Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výchovné poradenství ve školách
Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.
Poradenství ve škole je zaměřeno na:
 
 • prevenci školní neúspěšnosti,

 • primární prevenci sociálně patologických jevů,

 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,

 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků z jiného sociokulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním),

 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky se špatným prospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,

 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří mj.:
 
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,

 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,

 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

Mezi standardní činnosti školního metodika prevence patří zejména:
 
 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy,

 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů,

 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.),

 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitel zřídit funkci asistenta pedagoga. Škola také může v spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, na niž se může obrátit i žák, resp. jeho zástupce, v případě žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním i se speciálně pedagogickým centrem. 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová