Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soukromé vysoké školy
​Právnická osoba se sídlem v ČR je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí Ministerstvo školství (http://www.msmt.cz) udělilo státní souhlas.
 
Kromě obvyklých formalit musí žádost o udělení státního souhlasu obsahovat především
  • dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy,
  • údaje o finančním, materiálním, personálním a informačním zajištění její činnosti,
  • návrhy studijních programů
  • návrhy vnitřních předpisů upravujících činnost školy a
  • postavení členů akademické obce.
Každoročně je soukromá vysoká škola povinna MŠMT výroční zprávu o činnosti, a pokud obdržela státní dotaci, pak také výroční zprávu o hospodaření. Dlouhodobý záměr své vzdělávací a tvůrčí činnosti je povinna publikovat a každoročně ho aktualizovat, zveřejňovat seznam akreditovaných studijních programů a oborů, ve kterých je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pokud soukromá vysoká škola závažným způsobem neplní zákonné povinnosti, nemá žádný akreditovaný studijní program, nebo jí v průběhu jednoho roku byla odňata akreditace více než dvou studijních programů, může jí být státní souhlas odejmut.
 
Většina soukromých vysokých škol má statut neuniverzitních vysokých škol a jsou jim akreditovány převážně bakalářské programy. V roce 2009 uskutečňovalo bakalářské studijní programy uskutečňovalo 44 soukromých vysokých škol, navazující magisterské 20, dlouhé  magisterské 1, doktorské 2 soukromé vysoké školy. V oborovém zaměření soukromých vysokých škol jsou co do počtu studentů zastoupeny především obory ekonomie, bankovnictví a podnikání (více než čtvrtina studujících), další frekventované jsou obory technické, hotelnictví a cestovní ruch, obory právní a správní a umělecké (všechny zhruba po 10 %).
 

Financování soukromé vysoké školy

Právnická osoba, která získala oprávnění působit jako soukromá vysoká škola, je povinna zajistit finanční prostředky pro vzdělávací a vědeckou nebo výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.
 
Ministerstvo může poskytnout soukromé VŠ, působící jako obecně prospěšná společnost, dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, a také na s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
 
Poplatky spojené se studiem na soukromých vysokých školách stanoví  soukromá vysoká škola ve svém vnitřním předpisu, a to i za studium ve standardní době studia. Nejsou nikterak regulovány zákonem či jinou právní normou.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková