Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Metody a organizační varianty výuky
​Výuka se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, cvičení, laboratorních praktik a praxí (např. klinické stáže mediků, hospitace studentů učitelství ve školách apod.). Účast při přednáškách a na ostatních formách výuky si určuje škola sama. Účast na seminářích (cvičení) bývá zpravidla povinná.
 
Vybavenost většiny vysokých škol (včetně studentských kolejí) výpočetní technikou dovoluje stále účinněji využívat rovněž metody samostudia, vyžadující samostatnou studijní práci s informacemi, studijními texty či s laboratorní a výpočetní technikou.
 

ORGANIZACE VÝUKY 

Vysokoškolské studium může mít formu prezenčního, distančního studia nebo kombinace obou. Vedle studijních programů mohou vysoké školy realizovat i celoživotní vzdělávání. Kurzy celoživotního vzdělávání se obvykle poskytují za úplatu. Programy celoživotního vzdělávání mohou být orientovány na výkon povolání nebo zájmově (např. univerzity ''třetího věku''). Novelou zákona o vysokých školách z r. 2001 může  vysoká škola úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty ve smyslu vysokoškolského zákona, uznat získané kredity až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Některé vysoké školy v rámci programů celoživotního vzdělávání organizují též vzdělávání v tzv. „nultých ročnících“.
 
Velká pozornost se věnuje rozvoji distančních forem vysokoškolského vzdělávání. Čistě distanční studijní program mají akreditován pouze 3 vysoké školy – Vysoká škola báňská Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Vysoká škola ekonomická v Praze. Se
zřizováním tzv. otevřených univerzit se zatím nepočítá.
 
Vysokoškolský zákon z roku 1998 otevřel možnost realizovat studijní programy garantované vysokou školou i na vyšší odborné škole. V červenci 2009 bylo akreditováno 23 bakalářských studijních programů se 33 obory realizovanými společně mezi 20 vyššími odbornými školami a 10 vysokými školami.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková