Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podmínky přijetí ke studiu, přijímací zkoušky
Základní, všeobecně závaznou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a splněním požadavků přijímacího řízení stanovených příslušnou institucí.
 
Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s vyšším odborným vzděláním poskyto­vaným v konzervatořích. K uměleckému studiu mohou být výjimečně přijati i uchazeči bez úplného středního vzdělání.
 
Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním  programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
 
Stanovení dalších požadavků na znalosti, schopnosti či talent uchazečů je v pravomoci VŠ. Kromě toho může škola stanovit nejvyšší možný počet přijímaných studentů. Podmínky přijetí musí být zveřejněny nejméně čtyři měsíce předem.
Pro zahájení vysokoškolského studia není ze zákona stanovena žádná věková hranice. Zákon o vysokých školách umožňuje studium ve studijních programech uskutečňovaných více vysokými školami, ať už souběžně, nebo následně. Za určitých podmínek však může být takové studium zpoplatněno. Volba vysoké školy je svobodná. Student má právo podat přihlášku ke studiu současně na několik vysokých škol.
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Na většině vysokých škol skládají uchazeči o studium přijímací zkoušky, které slouží k výběru nejschopnějších uchazečů a k sestavení pořadníku jejich přijetí v závislosti na předem stanovených podmínkách. Obsah i forma přijímacích zkoušek jsou zcela v kompetenci příslušné vysoké školy. Zpravidla jde o písemné zkoušky (testy), směřující k ověření vědomostí. Někdy jsou  do nich zahrnuty i testy studijních předpokladů (schopnosti studenta – např. verbálního myšlení, analytického myšlení, prostorové představivosti), výjimečně
jsou testy studijních předpokladů i jediným kritériem pro přijetí. Některé vysoké školy konají ještě s uchazeči přijímací pohovory.
 
Zpráva o průběhu přijímacího řízení se zveřejňuje do 15 dnů od skončení přijímacího řízení. Pokud je jeho součástí přijímací zkouška, zveřejní se základní statistické charakteristiky všech jejích součástí. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů a doručeno uchazeči. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v předepsané lhůtě podat žádost o přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase. Redakčně upraveno.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková