Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Povinná školní docházka
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členských států Evropské unie, na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, a na azylanty, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky.
Délka povinné školní docházky je stanovena školským zákonem. Činí devět let a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Realizuje se na základní škole. Děti, které v průběhu plnění povinné školní docházky přejdou na víceleté gymnázium nebo na víceletou konzervatoř, plní zbývající povinnou školní docházku na těchto školách.
 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato na žádost svého zákonného zástupce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé.
 

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. O připravenosti dítěte na školní docházku rozhoduje odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Odklad školní docházky může být povolen pouze dvakrát, tj. nejdéle do roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. K rozhodnutí o odkladu lze po projednání se zástupci dítěte přikročit i v průběhu školního roku. Současně s rozhodnutím o odkladu ředitel doporučí vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy

Žák splní povinnou školní docházku ukončením období školního vyučování v devátém roce své školní docházky, a to i v případě, že nepostoupil do devátého ročníku základní školy a nedosáhl tedy základního vzdělání. Povinnost školní docházky končí dovršením 17. roku věku, avšak základní vzdělání si žák může doplnit buď pokračováním docházky do základní školy na základě žádosti zákonného zástupce nejdéle do konce školního roku, v němž dosáhne 18 let, nebo v pozdějším věku absolvováním kursu pro doplnění základního vzdělání.

Školský zákon připouští i zvláštní způsoby plnění školní docházky vynucené pobytem žáka v cizině. Jsou jimi: docházka do české školy zřízené při zastupitelském úřadě, docházka do zahraniční školy nebo individuální vzdělávání. Žák je v takovém případě žákem spádové nebo jiné zvolené školy.

Žák může dále plnit povinnou školní docházku ve škole zřízené na území ČR cizí právnickou osobou nebo cizím státním občanem, pokud v ní ministr školství plnění povinné školní docházky povolil.
 
Dítěti s hlubokým mentálním postižením stanoví školský odbor krajského úřadu se souhlasem zákonného zástupce takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučení lékaře a poradenského zařízení.
 
Přihlašovací povinnost a povinnost péče o pravidelnou a včasnou školní docházku mají rodiče, popř. zákonný zástupce dítěte. Zanedbání těchto povinností je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do výše 3000 Kč; zanedbání výchovy většího rozsahu může být klasifikováno jako trestný čin ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 15. 1. do 15. 2. kalendářního roku, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit. Povinnost zabezpečit povinnou školní docházku mají obce. Děti, které mají v příslušném roce zahájit základní vzdělání, jsou registrovány v matrikách obcí. Kromě přestupkového zákona lze na porušení povinnosti rodičů vztáhnout i některá ustanovení trestního zákoníku.
 
Podmínky pro plnění povinné školní docházky je povinna vytvářet obec. Za tímto účelem zřídí obec (popř. svazek obcí) základní školu nebo zajistí plnění povinné školní docházky ve škole zřizované jinou obcí. Je-li v obci jedna škola, je území obce školským obvodem, v jiném případě se vyhláškou stanoví školské obvody. Sporné případy řeší krajský úřad. Kraj rovněž zajišťuje dopravu, pokud vzdálenost místa trvalého pobytu žáka a spádové školy přesahuje 4 km.
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová