Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vysoké školy
Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Hrají klíčovou úlohu rovněž ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti.
 
Všeobecným cílem vysokoškolského vzdělávání je poskytnout studentům odpovídající profesní kvalifikaci, připravovat je na výzkumnou práci, podílet se na celoživotním vzdělávání, přispívat k rozvoji občanské společnosti a rozvíjet mezinárodní, zvláště evropskou spolupráci jako podstatnou dimenzi všech činností.
 
Novelou zákona o vysokých školách z roku 2001 byla zavedena třístupňová  struktura vysokoškolského vzdělávání, která byla v praxi důsledně uplatňována od 1.1. 2004:
●  bakalářský studijní program,
●  magisterský studijní program,
●  doktorský studijní program.
Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Každý studijní program podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo (http://www.msmt.cz).
 
Koncem roku 2003 se Výbor OECD pro vzdělávání rozhodl provést rozsáhlý tematický průzkum terciárního vzdělávání. Hlavním cílem tohoto výzkumu je pomoci jednotlivým zemím pochopit, jak jim organizace a zajišťování terciárního vzdělávání může pomoci dosáhnout jejich hospodářských a sociálních cílů. Na základě průzkumu byla též vypracována zpráva o stavu terciárního vzdělávání v České Republice – Country Note, v roce 2007 byly vytvořeny výchozí  teze pro přípravu Bílé knihy terciárního vzdělávání.
 
Všechna doporučení vyplývající z průzkumu OECD, ať již se týkají struktury systému, řízení institucí, rovnosti příležitostí, výzkumu a inovací, pracovního trhu, zajišťování kvality nebo internacionalizace, kladou silný důraz na potřebu zaměřit se směrem ven – na silnější vazby na zaměstnavatele, regiony a trh práce, na vývoj výzkumných a inovačních partnerství s podniky, průmyslem a jinými vysokými školami, na větší roli externích aktérů v řízení systému a institucí a v akreditaci, na větší soukromé příspěvky na náklady na vysoké školství a
rovněž na otevřenost směrem k Evropě i světu. Požadavkem tezí je i rozlišení vysokých škol na výzkumné, vzdělávací a profesně zaměřené.
 
V roce 2009 připravilo ministerstvo školství Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015. Jeho hlavním poslání je zejména hodnocení naplňování priorit a cílů minulého dlouhodobého záměru ministerstva, prognóza klíčových trendů ovlivňujících systém vysokého školství v ČR, vytýčení strategických cílů pro oblast vysokých škol pro období 2011 – 2015 a stanovení základních nástrojů a cest k dosažení vytýčených cílů.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase. Redakčně upraveno.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková