Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Střední odborná škola: Všeobecné cíle studia
​Cíle odborného vzdělávání stanovuje v obecné i konkrétní rovině dosud platný Standard středoškolského odborného vzdělávání z roku 1997. Vzhledem k tomu, že se vytvářejí rámcové vzdělávací programy, které by měly Standard postupně nahradit, nové vzdělávací programy podle dosavadního Standardu již MŠMT neschvaluje.
 
Obecným cílem obecné složky vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole a to spíše nezávisle na zvoleném směru odborného vzdělávání. Klade se důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Složka odborného vzdělávání má dva základní cíle – vzdělanostní úroveň a zajištění vnitřní adaptability (adaptability budoucího absolventa při pracovním uplatnění i v průběhu dalšího vzdělávání).

Specifické cíle jednotlivých oborů jsou stanoveny tzv. profilech absolventů, které jsou součástí učebních dokumentů oborů.

Podle rámcových vzdělávacích programů (RVP) vychází koncepce středního vzdělávání z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti.
 
RVP stanovuje:
  • cíl středního odborného vzdělávání, kterým je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa, tzn. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně;
  • klíčové kompetence absolventa, tj. kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi;
  • odborné kompetence absolventa, tj. profesní profil absolventa a způsobilosti pro výkon povolání – specifické pro každý obor s některými společnými kompetencemi vztahujícími se k práci (bezpečnost práce, ekonomické a ekologické jednání atd.);
  • možnosti uplatnění absolventa.
Konkrétní cílové kompetence a možnosti uplatnění absolventa stanoví školní vzdělávací program.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková