Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Gymnázium: Ukončování studia
​Studium na gymnáziu je ukončováno maturitní zkouškou, jíž se ověřuje, jak si žáci dosáhli cílů vzdělávání v příslušném oboru, zejména ověřují úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání, příp. odborných činností.

Maturitní zkouška je předpokladem přijetí na vysokou školu nebo na vyšší odbornou školu. Po složení zkoušek získávají žáci vysvědčení o těchto zkouškách, na kterém je uvedena klasifikace jejich jednotlivých částí, celkové hodnocení a doložka o získaném stupni vzdělání. Úspěšným složením maturitní zkoušky žáci získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil posledního ročník vzdělávání, a to nejpozději do 5 let od ukončení studia.

Školský zákon zavedl novou strukturu maturitní zkoušky, stanovil dvě části – společnou (státní) a profilovou (školní). Tímto způsobem by žáci měli ukončovat vzdělávání počínaje školním rokem 2009/10, resp. 2011/12.
 
Obsahem maturitní zkoušky v oborech s všeobecným zaměřením (v gymnáziích) je zkouška z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a z dalších dvou volitelných předmětů. Dobrovolně lze skládat zkoušku z jednoho dalšího vyučovacího předmětu. Studuje-li žák zaměření na matematiku nebo na matematiku a fyziku, je jedním z maturitních předmětů matematika; v zaměření na programování je to buď matematika, nebo programování.

Volitelné předměty, s výjimkami uvedenými výše, stanoví ředitel, žák oznámí do konce prosince, který z volitelných předmětů si vybral. Aby se předmět mohl stát volitelným maturitním předmětem, jeho celková týdenní hodinová dotace v učebním plánu v průběhu studia musí činit aspoň 4 hodiny. Dále platí, že lze skládat zkoušku celkem nejvýše ze dvou cizích jazyků, zkoušku z tělesné výchovy lze skládat jen v oborech zaměřených na sportovní přípravu nebo tělesnou výchovu.

Maturitní zkouška je ústní. Písemnou část má zkouška z českého jazyka a literatury, případně i zkouška z matematiky, je-li povinnou součástí maturitní zkoušky. Ředitel může stanovit písemnou část i u cizího jazyka.

Písemná část trvá nejdéle 240 minut, témata/příklady stanoví ředitel. Pro ústní zkoušku je předem stanoveno 25–30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje. Zkouška trvá 15 minut, příprava na ni rovněž 15 minut, v případě grafického řešení lze přípravu prodloužit o dalších 15 minut.

Písemná část zkoušky se koná v dubnu v termínu určeném ředitelem školy. Ústní zkoušky se konají nejdříve ve druhém úplném týdnu v květnu a nejpozději 15. června. Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů.

Maturitní zkouška je komisionální. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a třídního učitele (stálí členové), z učitele příslušného předmětu a přísedícího. Předseda je pedagog z jiné střední školy jmenovaný krajským úřadem, ostatní členy jmenuje ředitel střední školy.
Celkové hodnocení maturitní zkoušky provádí zkušební komise na stupnici:

a) prospěl s vyznamenáním, pokud jednotlivé známky nejsou horší než stupeň 2 a průměrný prospěch není vyšší než 1,50;

b) prospěl, jestliže jednotlivé známky nejsou horší než stupeň 4,

c) neprospěl, jestliže některá ze známek je stupně 5.

Do celkového hodnocení se nezahrnuje prospěch z dobrovolné zkoušky. Pokud žák při maturitní zkoušce neprospěje z jednoho předmětu, může zkoušku z tohoto předmětu opakovat, neprospěje-li z více předmětů, může opakovat celou maturitní zkoušku.

 
Více informací k reformovaným maturitám najdete v podsekci Nová maturita.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková