Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Postup do vyššího ročníku, ukončení studia

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník.

 

Zkoušky je možné opakovat dvakrát. V případě druhé opravné zkoušky se použije vždy forma komisionální zkoušky, kterou lze dále použít v případě pochybnosti o správnosti hodnocení, v případě konání rozdílové zkoušky a v případech, kdy to stanoví akreditovaný vzdělávací program. Její termín stanoví a komisi jmenuje ředitel školy.
 
V průběhu vyššího odborného vzdělávání se studentovi umožňuje přestup do jiné vyšší odborné školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti studenta.
 
Ředitel školy může studentovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše 2 let. Po dobu přerušení vzdělávání student není studentem této vyšší odborné školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje student v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. Se souhlasem ředitele školy může student pokračovat ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti a praktické dovednosti a způsob jejich získání.
 

Ukončení studia

Studium se ukončuje absolutoriem. Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka a z obhajoby absolventské práce. Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů. Součástí obhajoby může být ověření praktických dovedností.
 
Klasifikace při absolutoriu je čtyřstupňová:
  • výborně
  • velmi dobře
  • dobře
  • nevyhověl.
Celkové hodnocení absolutoria se provádí na třístupňové škále:
  • prospěl s vyznamenáním
  • prospěl
  • neprospěl
Do celkového hodnocení se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.
 
Úspěšným absolutoriem získává absolvent vyšší odborné školy vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkratka DiS.).
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková