Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Obecné cíle předškolního vzdělávání
Předškolní výchova podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), platný i pro přípravné třídy, sleduje tyto tři obecné cíle:
 
1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,
 
2. osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost,
 
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
 
Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Předškolní vzdělávání má dále usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Plní také úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
RVP PV dále stanovuje pět klíčových kompetencí v jejich základní podobě, o jejichž rozvíjení by mělo předškolní vzdělávání usilovat:
 
1. kompetence k učení,
 
2. kompetence k řešení problémů,
 
3. kompetence komunikativní,
 
4. kompetence sociální a personální,
 
5. kompetence činnostní a občanské.
Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová