Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Gymnázium: Obsah vzdělávání
​V srpnu 2007 byl vydán Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (resp. pro gymnázia se sportovní přípravou), určený pro čtyřletá gymnázia, resp. vyšší stupeň víceletých gymnázií. Každá škola si podle něj vytvoří vlastní školní vzdělávací program. 
 
ŠVP by měl respektovat konkrétní potřeby školy a jejích žáků. To by škole mělo také umožnit vytvořit si vlastní profilaci, takže do budoucna se již nepočítá s různými obory vzdělání pro gymnázia určovanými nařízením vlády. Kromě oboru vzdělání Gymnázium zůstane zachován pouze obor Gymnázium se sportovním zaměřením, pro které bude platit Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovním zaměřením. Pro nižší stupeň víceletých gymnázií platí Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V roce 2015 by měl přibýt ještě Rámcový vzdělávací program pro bilingvní gymnázia, pro která bude stanoven zvláštní obor.
 
RVP G vymezuje:
 • pojetí a cíle gymnaziálního vzdělávání,
 • klíčové kompetence, jichž by měl žák dosáhnout,
 • vzdělávací oblasti a průřezová témata,
 • rámcový učební plán,
 • zásady pro tvorbu ŠVP,
 • podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením či znevýhodněním, z odlišného kulturního prostředí a sociálně znevýhodňujícího prostředí),
 • podmínky vzdělávání žáků mimořádně nadaných,
 • materiální, personální a pedagogicko-psychologické podmínky, podmínky bezpečnosti a hygieny duševní a fyzické práce, psychosociální podmínky a organizační a řídící podmínky gymnaziálního vzdělávání.
Pro každou z osmi vzdělávacích oblastí je uvedena její charakteristika, cílové zaměření a vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo). Jednotlivé oblasti se člení do jednoho či více oborů. Pro průřezová témata je stanovena jejich charakteristika, přínos k rozvoji osobnosti žáka a tematické okruhy. Důraz se klade především na výsledky vzdělávání, nově jsou vymezeny očekávané klíčové kompetence žáků. Velká pozornost je také věnována hodnotovému systému žáka a jeho osobnostnímu a sociálnímu rozvoji, k čemuž mají přispět především průřezová témata.

ŠVP vytváří škola na základě RVP G (GSP) a platné legislativy. Při přípravě je třeba respektovat potřeby žáků a podmínky školy, v potaz se berou také oprávněné požadavky rodičů, příp. zřizovatele a regionu. Za přípravu ŠVP i za jeho realizaci odpovídá ředitel školy, na přípravě jednotlivých částí se však podílejí i učitelé, kteří mají spolurozhodovací funkci. K návrhu ŠVP a jeho následné realizaci se vyjadřuje školská rada, která schvaluje způsob hodnocení žáků. Naplnění ŠVP a jeho soulad s rámcovým vzdělávacím programem posuzuje Česká školní inspekce. ŠVP musí být veřejně přístupný.
 
Každý ŠVP musí kromě identifikačních údajů obsahovat:
 • charakteristiku školy (velikost a vybavení, pedagogický sbor, dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce a spolupráce s rodiči a jinými subjekty…),
 • charakteristiku ŠVP (zaměření školy, profil absolventa, organizace přijímacího řízení a maturitní zkoušky, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, začlenění průřezových témat),
 • učební plán a učební osnovy,
 • pravidla hodnocení žáků a autoevaluace školy.
V ŠVP škola rozčlení vzdělávací obsah RVP do jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků (učební osnovy) a rozpracuje podrobný učební plán. Témata jednotlivých vzdělávacích oborů a okruhy průřezových témat lze integrovat, členit do více předmětů či jinak propojovat, realizace vzdělávacího obsahu může mít vedle standardního přístupu např. podobu seminářů, kursů, besed či projektů. Musí být dodržena povinná dotace jednotlivých oborů, zároveň má ředitel k dispozici poměrně velký počet disponibilních hodin (20 % celkového počtu hodin), které umožňují profilaci školy nebo jednotlivých žáků.
 
Průřezová témata:  
 • Osobnostní a sociální výchova,
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
 • Multikulturní výchova,
 • Environmentální výchova a
 • Mediální výchova.
Musí být zařazeny všechny tematické okruhy průřezových témat, ale jejich hloubka je v kompetenci ředitele školy.

Časová dotace v jednotlivých ročnících musí být minimálně 27 a maximálně 35 hodin. Minimální povinná časová dotace za studium je 132 hodin, škola ji může zvýšit až na 140 hodin. Hodinová dotace nad 132 není hrazena ze státního rozpočtu.

Učební plán RVP GSP je obdobný jako v RVP G, avšak tělesné výchově a sportovní přípravě je věnováno 64 hodin. Celková časová dotace tedy činí celkem 184 hodin, přitom týdenní dotace v ročníku je 46 hodin. 
Další informace k RVP a ŠVP naleznete v podsekci Rámcové a školní vzdělávací programy.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková