Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Státní jazyková zkouška

Vše o státní jazykové zkoušce základní, všeobecné i speciální.

 

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky lze skládat pouze na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Může ji vykonat i ten, kdo jazykovou školu nenavštěvoval. 
 
Státní jazykové zkoušky se skládají vždy z písemné a ústní části. Písemné testy se konají v termínech stanovených MŠMT ČR jednotně pro celou republiku (květen a listopad, vždy v pátek nebo v sobotu). Ústní zkouška se koná nejdříve dva týdny po písemných testech. Probíhá před tříčlennou komisí, jejíž předseda je jmenován MŠMT ČR. Oblast jazykového vzdělávání na státních jazykových školách upravuje vyhláška MŠMT č. 33/2005 Sb.
 

STÁTNÍ ZÁKLADNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA  (úroveň B2)

Obsah státní základní jazykové zkoušky je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v České republice a v dané jazykové oblasti. Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených učebními osnovami pro základní kurz v jazykové škole.
 
V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje
 • stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu           
 • volný písemný projev                                          
 • porozumění slyšenému textu                               .
 • test gramaticko-lexikálních struktur                      
Pro vypracování písemné části zkoušky je stanovena doba 4 hodin. Obsah i délka jednotlivých částí písemné zkoušky, které jsou stanoveny jednotně pro všechny Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v ČR, se mohou v jednotlivých termínech mírně lišit.

V ústní části zkoušky se u kandidáta ověřuje
 • dovednost plynně hovořit o daných tématech
 • schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
Ústní část zkoušky trvá 15 – 20 minut.

Tematické okruhy: Rodina, společenský styk/ Bydlení, město, místo ve kterém žijeme/ Práce a zaměstnání, škola/ Volný čas a jeho organizace/ Příroda, ekologické problémy/ Cestování/ Oblékání/ Péče o zdraví/ Umění, věda, technika/ Vzdělávání/ ČR a země příslušné jazykové oblasti – základní geografické údaje, význačná místa, svátky a zvyky, známé osobnosti (zejména kulturního a politického života).
 

STÁTNÍ VŠEOBECNÁ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA (úroveň C1)

Obsah státní všeobecné jazykové zkoušky je zaměřen obdobným způsobem jako u státní základní jazykové zkoušky (na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v České republice a v dané jazykové oblasti) a na základní problematiku kandidátova pracovního oboru. Kandidát má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní a střední kurz ve  jazykové škole. Požaduje se znalost cca 4 000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje
 • stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu           
 • volný písemný projev                                          
 • porozumění slyšenému textu                             
 • test gramaticko-lexikálních struktur                      
Pro vypracování písemné části zkoušky je stanovena doba 4 hodin. Obsah i délka jednotlivých částí písemné zkoušky, které jsou stanoveny jednotně pro všechny Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v ČR, se mohou v jednotlivých termínech mírně lišit.

V ústní části zkoušky se u kandidáta ověřuje
 • dovednost plynně a jazykově správně hovořit o daných tématech
 • schopnost spontánně a pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 • schopnost hovořit o vlastní četbě v originále
Ústní část trvá 25 - 30 minut.

Tematické okruhy: Rodina, společenský styk/ Bydlení, místo, ve kterém žijeme/ Práce a zaměstnání, škola/ Volný čas a jeho organizace/ Příroda, ekologické problémy/ Cestování/ Oblékání/ Péče o zdraví/ Umění, věda, technika/ Vzdělávání/ ČR a země příslušné jazykové oblasti – geografické údaje, přehled dějin,literatury, kulturní památky, společenské zřízení, svátky, zvyky, problémy každodenního života, historické etapy a události, představitelé umění, vědy, techniky a literatury, aktuální informace z kulturního a politického života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy.

 

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA SPECIÁLNÍ PRO OBOR PŘEKLADATELSKÝ

Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ. 
Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro různé obory v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší specializované kurzy jazykových škol. 
 
Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000 - 3000 lexikálních jednotek z obecné i profesně orientované slovní zásoby zejména v oboru, v němž uchazeč pracuje.
 
Těžiště SJZ speciální pro obor překladatelský je v její písemné části.

V písemné části se u uchazeče ověřuje
 • stupeň porozumění čteným textům v celkovém rozsahu 1400 - 1500 slov čerpaných z různých funkčních stylů
 • dovednost přeložit obtížný obecný cizojazyčný, případně odborný cizojazyčný text (i se zaměřením na reálie dané jazykové oblasti) v rozsahu 200-250 slov do českého jazyka 
 • dovednost přeložit 1-2 obtížné texty v celkovém rozsahu 200-250 slov do cizího jazyka 
 • dovednost vypracovat shrnutí českého textu o rozsahu asi 500 slov v cizím jazyce v rozsahu 200-250 slov.
Pro vypracování písemné části se stanoví doba 4 hodin. Při práci může uchazeč používat slovníky, případně další příručky pouze v knižní podobě se souhlasem zkušební komise.

V ústní části zkoušky, která trvá 25-30 minut, se u uchazeče ověřuje
 • dovednost porozumět vyslechnutému projevu, pohotově reagovat a jazykově správně hovořit na daná témata z politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice
 • dovednost ústně převést čtený text z cizího jazyka do českého jazyka
 • dovednost ústně převést čtený text z českého jazyka do cizího jazyka.

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA SPECIÁLNÍ PRO OBOR TLUMOČNICKÝ

Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ. 
Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro příslušné zaměření v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší specializované kurzy jazykových škol. 
 
Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000-3000 lexikálních jednotek z obecné i profesně orientované slovní zásoby zejména v oboru, v němž uchazeč pracuje.
 
Těžiště speciální tlumočnické SJZ je v její ústní části.

V písemné části se u uchazeče ověřuje:
 
 •  stupeň porozumění vyslechnutým textům s důrazem na znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v celkovém rozsahu asi 10 minut
 • dovednost napsat česky stručnou reprodukci textu vyslechnutého v cizím jazyce v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 150 - 200 slov) 
 • dovednost napsat v cizím jazyce reprodukci vyslechnutého českého textu v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 400 - 450 slov).
Pro vypracování písemné části se stanoví doba 3 hodin. Při ověřování dovedností uvedených pod písmenem c) může kandidát používat slovník.
V ústní části zkoušky, která trvá 40 - 45 minut, se ověřuje:
 • dovednost pohotově, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech z politického, hospodářského a kulturního života v dané jazykové oblasti a v České republice
 • dovednost konsekutivně tlumočit mluvený i reprodukovaný projev z cizího jazyka do českého jazyka
 • dovednost konsekutivně tlumočit mluvený i reprodukovaný projev z českého jazyka do cizího jazyka.
 
 
Zdroj: Vyhláška MŠMT ČR č. 33/2005 Sb., Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, www.sjs.cz  a Wikipedie, www.cs.wikipedia.org
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková