Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Střední škola: Metody výuky, hodnocení žáků

​METODY VÝUKY

Výuka na středních školách a konzervatořích je zpravidla rozčleněna do jednotlivých předmětů, postupně se zavádějí i průřezová témata. Vyučování je teoretické a praktické, přičemž v oborech odborného zaměření, a to zejména v oborech středního vzdělání s výučním listem, tvoří praktické vyučování podstatnou část výuky.
 
Základní metodické a didaktické požadavky mohou stanovit učební osnovy, resp. rámcové vzdělávací programy. Výběr konkrétních vyučovacích metod je však v kompetenci školy a jednotlivých vyučujících. Školy, které již tvoří školní vzdělávací program, v něm musí popsat i celkové pojetí vzdělávání i výchovně-vzdělávací strategie jednotlivých předmětů/modulů. Podle školského zákona je jednou ze zásad vzdělávání co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod.
 
Vyučování probíhá ve třídách, popřípadě v odborných učebnách a laboratořích. Odborný výcvik a učební, odborná či umělecká praxe se uskutečňují ve škole, ve středisku praktického vyučování (příp. jiném v školském zařízení) anebo na pracovišti fyzických/právnických osob. Učební praxe se uskutečňuje pravidelně (střídá se týden teoretické a týden praktické výuky), odborná a umělecká praxe zpravidla v celotýdenních blocích.
 
Střední školy mohou v souladu s učebními dokumenty pro žáky organizovat lyžařské výchovně výcvikové kursy, sportovní nebo poznávací turistické kursy a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 

HODNOCENÍ

Ve středních školách existuje jednak průběžné hodnocení, jednak závěrečné hodnocení žáků.
Podle vyhlášky jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků součástí školního řádu a vycházejí z rámcových a školních vzdělávacích programů (resp. dosud platných učebních dokumentů). Pravidla hodnocení schvaluje školská rada. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.
 
Neexistují žádné ročníkové či jiné zkoušky nebo celostátní testování výkonů žáků. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován na pětistupňové škále, chování na škále třístupňové, podobně jako v základní škole.
 
U žáků denní formy studia se hodnotí i chování, a to na třístupňové škále (velmi dobré, uspokojivé, neuspokojivé). Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a), nehodnocen(a).
 
K posílení kázně žáků slouží výchovná opatření. Ředitel, třídní učitel či učitel odborného výcviku může v případech daných vyhláškou udělit pochvalu nebo jiné ocenění a při zaviněném porušení pravidel stanovených školním řádem napomenutí nebo důtku. Ředitel školy může dále rozhodnout o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia.
 
Do vyšších ročníků mohou postoupit pouze ti žáci, kteří byli na vysvědčení na konci druhého pololetí hodnoceni stupněm "prospěl s vyznamenáním" nebo "prospěl". Žáku, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může ředitel na základě písemné žádosti povolit opakování ročníku (žák plnící povinnou školní docházku). Žák, který již splnil povinnou školní docházku, může se souhlasem ředitele přerušit studium, nejvýše však na 2 roky.
 
Do vyšších ročníků mohou postoupit pouze ti žáci, kteří byli na výročním vysvědčení hodnoceni stupněm ''prospěl s vyznamenáním'' nebo ''prospěl''. Ti, kteří byli hodnoceni známkou nedostatečně pouze v jednom vyučovacím předmětu, mohou skládat opravnou zkoušku. Žáci, kteří byli touto známkou hodnoceni ve více vyučovacích předmětech, mohou se souhlasem ředitele školy opakovat ročník.
 
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
 
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková