Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soukromé školy

Vznik a rozvoj soukromých a církevních škol, statistika.

Vznik škol soukromých a církevních umožnila již novela předchozího školského zákona v roce 1990. Cílem bylo především rychle odstranit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po středním vzdělávání jak co do počtu vzdělávacích příležitostí, tak co do jejich struktury. Vytvořením příznivých podmínek, včetně podílu státu na jejich ekonomickém zabezpečení, byl umožněn vznik všech škol a školských zařízení. Vznik soukromých vysokých škol umožnil teprve nový vysokoškolský zákon schválený v roce 1998.

Církevní školy mohou zřizovat státem uznané církve nebo náboženská společenství registrovaná orgánem státní správy. Zakladatelem soukromé školy mohla být fyzická či právnická osoba, právní forma nebyla předepsána, k dispozici byly právní formy definované obchodním zákoníkem. Novely zákonů z roku 1995 přinesly zpřísnění požadavků na soukromé a církevní školy: školy musí mít od 1. července 1997 právní subjektivitu; musí tedy v právních vztazích vystupovat svým jménem, což znamená, že nemohou být organizační součástí svého zřizovatele; v rámci nově stanovené procedury registrace institucí byly zpřísněny podmínky pro uznávání soukromých a církevních škol a školských zařízení, které předtím zákon nedefinoval. Zatímco do roku 1995 byly podmínky pro registraci škol v podstatě pouze formální, nyní musí každá škola v žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení předkládat i popis způsobu personálního zajištění, hospodaření a financování, údaje o navrhovaném nejvyšším počtu žáků školy, stanovisko územně příslušného krajského úřadu ke zřízení střední nebo vyšší odborné školy, resp. stanovisko územně příslušné obce u škol základních.

Zastoupení soukromých a církevních škol je nerovnoměrné z hlediska druhů škol, geografického rozmístění i oborů vzdělání. Nejvyšší podíl neveřejných škol je mezi vyššími odbornými školami. Soukromé školy se nejsilněji prosadily ve středním vzdělávání (kde tvoří necelou čtvrtinu všech škol) a vyšším odborné vzdělávání (kde tvoří více než čtvrtinu institucí). Církevní školy mají mnohem menší zastoupení, procentuálně nejvyšší je u vyšších odborných škol a u škol uskutečňujících gymnaziální obory. Jde vesměs o malé školy. Detailní statistické údaje o procentuálním zastoupení soukromých a církevních škol a jejich žáků viz kap. 2.9.2. Vysoké zastoupení mají soukromé a církevní školy v Praze, což se nejvýznamněji projevuje u středních škol. Pokud jde o oborovou strukturu, vedle všeobecného vzdělávání jsou zastoupeny především obory ekonomické, často podnikatelsky zaměřené, a výpočetní technika..

Církevní školy mohou zřizovat státem uznané církve nebo náboženská společenství registrovaná orgánem státní správy. Podmínky pro jejich zřizování a činnost jsou stanoveny školskými zákony a částečně vyhláškou MŠMT (úplný přehled školských zákonů a vyhlášek naleznete na http://www.atre.cz/zakony/frame.htm a vnitřních předpisů a metodických pokynů ministerstva pak na http://www.atre.cz/normy/frame.htm; legislativou ve školství se podrobně zabýváme v rubrice Základní legislativa).

Zakladatelem soukromé školy zpočátku mohla být fyzická či právnická osoba, závazná právní forma nebyla předepsána. Podle novely školského zákona (http://www.czeshaservis.cz/data/84_29.htm) a zákona o státní správě a samosprávě z roku 1995

  1. soukromé školy musí mít od 1. července 1997 právní subjektivitu; musí tedy v právních vztazích vystupovat svým jménem, což znamená, že nemohou být organizační součástí svého zřizovatele. Dále bylo propříště vyloučeno, aby zřizovatelem byla fyzická osoba,

  2. v rámci nově stanovené procedury zařazování škol, předškolních a školských zařízení do sítě byly zpřísněny podmínky pro zařazování soukromých institucí a stanoveny podmínky pro jejich vyřazování. Zatímco do roku 1995 byly podmínky pro zařazení školy do sítě v podstatě pouze formální, nyní musí škola v žádosti předkládat i vzdělávací koncepci schválenou ministerstvem (http://www.msmt.cz), údaje o způsobu hospodaření a financování, údaje o celkovém i počátečním počtu žáků škol. Dále musí škola doložit i souhlas územně příslušného orgánu kraje (v přenesené působnosti) se zřízením školy, který je mj. vázán na předpokládané uplatnění absolventů na trhu práce, popřípadě souhlas obce, pokud jde o instituci zřizovanou obvykle obcí.

Vzdělání získané v soukromých a církevních školách zařazených do sítě škol, předškolních a školských zařízení je rovnocenné vzdělání získanému v obdobných školách veřejných.
 

Statistika

 


Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase, www.uiv.cz  
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková