Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Základní školy
Základní škola spojuje do jednoho organizačního celku primární a nižší sekundární úroveň vzdělávání. Její délka činí 9 let a je totožná s délkou povinné školní docházky.

Člení se na pětiletý první a čtyřletý druhý stupeň. Po absolvování prvního stupně mohou žáci, kteří se o to ucházejí a uspěli v přijímacím řízení, přestoupit do víceletého gymnázia, a to po 5. ročníku do osmiletého, po 7. ročníku do šestiletého, popř. po 5. ročníku do taneční konzervatoře, a pokračovat tam v plnění povinné školní docházky. Absolvováním základního vzdělávání žák dosáhne základního vzdělání. Pokud žák absolvuje základní školu speciální, určenou žákům s těžkým mentálním postižením, dosahuje základů vzdělání.

Podobně jako u předškolních zařízení je v případě základních škol (ZŠ) zřizovatelem obec nebo svazek obcí, kraj, církev či jiné fyzické a právnické osoby. Ministerstvo (http://www.msmt.cz) se na chodu základních škol podílí tím, že jim přiděluje prostřednictvím orgánů kraje (v přenesené působnosti) a okresních úřadů finanční prostředky na mzdy a další osobní náklady pedagogického i nepedagogického personálu, dále výdaje na učebnice, základní školní potřeby a učební pomůcky.

Základní škola plní i širší výchovné a sociální funkce. Může zajišťovat:
  • mimovyučovací aktivity dětí ve školních družinách a školních klubech, které poskytují zájmové vzdělávání

  • výchovné poradenství

  • školní stravování

Žáci jsou zařazováni do tříd podle věku. Na prvním stupni mohou být do jedné třídy zařazeni žáci z více než jednoho ročníku (tzv. málotřídní škola). Mimořádně nadaný žák může být přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. Takové případy jsou spíše výjimečné.

Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Minimální průměrný počet žáků na třídu ve škole musí být 17. Škola tvořená samostatným prvním stupněm má podle počtu tříd v průměru minimálně 10–15 žáků na třídu. Zřizovatel může povolit výjimku do 4 žáků. Ředitel školy může zřizovat skupiny žáků nebo třídy s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů. Pro žáky se zdravotním postižením lze zřídit třídy s upraveným vzdělávacím programem. Taková třída má 6 až 14 žáků a mohou v ní být zařazeni žáci ze dvou a více ročníků.

Na prvním stupni vyučuje žáky zpravidla jen jeden třídní učitel (i po několik let), někdy bývá výukou některých předmětů pověřen jiný vyučující. Na druhém stupni je pravidlem specializovaná výuka podle aprobace jednotlivých učitelů. Ve třídě, kde se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, může být zřízena funkce asistenta pedagoga, a ve třídách pro žáky s těžkým zdravotním postižením mohou souběžně působit až tři pedagogičtí pracovníci (z nichž jeden je asistent pedagoga).
 

GEOGRAFICKÁ DOSTUPNOST

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Za tímto účelem obec zřizuje základní školu nebo zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák trvalý pobyt, povinna hradit obci, která školu zřídila, její neinvestiční výdaje připadající na jednoho žáka této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Tyto náklady však obec hradit nemusí, jestliže je v jejím školském obvodu zřízena škola, ve které má žák podmínky pro bezplatné plnění povinné školní docházky zajištěny.

 

Základní školy byly vždy rozmístěny hustě a pravidelně. Po roce 1990, kdy se zřizovatelem základních škol staly obce, počet základních škol ještě vzrostl. Protože ČR se vyznačuje velkým počtem malých obcí, výsledkem je velký počet malých škol (28 % běžných základních škol má méně než 50 žáků).

Vzhledem k charakteru osídlení (velký počet obcí, které jsou často malé), často docházelo k tomu, že počet dětí v obci neumožňoval ekonomický provoz školy. V zájmu dostupnosti, především pro malé děti, byl proto první stupeň ZŠ, třebaže tvoří se stupněm druhým jeden vzdělávací celek, organizačně oddělen, a v malých obcích byly zřizovány školy tvořené jen jen jedním, zpravidla prvním, výjimečně druhým stupněm.

Dalším způsobem, jak zvýšit geografickou dostupnost základních škol, je zakládání škol málotřídních, tedy takových, v nichž jsou na prvním stupni ve třídě zařazeni žáci dvou nebo více ročníků prvního stupně. Neúplně organizované a málotřídní školy představují téměř 40 % všech škol, navštěvuje je však jen 12 % žáků.


Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová