Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podmínky pro přijetí, průběh a organizace studia

Základní podmínkou pro přijetí do vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Přijetí je podmíněno výsledkem přijímacího řízení. Přijímací zkouška se obvykle skládá z části písemné a z přijímacího pohovoru. Na některých školách jsou součástí přijímacích zkoušek též zkoušky talentové (především umělecké a pedagogické obory).

Studium

Školní rok na vyšších odborných školách je rozdělen na období školního vyučování, a to zimní a letní, a na období školních prázdnin. Školní vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů z čehož 32 týdnů je školní výuky, šest týdnů je určeno pro samostatné studium a k získání klasifikace v řádném termínu a dva týdny tvoří časovou rezervu.  
 
Vyšší odborné vzdělávání obsahuje teoretickou a praktickou přípravu. Teoretické příprava se uskutečňuje formou přednášek a seminářů, konzultací, cvičení a exkursí v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem. Přednášky a cvičení se realizují ve škole. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole nebo formou odborné praxe na pracovištích.
 

Studijní obory

Soustavu oborů vzdělání ve vyšším odborném vzdělávání stanoví vláda nařízením po projednání s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji. Z oborů vyšších odborných škol jsou nejvíce jsou zastoupeny obory ekonomika a administrativa, zdravotnické a pedagogika, učitelství a sociální práce.
 

Obsah vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání v každém oboru vzdělání v jednotlivé vyšší odborné škole se uskutečňuje podle akreditovaného vzdělávací programu. Program stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a obsah vzdělávání a jeho organizační uspořádání, profil absolventa vzdělávacího programu, vyučovací jazyk, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání, jakož i podmínky pro vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky odborného zabezpečení výuky, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Většina akreditovaných vzdělávacích programů je zpracována modulově.
 
Vzdělávací program v příslušném oboru vzdělání pro jednotlivou vyšší odbornou školu podléhá akreditaci, kterou uděluje Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy; v případě vzdělávacího programu zdravotnického zaměření s předchozím souhlasem Ministerstva zdravotnictví a v případě vzdělávacího programu v oblasti bezpečnostních služeb s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra.
 

Hodnocení studentů

Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období. Předměty či učivo, z nichž student koná zkoušku, stanoví akreditovaný vzdělávací program.
 
Hodnocení se provádí formou průběžného hodnocení, zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky. Průběžné hodnocení se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkursích. Provádí se formou kontrolních otázek, zadáváním písemných prací, testy, samostatnými úkoly, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být zohledněny při zkoušce. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu. Ve výkazu o studiu se jeho udělení zapisuje slovem započteno. Při klasifikovaném zápočtu je výkon studenta navíc klasifikován. Klasifikovaný zápočet nebo zkouška může mít formu ústní, písemnou nebo kombinovanou a výsledky jsou hodnoceny známkami výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková