Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Obsah vzdělávání, metody výuky
Obsah základního vzdělávání stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Pro dobíhající vzdělávací programy byl obsah vzdělávání stanoven Standardem základního vzdělávání.
RVP ZV je od školního roku 2007/08 závazný pro všechny školy poskytující základní vzdělání (od 1. a 6. ročníku). Vymezuje cíle základního vzdělávání, úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout, vzdělávací oblasti a obory, rámcově obsah vzdělávání a očekávané výstupy v jednotlivých etapách a rámcový učební plán. Na základě RVP ZV školy tvoří svůj školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), kde mj. přesně stanoví učební plán i obsah výuky – učební osnovy a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Také pro první ročník osmiletých gymnázií je od školního roku 2007/08 ŠVP vytvářen podle RVP ZV. V ostatních ročnících dosud výuka probíhá podle dobíhajících učebních dokumentů.

Obsah vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je od školního roku 2007/08 součástí ŠVP školy, vytvořeného podle RVP ZV, jehož součástí je i příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Obsah vzdělávání v přípravných třídách se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu dané základní školy.

Standard základního vzdělávání (z roku 1995) stanovil rámcově obsah vzdělávání. Vzdělávací programy vymezují podrobněji vyučovací předměty a jejich časové rozvržení (učební plán) a stanovují obsah výuky v těchto předmětech (učební osnovy). 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Z hlediska obsahu vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) vymezuje devět základních vzdělávacích oblastí (tvořených jedním nebo více vzdělávacími obory), průřezová témata a doplňující vzdělávací obory. Dále stanovuje povinný vzdělávací obsah oborů, tj. učivo a očekávané výstupy na konci jednotlivých období (1. stupeň se zde člení na 1. a 2. období: 1.–3. a 4.–5. ročník).

Součástí RVP ZV je i rámcový učební plán. Pro jednotlivé vzdělávací oblasti (obory) je stanovena minimální celková týdenní dotace (udaná v 45minutových vyučovacích hodinách), která je součtem počtů hodin týdně věnovaných určité vzdělávací oblasti za všechny ročníky daného stupně. RVP ZV stanoví rovněž časovou dotaci na tzv. disponibilní hodiny. Celková povinná časová dotace v týdnu, tzn. součet celkových týdenních dotací všech vzdělávacích oblastí a disponibilních hodin, musí být minimálně 118 hodin pro 1. stupeň a 122 hodin pro 2. stupeň základní školy. Minimální a maximální počet vyučovacích hodin v týdnu pro jednotlivé ročníky.

Školní vzdělávací program (ŠVP) pak určuje rozložení učiva do jednotlivých ročníků, jeho rozčlenění do vyučovacích předmětů (nebo jiných ucelených částí, např. modulů) a osnovy předmětů (podrobný popis vzdělávacího obsahu). Přičemž z jednoho vzdělávacího oboru lze vytvořit jeden nebo více vyučovacích předmětů nebo lze naopak integrovat vzdělávací obsahy několika oborů do tzv. integrovaného vyučovacího předmětu. Stanovená struktura ŠVP je rozčleněna do šesti částí: Identifikační údaje, Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP, Učební plán, Učební osnovy a Hodnocení žáků a autoevaluace školy.
 

METODY VÝUKY

Učitel volí metody podle své úvahy, podle celkové strategie školy a na základě návrhů či doporučení obsažených ve vzdělávacím programu. V ročnících, kde již výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), musí být metody v souladu s tímto dokumentem.
 
K výuce se běžně používá různá technika (televize, video) a stále více i výpočetní technika.
 
Minimální materiální vybavení školy stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, hygienické požadavky na prostory příslušná vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Konkrétní požadavky na učební pomůcky nejsou stanoveny, musejí však být přizpůsobeny potřebám žáků. Ministerstvo školství uveřejňuje každoročně ve Věstníku a na Internetu Seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka na základě posouzení, zda jsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy. Školy mohou používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s těmito cíly. O výběru učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel. Učebnice a učební texty uvedené v Seznamu učebnic se žákům bezplatně zapůjčují, žáci prvních ročníků a děti v přípravných třídách si je ponechávají. Žákům prvních ročníků a dětem v přípravných třídách se poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč.
 
Pro domácí přípravu žáků nejsou stanoveny žádné metodické předpisy.
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová