Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Střední škola: Ukončování studia
Studium na středních školách je ukončeno závěrečnou nebo maturitní zkouškou.
 
 
 
 
 
Studium na středních školách je ukončeno 
  • závěrečnou zkouškou, a to v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem a v oborech zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem
nebo 
  • maturitní zkouškou, a to v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech nástavbového studia a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Všechny zkoušky ověřují, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání v příslušném oboru, zejména ověřují úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání, příp. odborných činností.

Maturitní zkouška je předpokladem přijetí na vysokou školu nebo na vyšší odbornou školu. Po složení zkoušek získávají žáci vysvědčení o těchto zkouškách, na kterém je uvedena klasifikace jejich jednotlivých částí, celkové hodnocení a doložka o získaném stupni vzdělání. V oborech vzdělání s výučním listem žáci získají ještě výuční list. Tyto doklady vydávají školy, které odpovídají za obsah i organizaci zkoušek.

Školský zákon zavedl novou strukturu maturitní zkoušky, stanovil dvě části – společnou (státní) a profilovou (školní). Tímto způsobem by žáci měli ukončovat vzdělávání počínaje školním rokem 2009/10, resp. 2011/12. S centrálním (státním) zadáváním se v budoucnu počítá i u závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem.
 
Úspěšným složením maturitní zkoušky žáci získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil posledního ročník vzdělávání, a to nejpozději do 5 let od ukončení studia.

Maturitní zkouška v odborných oborech středních škol se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, zkoušky z volitelného předmětu, teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných předmětů, resp. odborného výcviku.

Maturitní zkouška v oborech středních škol skupiny Umění a užité umění se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, zkoušky z cizího jazyka, zkoušky z dějin výtvarné kultury a zkoušky z odborných předmětů. Zkouška z odborných předmětů se člení na praktickou zkoušku, včetně ústní obhajoby práce zpracované na zadané téma, a na ústní zkoušku z odborných předmětů podle zaměření oboru vzdělání.

Teoretické zkoušky z odborných předmětů, praktické zkoušky z odborných předmětů nebo odborného výcviku a volitelné předměty jsou stanoveny v učebních dokumentech. Pojetí a obsah těchto zkoušek stanoví ředitel školy. Volitelnými předměty mohou být pouze předměty, jejichž celková týdenní dotace za studium činí nejméně 4 hodiny.

Maturitní zkouška je ústní s výjimkou písemné části zkoušky z českého jazyka a literatury a praktické zkoušky z odborného výcviku či z odborných předmětů.

Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá nejdéle 240 minut, žák zvolí jedno ze čtyř témat stanovených ředitelem školy. Pro jednotlivé ústní zkoušky se stanoví 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut, jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut. Součástí zkoušky může být i grafické či písemné řešení.

Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny; u oborů vzdělání skupiny Umění, užité umění 2 až 4 týdny, v konzervatoři nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.

Písemná část zkoušky z českého jazyka se koná v dubnu. Ústní zkoušky se konají nejdříve ve druhém úplném týdnu v květnu a nejpozději 15. června. Praktické zkoušky se konají před ústními zkouškami, nejdříve 15. dubna. Před zahájením ústní zkoušky nebo praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů.
 
Více informací k reformovaným maturitám najdete v podsekci Nová maturita.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková