Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Střední škola: Podmínky pro přijetí, druhy studijních oborů

Ke vzdělávání ve střední škole lze na základě přijímacího řízení přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
 
Přijímací řízení začíná podáním přihlášky ke studiu a končí rozhodnutím o přijetí/nepřijetí uchazeče. Přijímání do prvního ročníku se může uskutečňovat v několika kolech, ředitel školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo, a to nejpozději do konce ledna. Uchazeč / zákonný zástupce uchazeče podává přihlášku pro první kolo pouze na jednu střední školu, v ostatních kolech není počet přihlášek omezen. Avšak uchazeč, který byl v některém kole přijat ke vzdělávání na střední škole, nemůže již být přijat v dalších kolech na jinou střední školu. V některých oborech je podmínkou pro přijetí ke studiu prokázání potřebného talentu.
 
Termíny podávání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení jsou uvedeny v následující tabulce:

 

STUDIJNÍ OBORY

Středního vzdělání s maturitní zkouškou lze dosáhnout v 26 skupinách oborů vzdělání s odborným zaměřením. Nový systém vzdělávacích programů (rámcové a školní vzdělávací programy) s sebou přináší i změnu struktury oborů a výrazné snížení počtu oborů.

Zastoupeny jsou tyto skupiny oborů vzdělání:
 • ekologie a ochrana životního prostředí,
 • hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
 • strojírenství a strojírenská výroba,
 • elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
 • technická chemie a chemie silikátů,
 • potravinářství a potravinářská chemie,
 • textilní výroba a oděvnictví,
 • kožedělná a obuvnická výroba a zpracování platů,
 • zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů,
 • polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie,
 • stavebnictví, geodézie a kartografie,
 • doprava a spoje,
 • speciální a interdisciplinární obory,
 • zemědělství a lesnictví,
 • veterinářství a veterinární prevence,
 • zdravotnictví,
 • filozofie, teologie
 • ekonomika a administrativa,
 • podnikání v oborech, odvětví,
 • gastronomie, hotelnictví a turismus,
 • obchod,
 • právo, právní a veřejnosprávní činnost,
 • osobní a provozní služby,
 • publicistika, knihovnictví a informatika,
 • pedagogika, učitelství a sociální péče,
 • obecně odborná příprava,
 • umění a užité umění.
Obory se dělí ještě na dvě kategorie: M – obory dřívějších středních odborných škol a L – obory dřívějších středních odborných učilišť, které mají výrazně vyšší podíl praktické výuky a jsou celkově méně zastoupeny.

Nástavbové studium se momentálně realizuje jen v oborech kategorie L a má poměrně hodně absolventů. Řada žáků volí namísto čtyřletého maturitního oboru právě variantu vzdělávání ve tříletém oboru s výučním listem a následně ve dvouletém nástavbovém studiu. Absolventi se po pěti letech studia stávají držiteli výučního listu i vysvědčení o maturitní zkoušce. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se uskutečňuje jen v několika oborech obou kategorií.

Menší tradici má skupina oborů poskytujících tzv. obecně odbornou přípravou (Technické lyceum, Přírodovědné lyceum, Ekonomické lyceum, Pedagogické lyceum, Waldorfské lyceum, Zdravotnické lyceum a Rodinná škola se zaměřením na sociální služby, ekonomické a administrativní služby a veřejnosprávní služby). V oborech lyceí převažuje všeobecné vzdělávání (minimálně dvě třetiny hodinové dotace), odborná složka má sloužit především jako příprava ke studiu na vysoké škole. V oborech rodinné školy tvoří všeobecná složka necelou polovinu.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková