Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Hodnocení studentů, ukončení studia
​Na studijní úspěšnost se dohlíží systémem bodování nebo udělováním kreditů. Všechny
veřejné vysoké školy a většina soukromých vysokých škol již zavedly evropský kreditový systém ECTS nebo systém se systémem ECTS kompatibilní.  Výsledky hodnocení se evidují ve výkazu o studiu, který může mít rovněž podobu elektronického informačního systému vysoké školy nebo fakulty.
 
Časové rozložení a jednotlivé způsoby kontroly studijní úspěšnosti jsou na jednotlivých vysokých školách a fakultách různé. Organizace zkoušek je právně zakotvena ve studijním a zkušebním řádu, který je jedním z vnitřních předpisů vysoké školy a je schvalován příslušným akademickým senátem. Zkoušky se obvykle skládají v průběhu zkušebního období na konci každého semestru. Neúspěšně vykonanou zkoušku lze (několikrát) opakovat.
 

UKONČENÍ STUDIA

Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.
 

Tituly absolventů bakalářského studia

Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář" (ve zkratce "Bc." uváděné před jménem), v oblasti umění akademický titul "bakalář umění" (ve zkratce "BcA." uváděné před jménem).
 

Tituly absolventů magisterského studia

Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:
 1. v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství "inženýr" (ve zkratce "Ing." uváděné před jménem),
 2. v oblasti architektury "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing. arch.") uváděné před jménem),
 3. v oblasti lékařství "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr." uváděné před jménem),
 4. v oblasti veterinárního lékařství a hygieny "doktor veterinární medicíny" (ve zkratce "MVDr." uváděné před jménem),
 5. v oblasti umění "magistr umění" (ve zkratce "MgA." uváděné před jménem),
 6. v ostatních oblastech "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).
Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Tito absolventi mají právo používat zařízení a informační technologie, potřebné pro přípravu k této zkoušce v souladu s pravidly určenými vysokou školou. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:
 1. v oblasti práva "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před jménem),
 2. v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem),
 3. v oblasti přírodních věd "doktor přírodních věd" (ve zkratce "RNDr." uváděné před jménem),
 4. v oblasti farmacie "doktor farmacie" (ve zkratce "PharmDr." uváděné před jménem),
 5. v oblasti teologie "licenciát teologie" (ve zkratce "ThLic." uváděné před jménem) nebo "doktor teologie" (ve zkratce "ThDr." uváděné před jménem); pro oblast katolické teologie pak rovněž "licenciát teologie".
 
Postup pro zajištění nostrifikace nebo uznání rovnocennosti zahraničního studia v České republice najdete v sekci Žáci a studenti, Vzdělávání v zahraničí.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková