Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Průběh a náležitosti studia na ZUŠ

Přijímání do ZUŠ, hodnocení žáků, postup a ukončení studia.

 

Přijímání do ZUŠ

Do ZUŠ jsou žáci zařazováni na základě zjištěných předpokladů ke vzdělávání. Do základního studia zařazuje uchazeče ředitel na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Do rozšířeného studia zařazuje uchazeče ředitel na návrh učitele hlavního předmětu.
Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku.
 

Hodnocení žáků v ZUŠ

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.
Žák je v jednotlivých předmětech klasifikován čtyřmi stupni:
  • výborný,
  • chvalitebný,
  • uspokojivý,
  • neuspokojivý.
Na konci jednotlivých pololetí je pak souhrnně hodnocen třemi stupni:
  • prospěl s vyznamenáním,
  • prospěl,
  • neprospěl.

Postup v ZUŠ

Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl nebo prospěl s vyznamenáním a který úspěšně vykonal postupovou zkoušku, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací program.
Mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.
 

Ukončení základní umělecké školy

Studium základní, rozšířené a pro dospělé se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky, která může mít formu absolventského vystoupení nebo účasti na výstavě výtvarných prací.
 

Zvláštní pomoc pro žáky ZUŠ

Škola může žákovi na základě písemné dohody zapůjčit hudební nástroj.

 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková