Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Metody výuky, hodnocení dětí v MŠ

METODY VÝUKY

Základní metodou práce MŠ je prožitkové a kooperativní učení hrou prostřednictvím činností, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.

V předškolním vzdělávání by mělo být uplatňováno situační učení (využívat situace k praktickým ukázkám životních souvislostí) a spontánní sociální učení (princip přirozené nápodoby). Aktivity spontánní a řízené by měly být vzájemně provázané a vyvážené. Pedagog má být průvodcem dítětem na jeho cestě za poznáním, probouzet v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

Mateřské Mateřské školy pracují se značnou organizační volností. Ze zavedených alternativních struktur působí několik mateřských škol waldorfského typu, mateřské školy Montessori a školy křesťanského zaměření.

Na základě mezinárodního programu Step by step se od r. 1994 realizuje jeho česká varianta pod názvem Začít spolu (http://www.sbscr.cz/). Jeho význačným rysem je inkluzívní přístup k etnickým minoritám a dětem ze sociálně málo podnětného prostředí. Pracuje podle něj 61 mateřských škol.

V návaznosti na evropský projekt Škola podporující zdraví (Health Promoting School) byl v r. 1996 vytvořen program Zdravá mateřská škola, který se zavádí pod dohledem tvůrců nejen na základních, ale i v mateřských školách a je otevřen školám dalším. Projekt garantuje Státní zdravotní ústav.
 
Na základě dohody s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahájila v roce 2002 firma IBM v České republice celosvětový projekt KidSmart Early Learning Program, který se zaměřuje na podporu rozvoje a vzdělávání dětí předškolního věku prostřednictvím počítačů. Je realizován ve dvou úrovních – vzdělávání učitelů a podpora výchovných programů pro děti. Projekt byl oficiálně představen v březnu 2003 a v roce 2007 bylo vybaveno více než 260 počítačovými stanicemi 129 mateřských škol ve všech krajích České republiky. Součástí projektu je webová stránka s užitečnými informacemi pro učitele i pro rodiče.
 

HODNOCENÍ DĚTÍ

Každá mateřská škola, popř. každý jednotlivý pedagog, si může zvolit či vytvořit svůj systém sledování a hodnocení rozvojových pokroků dětí. V předškolním vzdělávání nejde o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Pedagog má průběžně sledovat a vyhodnocovat individuální rozvoj a učební pokroky každého jednotlivého dítěte, neboť dlouhodobé a systematické sledování a vyhodnocování toho, jak se dítě rozvíjí a jaké pokroky v učení dělá, mu umožňuje vést dítě v souladu s jeho přirozeným rozvojem, plynule, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžně mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji a učení.  

Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené RVP PV a dále vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte, případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období a další doporučení.


Zdroj: Informační databáze EU o vzdělávání Eurydice (http://www.eurydice.org) - Eurybase.
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová