Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Obsah vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byl vydán s účinností od 1. března 2005 jako materiál pro vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol zřizovaných pro děti se sociálním znevýhodněním.
Je výchozím dokumentem pro tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP), za který je zodpovědný ředitel školy, ale na jeho přípravě by se měli podílet všichni pedagogové. Každá škola postupuje podle vlastního ŠVP nejpozději od 1. 9. 2007. Doporučuje se, aby každý pedagog také zpracovával vlastní flexibilní třídní vzdělávací program.
 
RVP PV je základní osnovou pedagogického programu v předškolním vzdělávání a obsahuje:

1) popis specifik předškolního vzdělávání, metod a forem práce, obecných cílů předškolního vzdělávání a klíčových kompetencí, které by měly být rozvíjeny;

2) rámcový obsah předškolního vzdělávání v pěti oblastech:

    a) biologické (Dítě a jeho tělo),

    b) psychologické (Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace a Sebepojetí, city, vůle),

    c) interpersonální (Dítě a ten druhý),

    d) sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a

    e) environmentální (Dítě a svět).  
 
3) podmínky předškolního vzdělávání (věcné podmínky, podmínky životosprávy, psycho-sociální, organizační, řízení mateřské školy, personální a pedagogické podmínky a podmínky spoluúčasti rodičů);
 
4) pokyny ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných;
 
5) požadavky na pedagogické hodnocení dětí a na autoevaluaci;
 
6) zásady a doporučení pro zpracování ŠVP,
 
7) povinnosti předškolního pedagoga.
 
V předškolním vzdělávání je třeba uplatňovat integrovaný přístup. Vzdělávání by mělo probíhat na základě tzv. integrovaných bloků, které nerozlišují vzdělávací oblasti či složky, ale nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech.
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová