Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jak si správně vybrat střední školu

​​Pro žáky pátých, sedmých a devátých ročníků základních škol začíná důležité období. Do půli března se podávají přihlášky do oborů denního studia středních škol. 

 

Volba oboru

Máte jasno? Víte, co vás baví a co byste chtěli v životě dělat? Pak to máte jednodušší. Pokud ne, ujasněte si: Jaké máte výsledky? Také schopnosti, studijní předpoklady, rodinné dispozice, zdravotní stav. Pídit se můžete u třídních učitelů, vyučujících příslušných předmětů, trenérů nebo lektorů - co si myslí oni? Výhodou je, že vás znají  lépe než ostatní díky tomu, že jsou s vámi v častém kontaktu. Pokud zde neuspějete, ptejte se výchovných poradců, v pedagogicko-psychologických poradnách, v ICM. Berte také v potaz, zda vás daný obor bude zajímat a jaká je situace a prognózy na trhu práce.
 

Volba školy

Web školy: Na webu Burzaskol.cz, v rejstříku škol, v adresáři www.StredniSkoly.com nebo přes libovolný vyhledávač najdete stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost dat vám mohou o škole hodně napovědět.
 
Dny otevřených dveří: Určitě doporučujeme navštívit všechny školy, kde míníte podat přihlášku. Umožňuje škola návštěvu výuky? Využijte ji.  Připravte si také otázky, které se vám nepodařilo zjistit z ověřených zdrojů. Kompletní přehled dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji najdete na webu Burzaskol.cz.
 
Reference: Zjišťujte. Po známých, u rodičů lidí, kteří už na školu chodí.
 
Otázky: Pokud informace nenajdete na stránkách školy, dotazy si vypište a zeptejte se ve škole.
Vhodné okruhy dotazů:
 
  • Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech?
  • Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik procent školu nedokončí?
  • Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na úspěšnost u státních maturit, případně jaké kroky škola plánuje pro zlepšení těchto výsledků.
  • Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení?
  • Jak je zajištěna výuka jazyků? Přijdou studenti do kontaktu s rodilými mluvčími? Má škola partnerskou školu v zahraničí? Pořádají se výměnné pobyty nebo jiné výjezdy?
  • Jak je pokryta výuka jiných předmětů, které vás zajímají - matematika/informatika/návrhářství/... pořádají se workshopy? jiné akce? Spolupracuje škola s některou z vysokých nebo vyšších odborných škol?
  • Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola s praxí? Kde a kdy studenti praxi vykonávají? Jsou vyučovány i "praktické" předměty typu psaní na počítači všemi deseti?
  • Jsou na škole nějaké problémy? Šikana, drogy atd.? Pořádají adaptační kurzy nebo jinou formu seznámení pro studenty prvních ročníků? Mají metodika prevence, výchovného poradce, psychologa? Jak na vás působí, je k sehnání, jak vypadá jeho nástěnka a prezentace vůbec, jaké informace vám poskytne?
Praktické otázky: U soukromých škol zjistěte, jaká je výše školného, vyžádejte si smlouvu o studiu. Je zde možnost stipendií?
 

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké "jistější" řešení.
 
I tak je dobré si zjistit: Konají se přijímačky? Z jakých předmětů? Jedná se o testy SCIO? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ? Je součástí zkoušek talentová zkouška? Pozor, v takovém případě je termín podání přihlášky jen do konce listopadu a zkoušky se konají už od začátku ledna.
 

Pilotní ověřování 2015 - příprava na povinné přijímací zkoušky

V tomto roce proběhně pilotní ověřování konání povinných přijímacích zkoušek na střední školy, které poskytují vzdělání zakončené maturitních zkouškou. Pokud nedojde ke změně, měly by být přijímací zkoušky povinné pro všechny maturitní obory - čtyřleté i víceleté - a to od roku 2016.
 
Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání budou k dispozici na stránkách CERMATu od 6. února.
 

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Do 30. listopadu je nutné podat přihlášku na obory s talentovou zkouškou, do 15. března pro ostatní obory v denní formě studia, 20. března u jiné než denní formy studia. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. O konání dalších kol rozhoduje ředitel školy.
 
Vzor správného vyplnění přihlášky najdete v příloze k tomuto článku.
 
Důležité jsou zejména:
  • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
  • IZO školy (9-místné číslo)
Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).
 

Přijímací zkouška na SŠ

O tom zda se bude konat rozhoduje ředitel školy. Informaci o datu konání (v případě 1. kola musí být dva termíny) náplni, počtu přijímaných uchazečů a kritériích hodnocení musí ředitel zveřejnit nejpozději do 31. 10. (obory s talentovou zkouškou) nebo do 31. 1. (ostatní obory), v dalších kolech nejpozději k datu vyhlášení daného kola.
 
Pozvánka k přijímací zkoušce v 1. kole se rozesílá 14 dní před termínem konání zkoušky, u dalších kol nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.
 
Náhradní zkouška se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu. Pozor, pokud se kryjí termíny konání zkoušek, musí si uchazeč zvolit, kterou zkoušku vykoná a není to důvod pro stanovení náhradního termínu.
 

Hodnocení

Ředitel uchazeče hodnotí podle hodnocení na vysvědčení, výsledků talentové a přijímací zkoušky (pokud se koná) a dalších skutečností - např. výsledky v odborných soutěžích, publikační činnost, získané dílčí kvalifikace nebo další vzdělání. Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.
 
Do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky (pokud se nekonala, v 1. kole nejpozději do 7./17. května a v dalších kolech bez zbytečného odkladu) ředitel stanoví pořadí, zveřejní seznam přijatých a odešle rozhodnutí o nepřijetí. I pokud nebylo rozhodnutí doručeno, po 5 pracovních dnech se pokládá za doručené.
U oborů s talentovou zkouškou zasílá ředitel sdělení o výsledku zkoušky nejpozději do 20. 1., rozhodnutí o přijetí/nepřijetí odesílá ředitel do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději 15. 2..
 

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 30. 11. (obory s talentovou zkouškou), 15. 3. u ostatních oborů, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.
 
Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 
1x je možné písemně požádat ředitele o zpětné vydání zápisového lístku.
 

Statistiky

Ve školním roce 2013/2014 fungovalo 1331 středních škol (předchozí rok 1347 středních škol), vzdělávalo se zde přes 422 tisíc studentů (o rok dříve 440 tisíc studentů).
 
76,4 % studentů studovalo obor zakončený maturitní zkouškou. Zhruba třetina studentů se vzdělává v gymnáziích a lyceích (všeobecné vzdělávání). Dívky představují 33,7 % žáků u oborů s výučním listem, 54,2 % u oborů s maturitou.
 
V daném roce bylo v 1. kole podáno cca 188 tisíc přihlášek, 74,8 % uchazečů v prvním kole přijímacího řízení uspělo.
 
Počty žáků středního vzdělání s výučním listem klesly meziročně o téměř 3 %, za 5 let o 14,2 %. U maturitních oborů poklesl počet nově přijatých o 5,7 %, za 5 let o 22,2 %.
V počtech studentů nejsou zahrnuta nástavbová studia.
 

Kam dál?

Formuláře přihlášek na SŠ
 

Zdroje:

 
Prognózy trhu práce:
 
Další:
561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 378/2009 Sb.
Vyhláška 394/2008 Sb. kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Aktualizace po novele školského zákona (zákon 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášce 86/2012 Sb. ze dne 12. března 2012, kterou se mění vyhl. č. 671/2004 Sb.
 
Řešení životních situací vztahujících se k volbě školy na webu Kudykam:
https://www.zkola.cz/kudykam/skolstviaevvo/vyber_a_prijeti_na_skolu/stranky/home.aspx 
 
 
Zdroj: Kam po maturitě, www.kampomaturite.cz, Zkola.cz
 
Autor: Zuzana Sochorová
Vložil/a: Jana Vodáková