetně maturitní zkoušky;
 • Poskytuje pomoc a konzultace školám v oblasti identifikace mimořádného nadání a poskytuje odborné pedagogicko-psychologické služby žákům nadaným;
 • Provádí pravidelné vyhodnocování implementace podpůrných opatření.

V oblasti kariérového/profesního poradenství poradny spolupracují s příslušnými pracovišti Úřadu práce ČR (viz Poradenství v pojetí celoživotního vzdělávání, oddíl Kariérové poradenství).

Legislativa a bibliografie:

Školský zákon

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogická centra působí převážně při školách zřízených pro skupiny dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením tělesným, mentálním, sluchovým, zrakovým, s vadami řeči, autismem, vícečetným postižením, výjimečně při školách pro žáky s vývojovými poruchami učení nebo chování) a specializují se na poskytování poradenských služeb pro tu kategorii žáků, pro které je škola zřízena. Vývojovým trendem je poskytovat tyto specializované poradenské služby integrovaně pro více kategorií žáků se zdravotním postižením. Hlavním posláním speciálně pedagogických center je poskytovat poradenské služby, podpůrnou péči a odbornou pomoc v procesu  inkluze  žáků se zdravotním postižením.

Odborné týmy center tvoří speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci. Podle druhu zdravotního postižení klientů jednotlivých center mohou být tyto týmy doplňovány dalšími odbornými pracovníky. Činnost center se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách a v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.

Speciálně pedagogické centrum standardně koná zejména tyto činnosti:

 • Zjišťuje připravenost žáků se zdravotním postižením na povinnou školní docházku;
 • Zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením a potřebu podpůrných opatření;
 • Zpracovává odborné podklady pro vytváření podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • Zpracovává doporučení k úpravě konání závěrečných zkoušek žáků se zdravotním postižením;
 • Poskytuje kariérové poradenství v oblasti dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění;
 • Zajišťuje speciálně pedagogickou péči a podpůrné služby žákům v inkluzívním vzdělávání, pokud tuto odbornou podporu nemůže zajistit škola svými pedagogickými pracovníky;
 • Vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenství a pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením;
 • Poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům žáků;
 • Poskytuje metodickou, informační a konzultační podporu školám, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením, zákonným zástupcům žáků;
 • Provádí pravidelné vyhodnocování potřeby a účinnosti podpůrných opatření.

Středisko výchovné péče

Střediska výchovné péče jsou školská zařízení, která poskytují diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby nezletilým osobám v obtížné životní situaci, osobám s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání (klient).

Diagnostická činnost je zaměřená na rozpoznání podstatných rysů osobnosti klienta, zjištění jeho potřeb a problémů. Je východiskem pro zpracování individuálního výchovného plánu a nastavení speciálně pedagogických a psychologických terapeutických postupů.

Terapeutická činnost je zaměřena k zásadnějším změnám klientova chování a postojů.

Středisko výchovné péče poskytuje psychoterapeutickou pomoc dětem, mládeži i rodičům

např. při problémech ve vzájemných vztazích, v případech poruch chování, při výskytu šikanování mezi dětmi, při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže u dětí a mládeže (agresi,  užívání návykových látek, počáteční trestné činnosti) či při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí.

Tuto péči zajišťuje tým odborníků z oboru psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce.

K základním metodám práce patří: individuální psychoterapie, rodinná terapie, skupinová psychoterapie.

Střediska nabízejí i možnost koordinace dobrovolných terapeutických pobytů ve střediscích výchovné péče pro děti a mládež s pobytovým oddělením.

Některá střediska připravují preventivní programy pro školy; např. programy o šikaně, rasismu, drogové závislosti či bezpečném používání internetu. A nabízí také diagnostiku a intervenci v případě výskytu sociálně patologických jevů ve třídním kolektivu.

Středisko výchovné péče při poskytování služeb klientovi podle potřeby spolupracuje se školou, institucemi pedagogicko-psychologického poradenství, orgánem sociálně právní ochrany dětí, zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování klienta.

Legislativa a bibliografie:

Školský zákon

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Diagnostický ústav

Diagnostický ústav je školské zařízení, které provádí při diagnostickém pobytu speciálně pedagogická a psychologická vyšetření dětí, jimž byla soudem nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, nebo dětí, o jejichž umístění do diagnostického ústavu pro účely odborného vyšetření a návrhu řešení z důvodu poruch jejich chování požádali rodiče/osoby odpovědné za jejich výchovu (na základě smlouvy mezi ústavem a zákonným zástupcem dítěte či zletilým). Ambulantně může poskytovat preventivně výchovnou péči, tj. poskytovat speciálně pedagogické nebo psychologické služby dětem s poruchami chování, jejich rodinám či školám.

Legislativa a bibliografie:

Školský zákon

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství se uskutečňuje formou předávání informací o světě práce, které je součástí obsahu vzdělávání jak v povinném, tak v postobligatorním vzdělávání, a je zaměřeno na celou populaci.

Další formou přípravy na život ve světě práce je praktická výuka, která se uskutečňuje zvláště ve vyšším sekundárním vzdělávání, především v odborných školách, které navštěvuje téměř 75 % příslušné populace.

Vlastní kariérové poradenství provádějí vedle již uvedených školních výchovných poradců instituce specializované na kariérové poradenství.

Legislativa a bibliografie:

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vývojová ročenka školství v České republice 2005/06–2015/16 

Kariérová problematika v obsahu vzdělávání

V povinném vzdělávání je jednou ze vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání i oblast Člověk a svět práce (viz Vyučování a učení v základním vzdělávání). Ta zahrnuje sedm tematických okruhů. Tematický okruh Svět práce je na 2. stupni povinný pro všechny žáky v plném rozsahu. Vzhledem k jeho zaměření na výběr budoucího povolání je doporučeno jej řadit do nejvyšších ročníků.

Na vyšší sekundární úrovni se příprava na profesní a ekonomický občanský život uskutečňuje v rámci výuky témat vzdělávací oblasti (pro gymnázia), resp. průřezového tématu (pro odborné obory) Člověk a svět práce. Rámcové vzdělávací programy požadují, aby absolventi gymnázií disponovali kompetencí k podnikavosti a absolventi odborných oborů kompetencí k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám. Zařazení odborné praxe a odborného výcviku v podnicích do učebních plánů odborných středních škol umožňuje kontakt mezi žáky a zaměstnavateli, což může ovlivnit rozhodnutí o nástupu do zaměstnání. Někteří žáci navíc ve firmě, kde praxi vykonávali, pokračují po ukončení studia jako zaměstnanci.

Styk se světem práce je v odborném vzdělávání zajištěn prostřednictvím praktické výuky v podnicích (viz Vyučování a učení ve vyšším sekundárním vzdělávání).

Legislativa a bibliografie:

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání

Kariérové poradenství poskytuje žákům

 • výchovný poradce přímo ve škole (viz oddíl Školy)
 • pedagogicko-psychologická poradna (viz příslušný oddíl)
 • speciálně pedagogické centrum (v případě žáků se zdravotním postižením, viz příslušný oddíl)
 • Centrum kariérového poradenství
 • Informační a poradenská střediska pro volbu povolání Úřadu práce ČR (IPS)

Legislativa a bibliografie:

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních


Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice. Redakčně zkráceno.

Autor: Eurydice
Vložil/a: Jana Galová