Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Informace o zápisovém lístku

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia. Více informací a vzory potřebných dokumentů najdete v tomto článku.


Informace o zápisovém lístku

1. Podle kterých právních předpisů se postupuje:

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpis.


2. K čemu slouží zápisový lístek?

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.


3. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:

Pouze na uchazeče o denní formu studia, nevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálková, večerní, kombinovaná, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené studium s výučním listem.


4. Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.  


V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

U cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.


Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.


5. Postup při odevzdávání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.


To neplatí v případech kdy:

uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;

uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické" střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.


6. Způsob vydání zápisového lístku:

Zápisový lístek je možno si vyzvednout osobně, nebo požádat o jeho zaslání poštou.

vyzvednutí OSOBNĚ (na KÚ Zlínského kraje)  - s ověřením totožnosti žadatele

Nacházíme se v budově Baťova Institutu 14|15 – budova č. 15, 5. patro

 

Při osobním vyzvednutí zápisového lístku se musí předložit:

nezletilý uchazeč (15 - 18 let)

  •  průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu (občanský průkaz nebo pas)

zákonný zástupce nezletilého uchazeče (15 – 18 let)

  • svůj průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu
  • průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu nezletilého uchazeče (staršího 15let)
  • uchazečem vyplněnou žádost o vydání zápisového lístku                          

zletilý uchazeč

  • průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu (občanský průkaz nebo pas)

zmocněnec zletilého uchazeče

k vyzvednutí zápisového lístku může zletilý uchazeč (starší 18 let) pověřit i jinou osobu, která musí předložit:

  • svůj průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu
  • plnou moc k zastupování ve věci vydání zápisového lístku
  • uchazečem vyplněnou žádost o vydání zápisového lístku

Vzor plné moci a žádosti o vydání zápisového lístku – viz níže

 

Zápisové lístky se vydávají v době:

pondělí  8:00 – 17:00

úterý      8:00 – 15:00

středa    8:00 – 17:00

čtvrtek   8:00 – 15:00

pátek     8:00 – 13:00

 

zaslání POŠTOU na základně písemné žádosti (nelze poslat mailem) adresované na: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

V písemné žádosti je třeba uvést:

 • Jméno a příjmení uchazeče o studium;
 • Datum a místo narození uchazeče o studium;
 • Adresu bydliště, telefonní číslo, případně email uchazeče o studium;
 • Jméno zákonného zástupce u nezletilého uchazeče.

K vyplnění těchto údajů je možné použít přiložený formulář žádosti.  

Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi žadatelů.

 

7. Vydávání zápisového lístku je bezplatné

 V případě dalších dotazů o přijímacím řízení na střední školy je možné se obrátit na pracovníky odboru školství, mládeže a sportu.

 

Odpovědní pracovníci odboru školství:

jménočíslo dveřítel. čísloe-mail
Vladimíra Říhová549577 043 730vladimira.rihova@kr-zlinsky.cz
Daniela Vašíčková 526577 043 715
daniela.vasickova@kr-zlinsky.cz
Kateřina Vašíčková
526577 043 737
katerina.vasickova@kr-zlinsky.cz
Pavla Fryštacká527577 043 741pavla.frystacka@kr-zlinsky.cz
Dagmar Všetičková527577 043 712dagmar.vsetickova@kr-zlinsky.cz

 

Přiložené soubory

 
Autor: Jana Olbertová
Vložil/a: Radka Evjáková