Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Typy institucí a požadavky na přijetí
Ve školském zákoně jsou mezi základními školami uvedeny základní škola a základní umělecká škola.

Základní umělecká škola však poskytuje pouze zájmové vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, proto je vhodné ji uvádět spíše mezi školskými výchovnými zařízeními, k nimž náleží ostatní typy školsky organizovaného zájmového vzdělávání. Základní škola má devět ročníků a člení se na první stupeň pětiletý (ročníky 1. - 5.) a druhý stupeň čtyřletý (ročníky 6. -9.).

ČR se vyznačuje velkým počtem malých obcí. Tomu odpovídá i velký počet malých škol (průměr činí 250 žáků na školu, 20 % škol má však méně než 100 žáků). V místech, kde není dostatek žáků pro zřízení všech devíti ročníků základní školy, se může zřídit základní škola, která nemá všechny ročníky - tedy ZŠ neúplně organizovaná. Zpravidla se zřizuje jen první stupeň základní školy a může být zřízena tehdy, je-li jedinou školou v obci.

V případě zvláště malého počtu dětí lze zřizovat málotřídní školy, v nichž jsou třídy tvořeny dvěma nebo více (v krajním případě jednotřídky všemi pěti) ročníky prvního stupně.

Z celkového počtu 3 961 základních škol je 1 509 (38 %) neúplně organizovaných: zpravidla mají pouze první stupeň, 5 z nich má pouze druhý stupeň ZŠ. Většina je málotřídních - 1 410 (36 %) a navštěvuje je 9,2 % žáků prvního stupně základních škol. Základní školu lze zřídit také jako společnou instituci s mateřskou školou.

Zastoupení nestátních škol činí 1,26 %, jejich žáci představují 0,7 % všech žáků; převažují školy soukromé co do počtu škol, ale školy církevní, pokud jde o počet žáků.

 

POŽADAVKY NA PŘIJETÍ

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přihlašovací povinnost a povinnost péče o pravidelnou a včasnou školní docházku mají rodiče, popř. zákonný zástupce dítěte. Zanedbání těchto povinností je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do výše 3000 Kč; zanedbání výchovy většího rozsahu může být klasifikováno jako trestný čin ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže. Zápis probíhá formou pohovoru, při němž se zjišťuje školní zralost dítěte, především úroveň jeho vyjadřování.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Výjimečně může být k plnění povinné školní docházky přijato i dítě mladší. Stále rostoucí počet rodičů volí naopak pro své děti odklad školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. O připravenosti dítěte na školní docházku rozhoduje odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Odklad školní docházky může být povolen pouze dvakrát, tj. nejdéle do roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. K rozhodnutí o odkladu lze po projednání se zástupci dítěte přikročit i v průběhu školního roku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
 
Přechod z prvního na druhý stupeň základní školy je automatický, přechod na gymnázium je podmíněn úspěšně absolvovaným přijímacím řízením, jehož součástí bývá přijímací zkouška.
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová