Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Poplatky spojené se studiem na veřejných VŠ
​Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí nejvýše 20 % základu.
 
Základem pro stanovení poplatků spojených se studiem je 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem (http://www.msmt.cz) ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám v kalendářním roce.
 
  • Studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském anebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, činí za každých dalších započtených šest měsíců nejméně
    jedenapůlnásobek základu. Do standardní doby studia se započítává i doba studia v předchozích neukončených programech. 

 

  • Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za jeden rok nejvýše celý základ. To ale neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu či jde-li o souběh řádných studijních programů nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho. Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, stanoví veřejná vysoká škola poplatek za studium.
Stanovení konkrétní výše poplatků (popř. osvobození  od nich) je v pravomoci veřejné vysoké školy. Pokud student studuje v cizím jazyce, může po něm vzdělávací instituce požadovat poplatek za studium. Zákonem není výše poplatku omezena. Kurzy v rámci celoživotního vzdělávání mohou být poskytovány bezplatně nebo za úplatu. Tzv. „nulté ročníky“ jsou zpoplatněny.
 

FINANČNÍ PODPORA STUDENTŮ

Vysokoškolské vzdělání je v Česku stále bezplatné, ačkoliv o stanovení povinnosti platit školné se vedou politické diskuze. V současné době jej ale mohou vybírat pouze soukromé a církevní školy.
 
Studenti mohou získat finanční pomoc jednak z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, jednak z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Sociální dávky (přídavek na dítě, případně sociální příplatek) mohou získat žáci a studenti do věku 26 let bez ohledu na typ školy v závislosti na finanční situaci rodiny. Zdravotní péče je vzhledem k všeobecnému povinnému zdravotnímu pojištění poskytována bezplatně. Za
žáky a studenty až do věku 26 let platí zdravotní pojištění stát. Nepřímou finanční podporu získávají též rodiče studentů do 26 let věku, kdy jim jsou na základě skutečnosti,
že jejich syn/dcera se soustavně připravují na budoucí povolání, poskytovány daňové úlevy.
Studentům jsou též poskytovány slevy na dopravu, stipendia na ubytování, dotované stravování a další finanční podpory. Veřejné i státní vysoké školy vytvářejí i vhodné podmínky pro pěstování sportu, tělesné zdatnosti a zdravého způsobu života. Využívání vysokoškolských sportovních klubů a zařízení je většinou bezplatné. Formou podpory je i skutečnost, že rektor může poplatky spojené se studiem snížit, prominout
nebo odložit dobu jejich splatnosti s přihlédnutím ke studijním výsledkům nebo k sociální situaci studenta.
 
Stipendia, která jsou hrazena ze státní dotace, přiznává studentům jejich vysoká škola nebo fakulta ze stipendijního fondu (podle stipendijního řádu, který je součástí vnitřních předpisů), a to  
  • za vynikající studijní výsledky,
  • za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, které přispívají k prohloubení znalostí,
  • v případě tíživé sociální situace studenta a za jiných situací hodných zřetele,
  • na podporu studia občanů České republiky v zahraničí,
  • na podporu studia cizinců v České republice
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková