Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
Bakalářský program studia je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Standardní doba studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky.
 
Magisterský program studia je zaměřen na získání teoretických poznatků, založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace v běžném profesním životě a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. V oblasti umění se pak jeho studenti zaměřují na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu.
 
Magisterský stupeň navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému studijnímu pro­gramu, který nenavazuje na bakalářský studijní pro­gram - v tomto případě je standardní doba studia nej­méně čtyři a nejvýše šest školních roků.
 
Studium v doktorském programu je zaměřeno především na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.
Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a standardní doba studia je tři roky.

Studium je rozděleno do akademických roků členěných zpravidla na semestry, ročníky nebo bloky. Semestr má obvykle 15 výukových týdnů, za nimiž následuje zkouškové období, ukončené týdenními prázdninami po zimním semestru a dvouměsíčními prázdninami po letním semestru.
Část studia absolvovaná na zahraniční VŠ může být uznána jako rovnocenná součást standardní doby studia. Studium může být přerušeno (i opakovaně) na předem schválenou dobu (nejčastějším důvodem bývá mateřská dovolená).
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková